ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

คณิตศิลป์
คณิตศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นางสาววราภรณ์ แซ่ตัน
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31732 เด็กหญิงโสรดา กาญจนาพังคะ ม.1/3 2018-11-07 07:41:18
2 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-11-07 07:41:55
3 31721 เด็กหญิงพัชราพร เขตรกลาง ม.1/3 2018-11-16 13:57:46