ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

Story Telling(นิทานภาษาอังกฤษ)
ภาษาต่างประเทศ
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นางสาวธีรนุช วารีรักษ์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31416 เด็กหญิงสิรินันท์ เสือดี ม.2/5 2018-11-05 06:14:41
2 31405 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เอกงามประเสริฐ ม.2/5 2018-11-05 06:21:40
3 31411 เด็กหญิงเมธาณี สมประสงค์ ม.2/5 2018-11-05 06:22:12
4 31408 เด็กหญิงพิมพ์นิภา รอดโต ม.2/5 2018-11-05 06:22:33
5 31399 เด็กหญิงจิตรานุช แซ่พ่าน ม.2/5 2018-11-05 06:23:00
6 32016 เด็กหญิงเขมณัฐ อุ่นขาว ม.2/5 2018-11-05 06:23:32
7 31402 เด็กหญิงพรนภัส พิมพ์สุวรรณ์ ม.2/5 2018-11-05 06:23:51
8 31282 เด็กหญิงพิริยาภรณ์ บุญอินทร์ ม.2/1 2018-11-05 07:10:13
9 31277 เด็กหญิงดาราธร นครจิตร์ ม.2/1 2018-11-05 07:10:36
10 31284 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประเคนแก้ว ม.2/1 2018-11-05 07:10:43
11 31278 เด็กหญิงนันทิยา สุขกุล ม.2/1 2018-11-05 07:11:02
12 31073 เด็กหญิงสุปราณี อิ่มอุระ ม.3/5 2018-11-05 08:13:37
13 31067 เด็กหญิงลูกน้ำ ตงฉิน ม.3/5 2018-11-05 08:14:11
14 31065 เด็กหญิงมุทิตา คงคานนท์ ม.3/5 2018-11-05 08:14:43
15 31082 เด็กชายนพดล วัตถะภรณ์ ม.3/5 2018-11-05 08:15:12