ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ติววิชาการ ม. 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ม.6
0 คน
200 คน
นายธีระ ลี้ศิริสรรพ

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 29760 นางสาวญาณิกา ใจเที่ยง ม.6/3 2018-05-18 09:23:39
2 30475 นางสาวจินดารัตน์ จิตต์พานิชย์ ม.6/3 2018-05-18 09:23:59
3 29834 นางสาวนิชาภา ฐิติญาณพัฒน์ ม.6/3 2018-05-18 09:24:06
4 29791 นางสาวยลธิดา ลัดวิสัย ม.6/3 2018-05-18 09:24:06
5 30027 นางสาวอรวรรณ วันแสวง ม.6/3 2018-05-18 09:24:13
6 29792 นางสาวนริศรา ลิ้มนุกูล ม.6/3 2018-05-18 09:24:19
7 29860 นายคุณานนท์ ภักษา ม.6/3 2018-05-18 09:24:32
8 29729 นายธนโชติ แซ่โกว ม.6/3 2018-05-18 09:25:15
9 29782 นางสาววลินดา ขวัญทอง ม.6/3 2018-05-18 09:25:16
10 31225 นางสาวอรัญญา กุลพิศาล ม.6/3 2018-05-18 09:25:17
11 31224 นางสาวกมลชนก สร้างเขตร์ ม.6/3 2018-05-18 09:25:21
12 29716 นางสาวกชกร ศรีนวล ม.6/3 2018-05-18 09:25:27
13 29872 นางสาวทิพวรรณ โฉมไธสง ม.6/3 2018-05-18 09:25:29
14 29845 นางสาวสุวรรณา พิมพ์พันธ์ ม.6/3 2018-05-18 09:25:35
15 30030 นางสาวชนม์นิภา แอบจันทึก ม.6/3 2018-05-18 09:25:57
16 29951 นางสาวน.ส.เปรมวดี ชาวเมืองกรุง ม.6/3 2018-05-18 09:27:10
17 29957 นางสาวศศิภา จันทร์หอม ม.6/3 2018-05-18 09:27:10
18 31223 นางสาวน.ส.เกศิณี คำภานุ ม.6/3 2018-05-18 09:27:12
19 29884 นางสาวมัทสิยา ทองอยู่เลิศ ม.6/3 2018-05-18 09:28:15
20 29994 นางสาวปทิตตา มิ่งขวัญ ม.6/3 2018-05-18 09:28:48
21 29959 นางสาวจิรนันท์ สุดประเสริฐ ม.6/3 2018-05-18 09:33:54
22 31237 นางสาวสุภิญญา วิยุทธ์ ม.6/5 2018-05-18 11:12:53
23 29452 นางสาวญาณิศา ตั้งเจริญ ม.6/5 2018-05-18 11:13:13
24 29808 นายปานัสม์ ทัศนีย์ชาญ ม.6/5 2018-05-18 11:13:21
25 29923 นางสาวพรทิพย์ น้อยประสาร ม.6/5 2018-05-18 11:13:34
26 29992 นางสาวปรัชญาภรณ์ สุวรรณแย้ม ม.6/5 2018-05-18 11:13:51
27 29796 นางสาวพีรยา ทิมประเสริฐ ม.6/5 2018-05-18 11:13:55
28 30479 นางสาวศุภกานต์ สว่างชุม ม.6/5 2018-05-18 11:13:58
29 29765 นางสาวเจนจิรา มีนาภา ม.6/5 2018-05-18 11:14:15
30 30482 นางสาวเดือนเพ็ญ พลอาจ ม.6/5 2018-05-18 11:14:24
31 30478 นางสาวสุภาพร อยู่เอี่ยม ม.6/5 2018-05-18 11:14:33
32 29913 นางสาวชญานิษฐ์ ชัยเลิศลังกา ม.6/5 2018-05-18 11:14:56
33 30020 นายแจ๊ค ชลธาร ม.6/5 2018-05-18 11:15:22
34 30039 นางสาวกุลณัฐฐา ภัทร์ชยทิพย์ ม.6/5 2018-05-18 11:15:30
35 29748 นางสาวประการัตน์ บุญศรี ม.6/5 2018-05-18 11:15:31
36 29874 นางสาวเสาวนีย์ ใหม่ซ้อน ม.6/5 2018-05-18 11:15:38
37 30067 นางสาวจิรภา ศรีสุขภู่ ม.6/5 2018-05-18 11:15:54
38 31256 นายศุภสิทธิ์ น้อยจำรัส ม.6/5 2018-05-18 11:16:06
