ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

คิดเลขเร็ว
คณิตศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นางสาวอัชลี บุญพระจันทร์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31700 เด็กชายชานุชล พันเงิน ม.1/3 2018-05-18 13:12:04
2 31305 เด็กชายอัศนัย มูลปุก ม.2/2 2018-05-18 13:13:35
3 31299 เด็กชายปฏิพล พระกระนวน ม.2/2 2018-05-18 18:15:19
4 31988 เด็กหญิงกัลยา คล้ายสุบรรณ์ ม.1/10 2018-05-18 18:36:44
5 31704 เด็กชายพันธวัช แปลงดี ม.1/3 2018-05-18 19:06:09
6 31816 เด็กชายธนพงษ์ พึ่งแย้ม ม.1/6 2018-05-20 14:33:43
7 31826 เด็กชายนฤสรณ์ นวลอุไร ม.1/6 2018-05-21 15:26:05
8 31319 เด็กชายเขตโสภณ เหมศิริ ม.2/3 2018-05-24 13:03:34
9 31321 เด็กชายจารุวุฒิ งามขำ ม.2/3 2018-05-24 13:03:54