ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ม.6
0 คน
50 คน
นางสาวชลิสา ชำนาญวารี

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 29701 นายกฤตณัฐ สันเรือง ม.6/3 2018-05-18 09:24:48
2 29906 นายนายคเชนทร์ ม่วงทอง ม.6/3 2018-05-18 09:25:30
3 29735 นายชนวัฒน์ ลอองบัว ม.6/3 2018-05-18 09:26:00
4 29741 นายสิทธิกร กสิวัฒนาวุฒิ ม.6/3 2018-05-18 09:26:49
5 30042 นายวรวุฒิ กิตติพงศาธร ม.6/3 2018-05-18 09:27:53
6 29702 นายกายวิน สายสวาท ม.6/3 2018-05-18 09:28:34
7 31238 นางสาวภัสรา หัสดี ม.6/5 2018-05-18 11:15:02
8 29930 นายกิติพงษ์ แสงงาม ม.6/5 2018-05-18 11:15:28
9 30481 นายภรัณยู ศิลาทอง ม.6/5 2018-05-18 11:16:27
10 29776 นายจิรายุ ชูแสง ม.6/5 2018-05-18 11:16:34
11 29901 นายฐนกร สัญญะโม ม.6/5 2018-05-18 11:21:07
12 29775 นายพันธวัช ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา ม.6/5 2018-05-18 11:21:16
13 29907 นายณัฐชัย พุแค ม.6/2 2018-05-18 23:45:30
14 29888 นายสิทธิโชค อยู่อุบล ม.6/2 2018-05-18 23:54:53
15 29738 นายสรวิศ สวรรค์พร ม.6/2 2018-05-19 07:52:16
16 29851 นายเมฆินทร์ พูลดี ม.6/2 2018-05-19 09:26:37
17 29743 นางสาวนภาลัย แซ่เซียว ม.6/2 2018-05-20 15:21:54
18 29710 นายภราดร ลี้ศิริสรรพ์ ม.6/1 2018-05-20 19:19:36
19 29779 นายธนาธิป ตั้งจิตรเจริญ ม.6/2 2018-05-21 07:13:42
20 29770 นายปรวัฒน์ สมทบสุข ม.6/2 2018-05-21 07:51:51
21 30041 นายนายวงศธร สีหวัลลภ ม.6/7 2018-05-21 08:37:31
22 29932 นายธนวิชญ์ กล่ำพล ม.6/7 2018-05-21 08:38:39
23 29944 นายณรงค์ชัย แสนแก้ว ม.6/7 2018-05-21 08:38:42
24 29945 นายเธียรวิทย์ พาทรัพย์มา ม.6/7 2018-05-21 08:39:18
25 29714 นายศักดิพัฒน์ สายัณหกุล ม.6/4 2018-05-22 09:18:36
26 29811 นายชโยดม แรงฤทธิ์ ม.6/4 2018-05-23 07:51:25
27 29707 นายทักษ์ดนัย สกุลเมตตาธรรม ม.6/1 2018-05-24 07:52:53
28 29709 นายประวิทย์ เอื้อจารุพร ม.6/1 2018-05-24 07:53:08
29 29711 นายภาสพงศ์ เตมีพัฒนพงษา ม.6/1 2018-05-24 07:53:27
30 29886 นางสาวนิศากร เกษตรศรี ม.6/5 2018-05-24 08:44:23
31 31231 นายพชรพล แก้วมณี ม.6/5 2018-05-24 09:49:02
32 29856 นายเกียรติภูมิ ขำสม ม.6/5 2018-05-24 09:50:22
33 29985 นายณฐชนน สายสรรพมงคล ม.6/2 2018-05-28 07:43:51
34 29821 นายรัฐพงศ์ วีระเผ่า ม.6/7 2018-05-28 08:32:44