ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ละครสั้นหรรษา
ภาษาต่างประเทศ
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
17 คน
นายอรรภพล หวานทรัพย์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31352 เด็กหญิงอัญชิษฐา พูลสุข ม.2/3 2018-11-05 14:34:53
2 31348 เด็กหญิงเนตรนภา ขุยมูล ม.2/3 2018-11-05 14:35:23
3 31350 เด็กหญิงภูริชญา เชื้อชาติ ม.2/3 2018-11-05 14:35:54
4 31351 เด็กหญิงศานัญฐิณี วิสุทธินนท์ ม.2/3 2018-11-05 14:36:22
5 31339 เด็กหญิงชนัญชิดา เวินขุนทด ม.2/3 2018-11-05 14:36:52
6 32013 เด็กหญิงขวัญฤทัย พงประสิทธิ์ ม.2/3 2018-11-05 14:37:14
7 31340 เด็กหญิงชนิดาภา ปรานกระโทก ม.2/3 2018-11-05 14:37:38
8 31345 เด็กหญิงนริศรา หอมหวน ม.2/3 2018-11-05 14:38:04
9 31201 เด็กชายปัทมวัตร เสียงใส ม.3/9 2018-11-07 12:44:03
10 31505 เด็กชายรัฐภูมิ สมบูรณ์ ม.2/8 2018-11-08 09:12:46
11 31509 เด็กชายศุภวิชญ์ นวลศรีดี ม.2/8 2018-11-08 09:13:18
12 31491 เด็กชายกฤต จันทร์สำโรง ม.2/8 2018-11-08 09:14:07
13 31657 เด็กชายภัครพงษ์ ดารากร ณ อยุธยา ม.1/1 2018-11-08 10:39:33
14 31434 เด็กชายภูวนัตถ์ นาคใหม่ ม.2/6 2018-11-09 09:07:26