ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
10 คน
น.ส.เบญญาภา ธรรมรักษ์

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30613 นางสาวฐิติยา ม่วงเงิน ม.4/3 2018-11-05 08:26:16
2 30305 นางสาวพิพวรรณ พิทักษี ม.4/6 2018-11-05 08:26:32
3 30618 นางสาวอรพรรณ กุลดิลกสัมพันธ์ ม.4/3 2018-11-05 08:27:22
4 30575 นางสาวกมลทิพย์ วันทุม ม.4/3 2018-11-05 10:33:48
5 30582 นางสาวขนิษฐา สุดเสริฐสิน ม.4/3 2018-11-05 10:34:31
6 32030 นางสาวชานันท์ชนก วงษ์จุ้ย ม.4/3 2018-11-05 10:35:55
7 32042 นางสาวอาทิตยา ปานสุวรรณ์ ม.4/3 2018-11-05 10:36:38
8 32026 นายศราวุธ บัวทอง ม.4/3 2018-11-05 10:37:08
9 30695 นางสาวปิยฉัตร คำแป้น ม.4/3 2018-11-05 11:23:57
10 30830 นางสาววันวิสา มลทองศิริ ม.4/6 2018-11-06 10:54:13