ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

Stem
วิทยาศาสตร์
ม.3 ,
19 คน
นายชูเกียรติ นิลโคตร
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30944 เด็กชายอานนท์ คำขา ม.3/2 2018-05-21 13:59:51
2 30934 เด็กชายชนิตพล ชนะชัยประทีปต์ ม.3/2 2018-05-21 14:01:01
3 30933 เด็กชายเจษฎา นิยมทอง ม.3/2 2018-05-21 14:01:38
4 30941 เด็กชายภานุวัฒน์ อิ่มน้อย ม.3/2 2018-05-21 14:18:53
5 30942 เด็กชายสุรชาติ เขียนดี ม.3/2 2018-05-21 14:19:10
6 30917 เด็กหญิงกชกร ล้อมฉิมพลี ม.3/1 2018-05-23 07:58:32
7 30928 เด็กหญิงศดานันท์ ทองดี ม.3/1 2018-05-23 08:00:57
8 30925 เด็กหญิงภัทรวดี ติวิทย์ศิริกุล ม.3/1 2018-05-25 11:11:23