ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ส่งเสริมวิชาการ ม. 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ม.6
0 คน
200 คน
นายธีระ ลี้สิริสรรพ์

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30027 นางสาวอรวรรณ วันแสวง ม.6/3 2018-11-05 07:13:00
2 29845 นางสาวสุวรรณา พิมพ์พันธ์ ม.6/3 2018-11-05 07:13:40
3 31225 นางสาวอรัญญา กุลพิศาล ม.6/3 2018-11-05 07:14:41
4 29872 นางสาวทิพวรรณ โฉมไธสง ม.6/3 2018-11-05 07:17:03
5 31224 นางสาวกมลชนก สร้างเขตร์ ม.6/3 2018-11-05 07:18:16
6 29808 นายปานัสม์ ทัศนีย์ชาญ ม.6/5 2018-11-05 07:27:17
7 30020 นายแจ๊ค ชลธาร ม.6/5 2018-11-05 07:28:01
8 29765 นางสาวเจนจิรา มีนาภา ม.6/5 2018-11-05 07:28:08
9 29748 นางสาวประการัตน์ บุญศรี ม.6/5 2018-11-05 07:28:22
10 29874 นางสาวเสาวนีย์ ใหม่ซ้อน ม.6/5 2018-11-05 07:44:16
11 29796 นางสาวพีรยา ทิมประเสริฐ ม.6/5 2018-11-05 07:45:24
12 29873 นางสาวปัทมวรรณ นิมขุนทด ม.6/5 2018-11-05 07:45:45
13 29886 นางสาวนิศากร เกษตรศรี ม.6/5 2018-11-05 07:46:03
14 30482 นางสาวเดือนเพ็ญ พลอาจ ม.6/5 2018-11-05 07:46:21
15 29789 นางสาวสรธร จันทรทรงกลด ม.6/2 2018-11-05 08:16:39
16 29881 นางสาวธันย์ชนก โคจีจุน ม.6/2 2018-11-05 08:17:43
17 29805 นางสาวพัชรินทร์ แกล้วกล้า ม.6/2 2018-11-05 08:18:02
18 29744 นางสาวรุ่งทิพย์ ยุติธรรม ม.6/2 2018-11-05 08:18:20
19 31605 นางสาวเนเจล่า เอลยาซี ม.6/2 2018-11-05 08:18:57
20 29769 นายวิวัฒน์ คำพิมูล ม.6/2 2018-11-05 08:19:10
21 30030 นางสาวชนม์นิภา แอบจันทึก ม.6/3 2018-11-05 09:06:43
22 29791 นางสาวยลธิดา ลัดวิสัย ม.6/3 2018-11-05 09:07:18
23 29716 นางสาวกชกร ศรีนวล ม.6/3 2018-11-05 09:07:20
24 32052 นางสาวชนาภา เอี่ยมป๊อก ม.6/3 2018-11-05 09:07:35
25 29834 นางสาวนิชาภา ฐิติญาณพัฒน์ ม.6/3 2018-11-05 09:07:47
26 31223 นางสาวน.ส.เกศิณี คำภานุ ม.6/3 2018-11-05 09:07:52
27 29792 นางสาวนริศรา ลิ้มนุกูล ม.6/3 2018-11-05 09:07:58
28 29760 นางสาวญาณิกา ใจเที่ยง ม.6/3 2018-11-05 09:08:07
29 29728 นายอภิสิทธิ์ โชตะวัน ม.6/3 2018-11-05 09:08:29
30 30475 นางสาวจินดารัตน์ จิตต์พานิชย์ ม.6/3 2018-11-05 09:08:54
31 29959 นางสาวจิรนันท์ สุดประเสริฐ ม.6/3 2018-11-05 09:10:07
32 29951 นางสาวน.ส.เปรมวดี ชาวเมืองกรุง ม.6/3 2018-11-05 09:10:14
33 29957 นางสาวศศิภา จันทร์หอม ม.6/3 2018-11-05 09:10:32
34 29884 นางสาวมัทสิยา ทองอยู่เลิศ ม.6/3 2018-11-05 09:10:49
35 30002 นางสาวน.ส.รติมา พุ่มมาลา ม.6/3 2018-11-05 09:10:49
36 30005 นายเฉลิมพร มีนาภา ม.6/7 2018-11-05 10:12:28
37 29926 นายชนุดม เดชบุญ ม.6/2 2018-11-05 11:32:04
38 30075 นางสาวน.ส.ชลธิชา ดีโสภา ม.6/2 2018-11-05 11:32:57
39 29876 นางสาวกัญญา เจริญสุข ม.6/2 2018-11-05 11:35:01
40 29883 นางสาวออม เอมแจ้ง ม.6/2 2018-11-05 21:40:54
