ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ภาษาพาเพลิน
ภาษาต่างประเทศ
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
10 คน
นาวสาววราลักษณ์ จันทร์ลอย

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30687 นางสาวสุพิชชา ไชยศรี ม.4/4 2018-05-18 11:24:34
2 30718 นางสาวสุชาดา อาสา ม.4/2 2018-05-18 11:24:37
3 32025 นางสาวสุจิรา ติยะประภาวัฒน์ ม.4/2 2018-05-18 11:25:09
4 30689 นางสาวสุทินา บุญประสิทธิ์ ม.4/2 2018-05-18 15:59:27
5 30759 นางสาวศิรินทิพย์ ทองคำ ม.4/3 2018-05-18 16:00:01
6 30719 นางสาวชนิกานต์ เย็นสุดใจ ม.4/2 2018-05-18 16:00:29
7 30774 นางสาวนิตยา แก้วมา ม.4/2 2018-05-18 16:00:55
8 30727 นางสาวหัสพร โรจนหัสดินทร์ ม.4/3 2018-05-18 16:01:29
9 30631 นายพัชณัฎฐ์ ฐาศุภปนีย์ ม.4/4 2018-05-18 18:25:32
10 30244 นายรชต ฉิมพลีมหาเถโร ม.4/4 2018-05-18 18:26:03