ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ม.6
0 คน
50 คน
นางสาวชลิสา ชำนาญวารี

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 29906 นายนายคเชนทร์ ม่วงทอง ม.6/3 2018-11-05 07:13:17
2 29776 นายจิรายุ ชูแสง ม.6/5 2018-11-05 07:28:55
3 29930 นายกิติพงษ์ แสงงาม ม.6/5 2018-11-05 07:29:10
4 31238 นางสาวภัสรา หัสดี ม.6/5 2018-11-05 07:29:31
5 30481 นายภรัณยู ศิลาทอง ม.6/5 2018-11-05 07:29:50
6 29901 นายฐนกร สัญญะโม ม.6/5 2018-11-05 07:31:49
7 29735 นายชนวัฒน์ ลอองบัว ม.6/3 2018-11-05 09:25:24
8 29741 นายสิทธิกร กสิวัฒนาวุฒิ ม.6/3 2018-11-05 09:25:59
9 29702 นายกายวิน สายสวาท ม.6/3 2018-11-05 09:26:28
10 29701 นายกฤตณัฐ สันเรือง ม.6/3 2018-11-05 09:26:54
11 29944 นายณรงค์ชัย แสนแก้ว ม.6/7 2018-11-06 07:39:10
12 29945 นายเธียรวิทย์ พาทรัพย์มา ม.6/7 2018-11-06 07:49:33
13 29811 นายชโยดม แรงฤทธิ์ ม.6/4 2018-11-06 10:12:11
14 29738 นายสรวิศ สวรรค์พร ม.6/2 2018-11-06 23:04:10
15 29714 นายศักดิพัฒน์ สายัณหกุล ม.6/4 2018-11-08 11:44:52
16 30041 นายนายวงศธร สีหวัลลภ ม.6/7 2018-11-09 12:04:37
17 29932 นายธนวิชญ์ กล่ำพล ม.6/7 2018-11-09 12:09:17
18 29985 นายณฐชนน สายสรรพมงคล ม.6/2 2018-11-09 14:05:47
19 29907 นายณัฐชัย พุแค ม.6/2 2018-11-09 14:10:31
20 29743 นางสาวนภาลัย แซ่เซียว ม.6/2 2018-11-09 14:10:42
21 29888 นายสิทธิโชค อยู่อุบล ม.6/2 2018-11-09 14:11:07
22 29779 นายธนาธิป ตั้งจิตรเจริญ ม.6/2 2018-11-09 14:11:33
23 29856 นายเกียรติภูมิ ขำสม ม.6/5 2018-11-12 08:51:00
24 29775 นายพันธวัช ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา ม.6/5 2018-11-12 09:01:07
25 31231 นายพชรพล แก้วมณี ม.6/5 2018-11-12 09:02:23
26 30042 นายวรวุฒิ กิตติพงศาธร ม.6/3 2018-11-12 10:22:55