ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

งานประดิษฐ์
ภาษาต่างประเทศ
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นางสาวมาริษา ผิวคำ
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31021 เด็กหญิงกุศลิน เพ็งสมมุติ ม.3/4 2018-05-18 10:32:20
2 31024 เด็กหญิงชลธิชา สุมะโน ม.3/4 2018-05-18 10:33:42
3 31038 เด็กหญิงศุภรัตน์ โคตรชุม ม.3/4 2018-05-18 10:34:00
4 31207 เด็กชายรัชโยทัย หินทอง ม.3/8 2018-05-18 12:45:05
5 31212 เด็กชายสรวิศ สุริยจันทร์ ม.3/8 2018-05-18 12:47:21
6 31072 เด็กหญิงฟ้าใส ข้องวิทยาคม ม.3/5 2018-05-18 12:50:55
7 31507 เด็กชายวรชาติ มั่นแช่ม ม.2/8 2018-05-18 13:07:44
8 31503 เด็กชายปณิธาน จำปาทอง ม.2/8 2018-05-18 13:08:09
9 31760 เด็กหญิงทัณฑิกา อินต๊ะขัด ม.1/4 2018-05-18 14:41:04
10 31751 เด็กหญิงจิรารัตน์ สอนเคน ม.1/4 2018-05-18 14:41:04
11 31726 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ดวงศรี ม.1/3 2018-05-18 14:41:05
12 31875 เด็กชายอังศุชวาล พรหมหมอเฒ่า ม.1/7 2018-05-18 14:56:55
13 31991 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ณ นคร ม.1/10 2018-05-18 15:07:19
14 31447 เด็กหญิงพุธิตา ดวงมาลัย ม.2/6 2018-05-18 17:20:24
15 31445 เด็กหญิงญาณิกา สร้อยสีหราช ม.2/6 2018-05-18 17:21:58
16 31443 เด็กหญิงสิรินทร์ยา ทองยัง ม.2/6 2018-05-18 17:22:28
17 31636 เด็กหญิงฐิตาพร หนุนภักดี ม.2/6 2018-05-18 17:23:10
18 31851 เด็กหญิงดาราวดี ทองประดับ ม.1/6 2018-05-18 17:48:22
19 31954 เด็กชายภวิษย์พร บุริมสิทธิกุล ม.1/9 2018-05-19 12:37:22