ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ม.4 ,
0 คน
10 คน
น.ส.เบญญาภา ธรรมรักษ์

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30575 นางสาวกมลทิพย์ วันทุม ม.4/3 2018-05-18 12:40:33
2 30582 นางสาวขนิษฐา สุดเสริฐสิน ม.4/3 2018-05-18 12:40:52
3 32042 นางสาวอาทิตยา ปานสุวรรณ์ ม.4/3 2018-05-18 12:41:12
4 32030 นางสาวชานันท์ชนก วงษ์จุ้ย ม.4/3 2018-05-18 12:41:29
5 32026 นายศราวุธ บัวทอง ม.4/3 2018-05-18 12:41:42
6 30634 นายเมธาสิทธิ์ ศิลปี ม.4/5 2018-05-19 16:55:42
7 30633 นายธีรวัฒน์ รุ่งเรื่อง ม.4/5 2018-05-19 17:06:11
8 30773 นางสาวพุทธชาด กฤชปัญญาวโร ม.4/7 2018-05-21 14:06:19
9 30680 นายจุลลศักดิ์ สายอินทร์ ม.4/7 2018-05-21 14:06:35
10 32040 นายเกษมศักดิ์ แตงงาม ม.4/5 2018-06-06 07:22:29