ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

แฮนด์บอล
คณิตศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
70 คน
นายธีระ , นายวันเฉลิม
20 คน
นายธีระ , นายวันเฉลิม

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31817 เด็กชายนฤบดินทร์ สุวรรณแย้ม ม.1/6 2018-11-05 06:38:21
2 31930 เด็กหญิงสมฤดี โชติพนัส ม.1/8 2018-11-05 07:20:50
3 31933 เด็กหญิงสุภัค โล่ห์ตระกูล ม.1/8 2018-11-05 07:21:44
4 31833 เด็กชายศุภชัย จันทร์มณี ม.1/6 2018-11-05 07:33:25
5 31821 เด็กชายสมกิจ ฟักฟูญาติ ม.1/6 2018-11-05 07:33:37
6 30257 นางสาวญาณภา อภิรมย์ภิญโญ ม.5/5 2018-11-05 07:44:45
7 31341 เด็กหญิงชลธิชา คำเนตร ม.2/3 2018-11-05 08:08:40
8 30919 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บูชา ม.3/1 2018-11-05 08:16:27
9 31970 เด็กหญิงขนิษฐา สุ่มมาตย์ ม.1/9 2018-11-05 08:26:18
10 31378 เด็กหญิงเขมจิรา ดำสุข ม.2/4 2018-11-05 08:45:21
11 31369 เด็กชายศรราม บัวหลวง ม.2/4 2018-11-05 08:46:03
12 31296 เด็กชายธนัท อ่อนมั่ง ม.2/2 2018-11-05 09:39:31
13 31039 เด็กหญิงอมรพรรณ น้อยมงคล ม.3/4 2018-11-05 10:39:54
14 31948 เด็กชายปิยวัฒน์ ไชยศรี ม.1/9 2018-11-05 11:22:40
15 31706 เด็กชายสมุทร บุญโก ม.1/3 2018-11-05 17:36:50
16 31675 เด็กชายพัชรวัชร์  มณีดิษฐ์ ม.1/2 2018-11-05 17:37:11
17 31695 เด็กชายกันต์ชัย โชติพรม ม.1/3 2018-11-05 17:37:24
18 31808 เด็กหญิงส้มโอ สุขสมอิร์ ม.1/5 2018-11-05 21:39:58
19 31655 เด็กชายปิยะพงษ์  ดุจวีระศรี ม.1/1 2018-11-06 08:30:45
20 30776 นางสาวอินทิรา โรมจุมจัง ม.4/5 2018-11-06 09:17:53
21 30298 นายอรรถพร สุพรรณ์ ม.5/7 2018-11-06 09:56:39
22 30958 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ยาและ ม.3/2 2018-11-06 10:07:41
23 30376 นายสุภรัตน์ บุญแก้ว ม.5/7 2018-11-06 10:46:03
24 31667 เด็กหญิงศันสณีย์  สมพงษ์ ม.1/1 2018-11-06 10:56:26
25 31257 เด็กชายกนกพล ตันหยง ม.2/1 2018-11-07 06:58:14
26 31061 เด็กหญิงเนตรปรียา พูลกำลัง ม.3/6 2018-11-07 09:47:03
27 31062 เด็กหญิงเบญญาภา วงค์สะอาด ม.3/6 2018-11-07 09:47:49
28 31179 เด็กหญิงกนกพร วงศ์สวัสดิ์ ม.3/6 2018-11-07 09:47:56
29 31114 เด็กชายธนากร ประดับดี ม.3/6 2018-11-07 09:48:45
30 31197 เด็กชายธีรภัทร พฤฒามาตย์ ม.3/6 2018-11-07 09:53:27
31 31564 เด็กชายณัฐวัตร ศิริรัตน์ ม.2/10 2018-11-07 13:32:11
32 31055 เด็กชายสิทธิพร อ่างสุวรรณ์ ม.3/5 2018-11-07 13:41:02
33 31500 เด็กชายนนทวัฒน์ จีนฉาว ม.2/8 2018-11-08 08:40:13
34 31539 เด็กชายภูมิวิชญ์ จันทึก ม.2/9 2018-11-08 09:20:04
35 31961 เด็กชายวันเฉลิม นวลจันทร์ ม.1/9 2018-11-08 13:53:23
36 31429 เด็กชายธีรพัฒน์ บุญสะอาด ม.2/6 2018-11-09 09:00:36
37 31045 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีนารักษ์ ม.3/5 2018-11-09 12:26:19
38 31495 เด็กชายฉัตรดนัย มหถาวร ม.2/8 2018-11-09 13:16:45
39 30712 นายรัชพล สิงห์เรือง ม.4/6 2018-11-12 09:27:34
40 30617 นางสาวอชิรญาณ์ บุญเอนก ม.4/3 2018-11-12 09:27:59
41 30705 นายวุฒิกร ศรีสวัสดิ์กุล ม.4/3 2018-11-12 09:28:14
42 30660 นางสาวไปรยา เปรมสมิติ ม.4/4 2018-11-12 10:38:38
43 30806 นางสาวธันยา ห่างกลาง ม.4/6 2018-11-12 10:38:55
44 31099 เด็กหญิงฐานิยา ปราบคนชั่ว ม.3/6 2018-11-12 11:27:07
45 29974 นายศิรชัย อ่อนแสง ม.5/7 2018-11-12 11:27:51
46 30841 นายทักษิณ หมื่นจำปา ม.5/7 2018-11-12 11:28:06
47 32018 เด็กชายพลวิวัฒน์ หริรักษ์ด้วงธูป ม.2/7 2018-11-12 13:29:04
48 31300 เด็กชายวงศกร สุทธการ ม.2/2 2018-11-12 14:01:31