ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ม.5 ,
0 คน
90 คน
นางสาวชลิสา ชำนาญวารี

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30267 นางสาวรติรส หล่ำน้อย ม.5/3 2018-11-05 07:08:59
2 30227 นางสาว.สุภิญญา สุราโสม ม.5/3 2018-11-05 07:09:34
3 30387 นางสาว.พรรณนาราย พรหมจันทร์ ม.5/7 2018-11-05 07:10:46
4 30164 นางสาวกนกวรรณ ใจตรง ม.5/2 2018-11-05 07:14:01
5 30153 นายไพโรจน์ แสงสุรินทร์ ม.5/2 2018-11-05 07:14:26
6 30182 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย ม.5/2 2018-11-05 07:14:46
7 30126 นายยุทธนา เศรษฐมาตย์ ม.5/2 2018-11-05 07:15:10
8 30207 นายอธิรัตน์ พร้อมจิตร ม.5/4 2018-11-05 07:15:14
9 30430 นางสาวรมิตา ประสิทธิแพทย์ ม.5/3 2018-11-05 07:16:47
10 30190 นายชนะพล ศิริกุลพัฒนผล ม.5/3 2018-11-05 07:19:06
11 30159 นายสราวุธ สายแวว ม.5/3 2018-11-05 07:20:04
12 30404 นายธนากร วิไลศิลป์ ม.5/3 2018-11-05 07:20:59
13 30348 นางสาวเปมิกา ปิ่นแก้ว ม.5/4 2018-11-05 07:21:55
14 30174 นางสาวแพรวพรรณ เขียวมณี ม.5/2 2018-11-05 07:31:40
15 30839 นายพลพล ธัญญาผล ม.5/2 2018-11-05 07:32:06
16 30154 นายรติพงษ์ อ่ำชูศรี ม.5/2 2018-11-05 07:32:36
17 30147 นายนพรัตน์ โพธิ์งาม ม.5/2 2018-11-05 07:32:59
18 30161 นายสุทัศน์ อินจิโน ม.5/2 2018-11-05 07:33:26
19 30144 นายทนงศักดิ์ ตากุล ม.5/2 2018-11-05 07:35:15
20 30449 นายรัฐศิลป์ อัคคะการวงศ์ ม.5/7 2018-11-05 07:36:25
21 30453 นายสุวิจักษ์ ครุฑใจแผ้ว ม.5/7 2018-11-05 07:37:50
22 30444 นายพงศกร ป้านสำราญ ม.5/7 2018-11-05 07:38:18
23 30402 นายเดชา สีสุวัน ม.5/7 2018-11-05 07:38:53
24 30370 นายพศวัต คัมภิรานนท์ ม.5/7 2018-11-05 07:43:53
25 30145 นายธนทัต เกตุคุ้มภัย ม.5/4 2018-11-05 07:58:41
26 30160 นายสหรัฐ บุญกอง ม.5/4 2018-11-05 08:01:38
27 30163 นายอัษฎางค์ สังข์ขาว ม.5/4 2018-11-05 08:03:01
28 30252 นายอลงกรณ์ อุชี ม.5/4 2018-11-05 08:03:28
29 31618 นายดนย์ สิมมา ม.5/4 2018-11-05 08:04:31
30 30149 นายปรัชญ์ทวี มายอด ม.5/4 2018-11-05 08:04:55
31 30904 นายสุวิจักขณ์ โพธิ์หิรัญ ม.5/4 2018-11-05 08:05:16
32 30129 นางสาวไก่ สุดหล้า ม.5/4 2018-11-05 09:20:06
33 30146 นายธนัท กล่อมปาน ม.5/6 2018-11-05 09:38:47
34 31627 นางสาวไพลิน เขียวเงิน ม.5/5 2018-11-05 12:58:19
35 30162 นายอนุวัฒน์ หงสาวดี ม.5/5 2018-11-05 12:58:52
36 30122 นายชินพัฒน์ ขนอม ม.5/1 2018-11-05 22:14:50
37 30290 นายศุภกร ไพรสกุลเดชา ม.5/3 2018-11-05 23:11:03
38 30425 นางสาวนิภาพร พลแมล ม.5/7 2018-11-06 09:35:51
39 30192 นายตฤณชาติ ขำสม ม.5/6 2018-11-09 12:40:18
40 30152 นายพิริยะ เพ็งรักษา ม.5/6 2018-11-09 12:56:52
41 30322 นายเจษบดินทร์ รัตนเสรีสุข ม.5/3 2018-11-12 09:44:53
42 30285 นายนิติภูมิ จำปานิล ม.5/3 2018-11-12 09:45:06
43 30223 นางสาววัลลภา โตทรัพย์ ม.5/3 2018-11-12 09:45:17
44 30170 นางสาวประภา โตทรัพย์ ม.5/3 2018-11-12 09:45:27
45 30327 นายตะวัน ธัญญาผล ม.5/3 2018-11-12 09:45:46
46 31613 นายศราเอล ต้นเงิน ม.5/3 2018-11-12 09:45:55
47 31614 นายสุทธิภัทร โศภาพรต ม.5/3 2018-11-12 09:46:15
48 30148 นายนัท เทียนทอง ม.5/5 2018-11-12 09:46:32
49 30339 นายอนุชา ชูชาติไทย ม.5/5 2018-11-12 09:47:02
50 30200 นายพีระพงศ์ สิทธิบุรี ม.5/5 2018-11-12 09:47:12
51 30901 นายธนกร ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ ม.5/5 2018-11-12 09:47:24
52 30138 นางสาวรินรดา ทองพรม ม.5/1 2018-11-12 09:56:53
53 31611 นางสาวพิมพ์รภัทร ทองเนื้อแข็ง ม.5/1 2018-11-12 09:57:03
54 31608 นายนายสรวิศ ทองเหมาะ ม.5/1 2018-11-12 09:57:13
55 30902 นายศุภกร สำเนียงสูง ม.5/2 2018-11-12 13:22:51
56 30176 นางสาววรนุช ทัศนิยม ม.5/2 2018-11-12 13:23:14
57 30310 นางสาวภัทรจิรา หาญสูงเนิน ม.5/4 2018-11-12 14:02:55