ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ม.5 ,
0 คน
90 คน
นางสาวชลิสา ชำนาญวารี

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30223 นางสาววัลลภา โตทรัพย์ ม.5/3 2018-05-18 11:26:06
2 30170 นางสาวประภา โตทรัพย์ ม.5/3 2018-05-18 11:27:14
3 30358 นางสาวอมรรัตน์ แก้วเจริญ ม.5/3 2018-05-18 11:38:13
4 30425 นางสาวนิภาพร พลแมล ม.5/7 2018-05-18 11:39:12
5 30444 นายพงศกร ป้านสำราญ ม.5/7 2018-05-18 11:40:55
6 30449 นายรัฐศิลป์ อัคคะการวงศ์ ม.5/7 2018-05-18 11:46:16
7 30370 นายพศวัต คัมภิรานนท์ ม.5/7 2018-05-18 11:46:22
8 30453 นายสุวิจักษ์ ครุฑใจแผ้ว ม.5/7 2018-05-18 11:46:57
9 30402 นายเดชา สีสุวัน ม.5/7 2018-05-18 11:47:13
10 30267 นางสาวรติรส หล่ำน้อย ม.5/3 2018-05-18 11:50:43
11 30227 นางสาว.สุภิญญา สุราโสม ม.5/3 2018-05-18 11:51:32
12 30387 นางสาว.พรรณนาราย พรหมจันทร์ ม.5/7 2018-05-18 11:58:08
13 30348 นางสาวเปมิกา ปิ่นแก้ว ม.5/4 2018-05-18 12:40:14
14 30290 นายศุภกร ไพรสกุลเดชา ม.5/3 2018-05-18 13:13:29
15 30190 นายชนะพล ศิริกุลพัฒนผล ม.5/3 2018-05-18 13:28:57
16 30339 นายอนุชา ชูชาติไทย ม.5/5 2018-05-18 13:55:58
17 31627 นางสาวไพลิน เขียวเงิน ม.5/5 2018-05-18 13:56:26
18 30162 นายอนุวัฒน์ หงสาวดี ม.5/5 2018-05-18 14:04:39
19 31618 นายดนย์ สิมมา ม.5/4 2018-05-18 14:05:15
20 30129 นางสาวไก่ สุดหล้า ม.5/4 2018-05-18 14:12:22
21 30163 นายอัษฎางค์ สังข์ขาว ม.5/4 2018-05-18 15:15:27
22 30152 นายพิริยะ เพ็งรักษา ม.5/6 2018-05-18 15:15:33
23 30146 นายธนัท กล่อมปาน ม.5/6 2018-05-18 15:15:41
24 30192 นายตฤณชาติ ขำสม ม.5/6 2018-05-18 15:16:01
25 31606 นายพงศธร สายภา ม.5/6 2018-05-18 15:17:05
26 30138 นางสาวรินรดา ทองพรม ม.5/1 2018-05-18 15:19:23
27 30126 นายยุทธนา เศรษฐมาตย์ ม.5/2 2018-05-18 15:20:53
28 30182 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย ม.5/2 2018-05-18 16:06:58
29 30160 นายสหรัฐ บุญกอง ม.5/4 2018-05-18 16:43:59
30 30149 นายปรัชญ์ทวี มายอด ม.5/4 2018-05-18 16:45:45
31 30430 นางสาวรมิตา ประสิทธิแพทย์ ม.5/3 2018-05-20 14:14:14
32 30901 นายธนกร ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ ม.5/5 2018-05-20 14:56:29
33 30174 นางสาวแพรวพรรณ เขียวมณี ม.5/2 2018-05-20 14:57:14
34 30144 นายทนงศักดิ์ ตากุล ม.5/2 2018-05-20 14:57:44
35 30154 นายรติพงษ์ อ่ำชูศรี ม.5/2 2018-05-20 14:59:12
36 30310 นางสาวน.ส.ภัทรจิรา หาญสูงเนิน ม.5/4 2018-05-20 14:59:21
37 31611 นางสาวพิมพ์รภัทร ทองเนื้อแข็ง ม.5/1 2018-05-20 14:59:48
38 30241 นายต้อน แตงมณี ม.5/5 2018-05-20 15:03:56
39 30241 นายต้อน แตงมณี ม.5/5 2018-05-20 15:03:57
40 30322 นายเจษบดินทร์ รัตนเสรีสุข ม.5/3 2018-05-20 15:05:21
41 31608 นายนายสรวิศ ทองเหมาะ ม.5/1 2018-05-21 14:44:02
42 30164 นางสาวกนกวรรณ ใจตรง ม.5/2 2018-05-21 15:45:20
43 30252 นายอลงกรณ์ อุชี ม.5/4 2018-05-21 19:48:47
44 30200 นายพีระพงศ์ สิทธิบุรี ม.5/5 2018-05-21 20:18:03
45 30285 นายนิติภูมิ จำปานิล ม.5/3 2018-05-22 05:40:29
46 30327 นายตะวัน ธัญญาผล ม.5/3 2018-05-22 05:41:35
47 30122 นายชินพัฒน์ ขนอม ม.5/1 2018-05-22 07:23:52
48 30159 นายสราวุธ สายแวว ม.5/3 2018-05-22 09:59:56
49 31613 นายศราเอล ต้นเงิน ม.5/3 2018-05-22 10:03:12
50 31614 นายสุทธิภัทร โศภาพรต ม.5/3 2018-05-22 10:46:00
51 30404 นายธนากร วิไลศิลป์ ม.5/3 2018-05-22 10:46:26
52 30147 นายนพรัตน์ โพธิ์งาม ม.5/2 2018-05-23 05:39:09
53 30839 นายพลพล ธัญญาผล ม.5/2 2018-05-23 07:14:29
54 30176 นางสาววรนุช ทัศนิยม ม.5/2 2018-05-23 09:25:34
55 30161 นายสุทัศน์ อินจิโน ม.5/2 2018-05-24 10:42:55
56 30148 นายนัท เทียนทอง ม.5/5 2018-05-24 10:43:11
57 30902 นายศุภกร สำเนียงสูง ม.5/2 2018-05-24 10:43:34
58 30207 นายอธิรัตน์ พร้อมจิตร ม.5/4 2018-05-24 10:45:43
59 30145 นายธนทัต เกตุคุ้มภัย ม.5/4 2018-05-24 10:45:55
60 30153 นายไพโรจน์ แสงสุรินทร์ ม.5/2 2018-05-24 10:46:11
61 30904 นายสุวิจักขณ์ โพธิ์หิรัญ ม.5/4 2018-05-24 10:51:52