ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

Story Telling(นิทานภาษาอังกฤษ)
ภาษาต่างประเทศ
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
20 คน
นางสาวธีรนุช วารีรักษ์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31031 เด็กหญิงนัฐพร คงอิ่ม ม.3/4 2018-05-18 11:06:17
2 31037 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เผือกเจริญ ม.3/4 2018-05-18 11:07:06
3 31026 เด็กหญิงณัชยาภา เพชรต้อม ม.3/4 2018-05-18 11:08:03
4 31057 เด็กชายสุรวุฒิ บุระเนตร ม.3/5 2018-05-18 11:08:31
5 31082 เด็กชายนพดล วัตถะภรณ์ ม.3/5 2018-05-18 11:28:25
6 31073 เด็กหญิงสุปราณี อิ่มอุระ ม.3/5 2018-05-18 12:01:25
7 31067 เด็กหญิงลูกน้ำ ตงฉิน ม.3/5 2018-05-18 12:02:11
8 31411 เด็กหญิงเมธาณี สมประสงค์ ม.2/5 2018-05-18 12:22:46
9 31408 เด็กหญิงพิมพ์นิภา รอดโต ม.2/5 2018-05-18 12:23:46
10 31405 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เอกงามประเสริฐ ม.2/5 2018-05-18 12:24:38
11 31416 เด็กหญิงสิรินันท์ เสือดี ม.2/5 2018-05-18 12:24:56
12 31399 เด็กหญิงจิตรานุช แซ่พ่าน ม.2/5 2018-05-18 12:25:30
13 32016 เด็กหญิงเขมณัฐ อุ่นขาว ม.2/5 2018-05-18 12:25:55
14 31277 เด็กหญิงดาราธร นครจิตร์ ม.2/1 2018-05-18 12:36:13
15 31282 เด็กหญิงพิริยาภรณ์ บุญอินทร์ ม.2/1 2018-05-18 12:36:14
16 31281 เด็กหญิงพิยดา คำมิ่ง ม.2/1 2018-05-18 12:36:50
17 31278 เด็กหญิงนันทิยา สุขกุล ม.2/1 2018-05-18 12:37:04
18 31658 เด็กชายศุภกฤต  แม้นมาศ ม.1/1 2018-05-18 12:46:30
19 31065 เด็กหญิงมุทิตา คงคานนท์ ม.3/5 2018-05-18 12:47:11
20 31284 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประเคนแก้ว ม.2/1 2018-05-20 16:19:02