ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

คิดเลขเร็ว
คณิตศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นายฑนันชัย คชเคลื่อน
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 32008 เด็กหญิงสุธิดา มุขวาทิน ม.1/10 2018-05-18 18:37:07
2 31762 เด็กหญิงทิพานันท์ ศรีทองทาบ ม.1/4 2018-05-18 18:44:38
3 31716 เด็กหญิงนภัสกร ศรีกรณ์ ม.1/3 2018-05-21 11:49:49
4 31785 เด็กชายศิรวิทย์ เจริญกุล ม.1/5 2018-05-21 11:52:00
5 31827 เด็กชายปองภพ เนตรนงลักษณ์ ม.1/6 2018-05-23 12:23:52
6 31264 เด็กชายทวีกานต์ ชุมวรฐายี ม.2/1 2018-05-24 12:57:20
7 31293 เด็กชายณัฐพล นาดอน ม.2/2 2018-05-24 12:59:55
8 31356 เด็กชายไกซ์ โชติวิสุทธิ์ ม.2/4 2018-05-24 13:04:12
9 31361 เด็กชายชัยสิทธิ์ แซ่จ้อง ม.2/4 2018-05-24 14:19:15
10 31263 เด็กชายณัฏธกิตติ์ อับดุลหละ ม.2/1 2018-05-25 12:52:15