ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

แฮนด์บอล
คณิตศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
70 คน
นายธีระ , นายวันเฉลิม
20 คน
นายธีระ , นายวันเฉลิม

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31378 เด็กหญิงเขมจิรา ดำสุข ม.2/4 2018-05-18 09:28:11
2 31369 เด็กชายศรราม บัวหลวง ม.2/4 2018-05-18 10:47:10
3 31341 เด็กหญิงชลธิชา คำเนตร ม.2/3 2018-05-18 11:38:58
4 30660 นางสาวไปรยา เปรมสมิติ ม.4/4 2018-05-18 11:46:32
5 29974 นายศิรชัย อ่อนแสง ม.5/7 2018-05-18 11:51:21
6 30298 นายอรรถพร สุพรรณ์ ม.5/7 2018-05-18 11:51:43
7 30841 นายทักษิณ หมื่นจำปา ม.5/7 2018-05-18 11:52:05
8 30958 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ยาและ ม.3/2 2018-05-18 12:34:59
9 31729 เด็กหญิงศุธิมา วงษ์เนียม ม.1/3 2018-05-18 12:37:20
10 31367 เด็กชายรัชชานนท์ หัสเรืองศรี ม.2/4 2018-05-18 12:43:21
11 30675 นายภักดี ภุมมะภูติ ม.4/6 2018-05-18 12:45:11
12 30712 นายรัชพล สิงห์เรือง ม.4/6 2018-05-18 12:46:20
13 31667 เด็กหญิงศันสณีย์  สมพงษ์ ม.1/1 2018-05-18 12:58:26
14 31712 เด็กหญิงชนัญญา คงคา ม.1/3 2018-05-18 12:58:32
15 31655 เด็กชายปิยะพงษ์  ดุจวีระศรี ม.1/1 2018-05-18 13:00:41
16 31062 เด็กหญิงเบญญาภา วงค์สะอาด ม.3/6 2018-05-18 13:01:33
17 31179 เด็กหญิงกนกพร วงศ์สวัสดิ์ ม.3/6 2018-05-18 13:01:57
18 31429 เด็กชายธีรพัฒน์ บุญสะอาด ม.2/6 2018-05-18 13:02:56
19 31300 เด็กชายวงศกร สุทธการ ม.2/2 2018-05-18 13:04:56
20 31296 เด็กชายธนัท อ่อนมั่ง ม.2/2 2018-05-18 13:04:58
21 31298 เด็กชายนัฐวัฒน์ พุ่มเฟือง ม.2/2 2018-05-18 13:05:24
22 31427 เด็กชายธนภัทร บุตรสง่า ม.2/6 2018-05-18 13:07:18
23 31675 เด็กชายพัชรวัชร์  มณีดิษฐ์ ม.1/2 2018-05-18 13:07:30
24 30669 นายเมธัส แซ่อ้วง ม.4/3 2018-05-18 13:29:05
25 30376 นายสุภรัตน์ บุญแก้ว ม.5/7 2018-05-18 13:54:26
26 30819 นายนาฤทธิ์ รัตนศรี ม.4/5 2018-05-18 13:57:49
27 30257 นางสาวญาณภา อภิรมย์ภิญโญ ม.5/5 2018-05-18 14:04:44
28 30617 นางสาวอชิรญาณ์ บุญเอนก ม.4/3 2018-05-18 14:36:20
29 30705 นายวุฒิกร ศรีสวัสดิ์กุล ม.4/3 2018-05-18 18:41:32
30 31849 เด็กหญิงจิตลดา ต้นสียา ม.1/6 2018-05-21 12:12:33
31 31706 เด็กชายสมุทร บุญโก ม.1/3 2018-05-21 17:28:45
32 31695 เด็กชายกันต์ชัย โชติพรม ม.1/3 2018-05-21 17:31:57
33 31948 เด็กชายปิยวัฒน์ ไชยศรี ม.1/9 2018-05-21 18:28:39
34 30776 นางสาวอินทิรา โรมจุมจัง ม.4/5 2018-05-22 07:27:00