39 29878 นางสาวปิยะวรรณ สนธิมูล ม.6/5 2018-05-18 11:16:25
40 29802 นางสาวศิริพร ขาวเพียรพานิชย์ ม.6/5 2018-05-18 11:17:14
41 29756 นางสาวญาณิณี อภิรมย์ภิญโญ ม.6/5 2018-05-18 11:19:07
42 29801 นางสาวเกวลิน สิงห์คำ ม.6/5 2018-05-18 11:19:35
43 29797 นางสาวปรียาภรณ์ งามดี ม.6/5 2018-05-18 11:20:14
44 31230 นางสาวสิริพร วิชญานนท์ ม.6/4 2018-05-18 17:00:42
45 29839 นางสาวกัญญารัตน์ ทองอุบล ม.6/4 2018-05-18 17:03:26
46 29830 นางสาวทัศวรรณ เพชรทอง ม.6/4 2018-05-18 17:05:59
47 31604 นางสาวอิสยาพร ด่านศิริ ม.6/4 2018-05-18 17:06:56
48 31630 นางสาวศิรินยา จันทราช ม.6/4 2018-05-18 17:08:42
49 30002 นางสาวน.ส.รติมา พุ่มมาลา ม.6/3 2018-05-20 12:27:09
50 29789 นางสาวสรธร จันทรทรงกลด ม.6/2 2018-05-20 14:53:54
51 29805 นางสาวพัชรินทร์ แกล้วกล้า ม.6/2 2018-05-20 14:56:25
52 29769 นายวิวัฒน์ คำพิมูล ม.6/2 2018-05-20 14:58:58
53 29883 นางสาวออม เอมแจ้ง ม.6/2 2018-05-20 15:01:39
54 29754 นางสาวกาญจน์ บัวภู่ ม.6/2 2018-05-20 15:02:31
55 29881 นางสาวธันย์ชนก โคจีจุน ม.6/2 2018-05-20 15:03:42
56 29786 นางสาวชุติมา กล่อมปาน ม.6/2 2018-05-20 15:05:00
57 29882 นางสาว.ธัญญภรณ์ บุญประจวบ ม.6/2 2018-05-20 15:05:17
58 29785 นางสาวชุติกาญจน์ บุญมี ม.6/2 2018-05-20 15:05:24
59 30075 นางสาวน.ส.ชลธิชา ดีโสภา ม.6/2 2018-05-20 15:08:56
60 29755 นางสาวหทัยรัตน์ บัวภู่ ม.6/2 2018-05-20 15:09:28
61 29763 นางสาววราทิพย์ สิงสีทา ม.6/2 2018-05-20 15:58:31
62 29827 นางสาวพรรษสรณ์ โยธาจันทร์ ม.6/4 2018-05-20 16:11:02
63 29829 นางสาวอรญา เจริญพันธุ์ ม.6/4 2018-05-20 16:12:01
64 31229 นางสาวสุภัชชา วรวิวัฒน์ ม.6/4 2018-05-20 16:13:49
65 29837 นางสาวมธุรา ทรัพย์สำเริง ม.6/4 2018-05-20 16:16:31
66 31601 นางสาวปัทมาภรณ์ อินทร์ดา ม.6/4 2018-05-20 16:17:30
67 29841 นางสาวอรวรา วรรณประสิทธิ์ ม.6/4 2018-05-20 17:15:39
68 29718 นางสาวธัญรดา คงทอง ม.6/4 2018-05-20 17:24:21
69 29746 นางสาวปนัดดา ไหมทอง ม.6/4 2018-05-20 17:26:04
70 31219 นางสาวพิมพ์อร พิมพ์พันธุ์ ม.6/1 2018-05-20 17:30:51
71 29787 นางสาวพัณณ์ชิตา สาลี ม.6/1 2018-05-20 17:31:19
72 29764 นางสาวเมธาวี แซ่หยาง ม.6/4 2018-05-20 17:31:41
73 31220 นางสาวนฎา ศรีสุนันท์ ม.6/1 2018-05-20 17:31:51
74 29725 นางสาวสุพัตรา กลั่นประเสริฐ ม.6/4 2018-05-20 17:41:39
75 29717 นางสาวณิชารีย์ นิลาภรณ์กุล ม.6/1 2018-05-20 17:46:06
76 29926 นายชนุดม เดชบุญ ม.6/2 2018-05-20 17:51:36
77 29762 นางสาวชนิกานต์ ถมยางกูร ม.6/1 2018-05-20 17:54:11
78 29836 นางสาวกลิ่นสุคนธ์ เวฬุวะนารักษ์ ม.6/2 2018-05-20 18:48:31
79 29719 นางสาวนงนภัส บุญรอด ม.6/1 2018-05-20 18:58:34
80 29722 นางสาวเพ็ญพิชชา อุทุมสกุลรัตน์ ม.6/1 2018-05-20 19:31:36
