ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

คิดเลขเร็ว
คณิตศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นายฑนันชัย คชเคลื่อน
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31305 เด็กชายอัศนัย มูลปุก ม.2/2 2018-11-05 07:22:42
2 31298 เด็กชายนัฐวัฒน์ พุ่มเฟือง ม.2/2 2018-11-05 07:22:59
3 31299 เด็กชายปฏิพล พระกระนวน ม.2/2 2018-11-05 07:24:04
4 31295 เด็กชายธนกร ลาภสิริสวัสดิ์ ม.2/2 2018-11-05 07:24:23
5 31294 เด็กชายณัฐวุฒิ นาดอน ม.2/2 2018-11-05 07:24:58
6 31816 เด็กชายธนพงษ์ พึ่งแย้ม ม.1/6 2018-11-05 07:28:05
7 31827 เด็กชายปองภพ เนตรนงลักษณ์ ม.1/6 2018-11-05 07:29:21
8 31826 เด็กชายนฤสรณ์ นวลอุไร ม.1/6 2018-11-05 07:29:54
9 31832 เด็กชายรัฐภูมิ แสงมูล ม.1/6 2018-11-05 07:30:52
10 31809 เด็กหญิงสิริวรรณ์ ร้อยฉิมพลี ม.1/5 2018-11-05 07:47:20
11 31811 เด็กหญิงสุนิดา จันสารคาม ม.1/5 2018-11-05 07:49:02
12 31704 เด็กชายพันธวัช แปลงดี ม.1/3 2018-11-08 13:14:08
13 31494 เด็กชายจิรวัฒน์ ล้อมเสถียร ม.2/8 2018-11-09 11:53:38
14 31498 เด็กชายทวีศักดิ์ บานแย้ม ม.2/8 2018-11-09 11:54:03
15 31293 เด็กชายณัฐพล นาดอน ม.2/2 2018-11-12 14:00:13