ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

Stem
วิทยาศาสตร์
ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
21 คน
นายชูเกียรติ นิลโคตร
10 คน
นายชูเกียรติ นิลโคตร

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30939 เด็กชายพฤษกรณ์ สายแวว ม.3/2 2018-11-05 07:14:09
2 30936 เด็กชายณัฐพล ผิวทองอ่อน ม.3/2 2018-11-05 07:14:19
3 30944 เด็กชายอานนท์ คำขา ม.3/2 2018-11-05 07:14:54
4 30935 เด็กชายฐิติภัทร ขุนรอง ม.3/2 2018-11-05 07:15:09
5 30932 เด็กชายไกรศร ศรีจรูญ ม.3/2 2018-11-05 07:15:56
6 30937 เด็กชายธนวัตร บุตรดีพงษ์ ม.3/2 2018-11-05 07:16:17
7 30941 เด็กชายภานุวัฒน์ อิ่มน้อย ม.3/2 2018-11-05 07:16:20
8 30925 เด็กหญิงภัทรวดี ติวิทย์ศิริกุล ม.3/1 2018-11-05 07:16:48
9 30934 เด็กชายชนิตพล ชนะชัยประทีปต์ ม.3/2 2018-11-05 07:17:13
10 30933 เด็กชายเจษฎา นิยมทอง ม.3/2 2018-11-05 07:17:57
11 30942 เด็กชายสุรชาติ เขียนดี ม.3/2 2018-11-05 07:19:06
12 30960 เด็กหญิงรสสุคนธ์ สังขกุล ม.3/2 2018-11-05 07:21:20
13 30964 เด็กหญิงสินีรัตน์ แสงบำรุง ม.3/2 2018-11-05 07:22:33
14 30938 เด็กชายนฤวุฒิ ลียะวนิช ม.3/2 2018-11-05 07:23:31
15 30917 เด็กหญิงกชกร ล้อมฉิมพลี ม.3/1 2018-11-05 08:28:47
16 30928 เด็กหญิงศดานันท์ ทองดี ม.3/1 2018-11-05 08:28:54
17 30911 เด็กชายณัฐวุฒิ สุธงษา ม.3/1 2018-11-09 10:20:12
18 30910 เด็กชายเกียรติยศ ตุ้มวารี ม.3/1 2018-11-09 10:20:23
19 30915 เด็กชายนวดล ดิษยบุตร ม.3/1 2018-11-09 10:20:34
20 30930 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริพฤกษ์ ม.3/1 2018-11-09 13:56:13
21 30923 เด็กหญิงชยานันท์ จันทะแสน ม.3/1 2018-11-09 13:56:25
22 30139 นางสาวน.ส.ศรลดา ศรอินทร์ ม.5/1 2018-11-12 09:58:51
23 31610 นางสาวณธรมล เพิ่มพูลผลิตผล ม.5/1 2018-11-12 09:59:02
24 30140 นางสาวศศิภา ศิริธีระศิลป์ ม.5/1 2018-11-12 09:59:14
25 30133 นางสาวณัฐณิชา กนกมุสิกะกุล ม.5/1 2018-11-12 09:59:24