81 29753 นางสาวนริศรา เกี๋ยงแก้ว ม.6/4 2018-05-20 19:48:22
82 30070 นางสาวนรักศิธร วงศ์ธวัชนุกูล ม.6/4 2018-05-20 19:52:28
83 29723 นางสาว.แพรวตา เหมศาสตร์ ม.6/4 2018-05-20 20:10:20
84 29724 นางสาวสาธิตา ขวัญแก้ว ม.6/1 2018-05-20 20:17:31
85 29820 นายสังข์สุวรรณ สังข์โพธิ์ ม.6/4 2018-05-20 20:48:00
86 29828 นางสาวธันยพร ศรีสุข ม.6/4 2018-05-20 21:14:42
87 29727 นางสาวอภิชญา นิลดี ม.6/4 2018-05-20 21:22:00
88 30474 นางสาวปารมี เถาทอง ม.6/1 2018-05-20 21:26:03
89 29720 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล ม.6/1 2018-05-20 21:57:31
90 31255 นางสาวรัตติกาล จุฑารัตน์ ม.6/2 2018-05-21 07:50:40
91 29758 นางสาวสุพิชญา เนสราช ม.6/2 2018-05-21 07:51:05
92 29854 นายธีร์ทัช รักหมุ่ ม.6/2 2018-05-21 07:51:53
93 29730 นายอาทิตย์ โตชาติ ม.6/2 2018-05-21 07:52:40
94 29774 นายนัฐพงศ์ แซ่ฉุ่ย ม.6/2 2018-05-21 07:52:48
95 29840 นางสาวยุวดี ฤกษ์เสือ ม.6/2 2018-05-21 07:53:33
96 29777 นายธนดล อ้นสำราญ ม.6/7 2018-05-21 08:37:18
97 30005 นายเฉลิมพร มีนาภา ม.6/7 2018-05-21 08:37:55
98 29847 นายศิลา พงษ์ผา ม.6/7 2018-05-21 08:39:15
99 30023 นายพศวัต ทองขาว ม.6/7 2018-05-21 08:39:33
100 29908 นายอภิราม มีทรัพย์ ม.6/7 2018-05-21 08:44:47
101 31246 นายอัศวิน อินทะมนต์ ม.6/7 2018-05-21 08:45:02
102 29896 นายภาณุวัฒน์ เอี่ยมจรัส ม.6/7 2018-05-21 08:47:38
103 29910 นายสหรัฐ เดชกวิน ม.6/2 2018-05-21 10:21:03
104 30476 นางสาวจรัญญา จิตต์พานิชย์ ม.6/1 2018-05-21 12:44:17
105 29867 นายอาทิตย์ อุทัยแจ่มศรีพล ม.6/2 2018-05-21 20:20:27
106 29752 นางสาวฉันท์สินี ฉ่ำมณี ม.6/4 2018-05-23 07:51:42
107 29715 นายสุรเดช โอสถเสถียร ม.6/1 2018-05-24 07:53:45
108 29767 นายธนดล รุ่งโรจน์วัฒนศรี ม.6/1 2018-05-24 07:55:04
109 31233 นายชญานน เจิมจิตรผ่อง ม.6/5 2018-05-24 09:49:20
110 30119 นายจีรวัฒน์ เบียกู่ ม.6/5 2018-05-24 11:00:10
111 29873 นางสาวปัทมวรรณ นิมขุนทด ม.6/5 2018-05-24 11:00:27
112 31239 นางสาวรภัสรดา บำรุงเมือง ม.6/5 2018-05-24 11:00:53
113 29728 นายอภิสิทธิ์ โชตะวัน ม.6/3 2018-05-25 09:26:58
114 31226 นางสาวนันทภัค นาคแก้ว ม.6/3 2018-05-25 09:27:18
115 29736 นายภูมิศักดิ์ ภูมิพานิชย์ ม.6/2 2018-05-28 07:44:09
116 29744 นางสาวรุ่งทิพย์ ยุติธรรม ม.6/2 2018-05-28 07:44:25
117 29876 นางสาวกัญญา เจริญสุข ม.6/2 2018-05-28 07:44:39
118 31605 นางสาวเนเจล่า เอลยาซี ม.6/2 2018-05-28 07:45:25
119 29887 นายอธินนท์ ภู่ระหงษ์ ม.6/7 2018-05-28 08:31:36
120 29838 นางสาววรนาถ สอาดเงิน ม.6/7 2018-05-28 08:31:58
121 29965 นายเอกราช เทียมหงษ์ ม.6/7 2018-05-28 08:32:16
122 31245 นายพันธนา เศวตะดุล ม.6/7 2018-05-28 08:32:30