41 29910 นายสหรัฐ เดชกวิน ม.6/2 2018-11-06 07:37:04
42 30039 นางสาวกุลณัฐฐา ภัทร์ชยทิพย์ ม.6/5 2018-11-06 09:16:57
43 31604 นางสาวอิสยาพร ด่านศิริ ม.6/4 2018-11-06 10:10:01
44 29723 นางสาว.แพรวตา เหมศาสตร์ ม.6/4 2018-11-06 10:50:35
45 29746 นางสาวปนัดดา ไหมทอง ม.6/4 2018-11-06 10:50:37
46 29764 นางสาวเมธาวี แซ่หยาง ม.6/4 2018-11-06 10:52:36
47 29992 นางสาวปรัชญาภรณ์ สุวรรณแย้ม ม.6/5 2018-11-06 19:46:34
48 30067 นางสาวจิรภา ศรีสุขภู่ ม.6/5 2018-11-06 19:58:54
49 29923 นางสาวพรทิพย์ น้อยประสาร ม.6/5 2018-11-06 20:00:33
50 29786 นางสาวชุติมา กล่อมปาน ม.6/2 2018-11-06 22:58:51
51 29754 นางสาวกาญจน์ บัวภู่ ม.6/2 2018-11-06 23:04:25
52 29785 นางสาวชุติกาญจน์ บุญมี ม.6/2 2018-11-06 23:06:02
53 29836 นางสาวกลิ่นสุคนธ์ เวฬุวะนารักษ์ ม.6/2 2018-11-06 23:14:06
54 29730 นายอาทิตย์ โตชาติ ม.6/2 2018-11-06 23:14:32
55 29851 นายเมฆินทร์ พูลดี ม.6/2 2018-11-07 06:51:27
56 29763 นางสาววราทิพย์ สิงสีทา ม.6/2 2018-11-07 07:02:14
57 29755 นางสาวหทัยรัตน์ บัวภู่ ม.6/2 2018-11-07 08:27:34
58 29724 นางสาวสาธิตา ขวัญแก้ว ม.6/1 2018-11-07 15:13:00
59 29717 นางสาวณิชารีย์ นิลาภรณ์กุล ม.6/1 2018-11-07 15:13:18
60 30476 นางสาวจรัญญา จิตต์พานิชย์ ม.6/1 2018-11-07 15:13:35
61 29722 นางสาวเพ็ญพิชชา อุทุมสกุลรัตน์ ม.6/1 2018-11-07 15:14:11
62 29710 นายภราดร ลี้ศิริสรรพ์ ม.6/1 2018-11-07 15:14:30
63 29719 นางสาวนงนภัส บุญรอด ม.6/1 2018-11-07 15:15:32
64 29720 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล ม.6/1 2018-11-07 15:15:48
65 29707 นายทักษ์ดนัย สกุลเมตตาธรรม ม.6/1 2018-11-07 15:16:56
66 29787 นางสาวพัณณ์ชิตา สาลี ม.6/1 2018-11-07 15:47:28
67 31219 นางสาวพิมพ์อร พิมพ์พันธุ์ ม.6/1 2018-11-07 15:47:56
68 31220 นางสาวนฎา ศรีสุนันท์ ม.6/1 2018-11-07 15:48:43
69 29711 นายภาสพงศ์ เตมีพัฒนพงษา ม.6/1 2018-11-07 15:49:23
70 29709 นายประวิทย์ เอื้อจารุพร ม.6/1 2018-11-07 15:49:50
71 29715 นายสุรเดช โอสถเสถียร ม.6/1 2018-11-07 15:50:13
72 30474 นางสาวปารมี เถาทอง ม.6/1 2018-11-07 15:50:29
73 29762 นางสาวชนิกานต์ ถมยางกูร ม.6/1 2018-11-07 15:51:51
74 29767 นายธนดล รุ่งโรจน์วัฒนศรี ม.6/1 2018-11-07 15:52:46
75 29774 นายนัฐพงศ์ แซ่ฉุ่ย ม.6/2 2018-11-07 15:54:35
76 29839 นางสาวกัญญารัตน์ ทองอุบล ม.6/4 2018-11-08 11:42:52
77 29827 นางสาวพรรษสรณ์ โยธาจันทร์ ม.6/4 2018-11-08 11:42:55
78 29837 นางสาวมธุรา ทรัพย์สำเริง ม.6/4 2018-11-08 11:43:15
79 29830 นางสาวทัศวรรณ เพชรทอง ม.6/4 2018-11-08 11:43:31
80 29725 นางสาวสุพัตรา กลั่นประเสริฐ ม.6/4 2018-11-08 11:44:00
81 29828 นางสาวธันยพร ศรีสุข ม.6/4 2018-11-08 11:44:27
82 31601 นางสาวปัทมาภรณ์ อินทร์ดา ม.6/4 2018-11-08 11:44:36
