ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ภาษาพาเพลิน
ภาษาต่างประเทศ
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
14 คน
นาวสาววราลักษณ์ จันทร์ลอย

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30691 นางสาวจิรภาส มุขศรี ม.4/2 2018-11-05 07:33:34
2 30718 นางสาวสุชาดา อาสา ม.4/2 2018-11-05 07:33:59
3 32025 นางสาวสุจิรา ติยะประภาวัฒน์ ม.4/2 2018-11-05 07:34:26
4 30197 นายบุริมนาถ พรบุรุษานนท์ ม.5/4 2018-11-05 07:58:08
5 30143 นายณัฐพล เจริญสุข ม.5/4 2018-11-05 08:00:01
6 30727 นางสาวหัสพร โรจนหัสดินทร์ ม.4/3 2018-11-05 10:40:24
7 30759 นางสาวศิรินทิพย์ ทองคำ ม.4/3 2018-11-05 10:40:51
8 32031 นางสาวอรอุมา เกษามา ม.4/4 2018-11-05 10:49:09
9 30687 นางสาวสุพิชชา ไชยศรี ม.4/4 2018-11-05 10:54:13
10 32032 นางสาวกัญญา อมรรัตนโกศล ม.4/4 2018-11-05 10:56:20
11 30774 นางสาวนิตยา แก้วมา ม.4/2 2018-11-05 11:06:47
12 30719 นางสาวชนิกานต์ เย็นสุดใจ ม.4/2 2018-11-05 11:07:00
13 30760 นางสาวชาภา ภู่พฤกษา ม.4/2 2018-11-05 11:07:15
14 30689 นางสาวสุทินา บุญประสิทธิ์ ม.4/2 2018-11-05 11:08:08