ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ซุโดกุ
คณิตศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นางสาวอัชลี บุญพระจันทร์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31748 เด็กชายศุภวิชญ์ ภูแก้ว ม.1/4 2018-11-05 08:03:32
2 31053 เด็กชายสิทธิกานต์ ไหลประเสริฐ ม.3/5 2018-11-05 08:18:57
3 31796 เด็กหญิงทัศนีย์ หีบจันกรี ม.1/5 2018-11-05 10:00:45
4 31737 เด็กชายเจษฎากร กันหาวรรณะ ม.1/4 2018-11-05 14:20:55
5 31788 เด็กชายอนุชัย ใหม่ปา ม.1/5 2018-11-05 14:31:06
6 31708 เด็กชายอานัส ยิเบาะ ม.1/3 2018-11-06 06:48:28
7 31674 เด็กชายประกาสิทธิ์  รอดกรรม ม.1/2 2018-11-06 07:45:18
8 31790 เด็กชายอาทิตย์ บุญประธาน ม.1/5 2018-11-06 11:12:04
9 31775 เด็กชายเจษฎา บุญวัฒน์ ม.1/5 2018-11-06 11:12:27
10 31774 เด็กชายจิรชัย เกตุถนอม ม.1/5 2018-11-06 11:12:29
11 31789 เด็กชายอภิเชษฐ์ กัณหาพันธุ์ ม.1/5 2018-11-06 11:13:02
12 31778 เด็กชายตั้งปณิธาน ทรงกรด ม.1/5 2018-11-06 11:13:04
13 32048 เด็กชายอธิพัฒน์ ห้วยกัน ม.2/9 2018-11-06 19:39:25
14 31541 เด็กชายยุทธศักดิ์ จันทร ม.2/9 2018-11-06 19:46:40
15 31538 เด็กชายภาคภูมิ พรมจันทร์ ม.2/9 2018-11-06 19:48:26