83 30070 นางสาวนรักศิธร วงศ์ธวัชนุกูล ม.6/4 2018-11-08 11:45:33
84 29753 นางสาวนริศรา เกี๋ยงแก้ว ม.6/4 2018-11-08 11:46:10
85 29718 นางสาวธัญรดา คงทอง ม.6/4 2018-11-08 11:47:49
86 29727 นางสาวอภิชญา นิลดี ม.6/4 2018-11-08 11:47:52
87 31630 นางสาวศิรินยา จันทราช ม.6/4 2018-11-08 11:55:55
88 31230 นางสาวสิริพร วิชญานนท์ ม.6/4 2018-11-08 11:59:24
89 29752 นางสาวฉันท์สินี ฉ่ำมณี ม.6/4 2018-11-08 11:59:30
90 31229 นางสาวสุภัชชา วรวิวัฒน์ ม.6/4 2018-11-08 12:00:25
91 29821 นายรัฐพงศ์ วีระเผ่า ม.6/7 2018-11-09 11:40:16
92 30023 นายพศวัต ทองขาว ม.6/7 2018-11-09 11:48:16
93 29965 นายเอกราช เทียมหงษ์ ม.6/7 2018-11-09 12:04:06
94 31246 นายอัศวิน อินทะมนต์ ม.6/7 2018-11-09 12:04:21
95 29847 นายศิลา พงษ์ผา ม.6/7 2018-11-09 12:05:46
96 29908 นายอภิราม มีทรัพย์ ม.6/7 2018-11-09 12:05:59
97 31245 นายพันธนา เศวตะดุล ม.6/7 2018-11-09 12:06:12
98 29896 นายภาณุวัฒน์ เอี่ยมจรัส ม.6/7 2018-11-09 12:07:35
99 29854 นายธีร์ทัช รักหมุ่ ม.6/2 2018-11-09 14:07:33
100 29882 นางสาว.ธัญญภรณ์ บุญประจวบ ม.6/2 2018-11-09 14:07:49
101 29736 นายภูมิศักดิ์ ภูมิพานิชย์ ม.6/2 2018-11-09 14:10:52
102 31255 นางสาวรัตติกาล จุฑารัตน์ ม.6/2 2018-11-09 14:11:43
103 29840 นางสาวยุวดี ฤกษ์เสือ ม.6/2 2018-11-09 14:12:41
104 29758 นางสาวสุพิชญา เนสราช ม.6/2 2018-11-09 14:13:25
105 29867 นายอาทิตย์ อุทัยแจ่มศรีพล ม.6/2 2018-11-09 14:13:40
106 29802 นางสาวศิริพร ขาวเพียรพานิชย์ ม.6/5 2018-11-12 08:51:36
107 29801 นางสาวเกวลิน สิงห์คำ ม.6/5 2018-11-12 08:52:10
108 29756 นางสาวญาณิณี อภิรมย์ภิญโญ ม.6/5 2018-11-12 08:52:21
109 31256 นายศุภสิทธิ์ น้อยจำรัส ม.6/5 2018-11-12 08:52:33
110 30119 นายจีรวัฒน์ เบียกู่ ม.6/5 2018-11-12 09:00:21
111 31233 นายชญานน เจิมจิตรผ่อง ม.6/5 2018-11-12 09:01:47
112 29797 นางสาวปรียาภรณ์ งามดี ม.6/5 2018-11-12 09:03:50
113 30479 นางสาวศุภกานต์ สว่างชุม ม.6/5 2018-11-12 09:04:03
114 30478 นางสาวสุภาพร อยู่เอี่ยม ม.6/5 2018-11-12 09:04:14
115 31239 นางสาวรภัสรดา บำรุงเมือง ม.6/5 2018-11-12 09:04:54
116 29452 นางสาวญาณิศา ตั้งเจริญ ม.6/5 2018-11-12 09:15:50
117 29878 นางสาวปิยะวรรณ สนธิมูล ม.6/5 2018-11-12 09:16:15
118 29913 นางสาวชญานิษฐ์ ชัยเลิศลังกา ม.6/5 2018-11-12 09:16:27
119 31237 นางสาวสุภิญญา วิยุทธ์ ม.6/5 2018-11-12 09:16:47
120 31226 นางสาวนันทภัค นาคแก้ว ม.6/3 2018-11-12 10:23:06
121 29860 นายคุณานนท์ ภักษา ม.6/3 2018-11-12 10:23:19
122 29994 นางสาวปทิตตา มิ่งขวัญ ม.6/3 2018-11-12 10:23:31
123 29782 นางสาววลินดา ขวัญทอง ม.6/3 2018-11-12 10:23:42
124 29729 นายธนโชติ แซ่โกว ม.6/3 2018-11-12 10:23:53
125 29820 นายสังข์สุวรรณ สังข์โพธิ์ ม.6/4 2018-11-12 14:44:56