35 31099 เด็กหญิงฐานิยา ปราบคนชั่ว ม.3/6 2018-05-22 07:44:46
36 31114 เด็กชายธนากร ประดับดี ม.3/6 2018-05-22 07:45:42
37 31197 เด็กชายธีรภัทร พฤฒามาตย์ ม.3/6 2018-05-22 07:56:49
38 31061 เด็กหญิงเนตรปรียา พูลกำลัง ม.3/6 2018-05-22 07:58:48
39 31060 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ปลุกเสก ม.3/6 2018-05-22 08:55:51
40 31449 เด็กหญิงณัฐการณ์ วงษ์อ่อน ม.2/6 2018-05-22 09:30:53
41 31779 เด็กชายธนกฤต ฟักเทศ ม.1/5 2018-05-22 18:21:00
42 31936 เด็กชายไชยวัฒน์ เกตุแพง ม.1/9 2018-05-23 06:22:40
43 31782 เด็กชายนิธิกร โอสถ ม.1/5 2018-05-23 12:15:43
44 31808 เด็กหญิงส้มโอ สุขสมอิร์ ม.1/5 2018-05-23 12:18:40
45 31833 เด็กชายศุภชัย จันทร์มณี ม.1/6 2018-05-23 12:24:17
46 31941 เด็กชายเดชาธร สีเรืองมาศ ม.1/9 2018-05-23 12:35:22
47 31942 เด็กชายทรัพย์อนันต์ ปองนาน ม.1/9 2018-05-23 12:35:39
48 31958 เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์ดำ ม.1/9 2018-05-23 12:40:15
49 31930 เด็กหญิงสมฤดี โชติพนัส ม.1/8 2018-05-23 12:54:16
50 31045 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีนารักษ์ ม.3/5 2018-05-23 13:40:12
51 30919 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บูชา ม.3/1 2018-05-23 13:42:30
52 31039 เด็กหญิงอมรพรรณ น้อยมงคล ม.3/4 2018-05-23 13:42:44
53 31874 เด็กชายสุรศักดิ์ แสงเชื้อพ่อ ม.1/7 2018-05-23 14:37:21
54 31564 เด็กชายณัฐวัตร ศิริรัตน์ ม.2/10 2018-05-24 06:47:32
55 31495 เด็กชายฉัตรดนัย มหถาวร ม.2/8 2018-05-24 06:55:27
56 31500 เด็กชายนนทวัฒน์ จีนฉาว ม.2/8 2018-05-24 06:56:56
57 31960 เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญทิพย์ภานนท์ ม.1/9 2018-05-24 07:31:53
58 31963 เด็กชายสดุดี สืบวงศ์ ม.1/9 2018-05-24 07:32:32
59 31961 เด็กชายวันเฉลิม นวลจันทร์ ม.1/9 2018-05-24 07:32:48
60 31955 เด็กชายภัทรพล หอมพล ม.1/9 2018-05-24 07:36:24
61 31968 เด็กชายอนันตภากรณ์ บุตรภักดี ม.1/9 2018-05-24 07:37:48
62 30591 นายธนกร ยอดแสงเดือน ม.4/4 2018-05-24 12:04:10
63 30806 นางสาวธันยา ห่างกลาง ม.4/6 2018-05-24 12:06:56
64 31479 เด็กหญิงกัญญาภัค ชูชาติ ม.2/7 2018-05-24 13:08:32
65 31485 เด็กหญิงภัทรชพร ศรีนิล ม.2/7 2018-05-24 13:08:52
66 31539 เด็กชายภูมิวิชญ์ จันทึก ม.2/9 2018-05-24 13:15:44
67 31477 เด็กชายอภิชาต สุดสาคร ม.2/7 2018-05-28 10:10:19
68 32018 เด็กชายพลวิวัฒน์ หริรักษ์ด้วงธูป ม.2/7 2018-05-28 10:40:25