ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

Khmer in love (ภาษาเขมร)
ภาษาต่างประเทศ
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
16 คน
นางสาวมาริษา ผิวคำ
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30918 เด็กหญิงกนกพร แก้วสี ม.3/1 2018-11-05 07:21:34
2 30929 เด็กหญิงศศิวิมล เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ม.3/1 2018-11-05 07:21:35
3 30921 เด็กหญิงขวัญชนก คณาวนิชกิจ ม.3/1 2018-11-05 07:22:01
4 30920 เด็กหญิงกุลธิดา ตั้งจิตวิสุทธิ์ ม.3/1 2018-11-05 07:26:39
5 31024 เด็กหญิงชลธิชา สุมะโน ม.3/4 2018-11-05 10:38:05
6 31038 เด็กหญิงศุภรัตน์ โคตรชุม ม.3/4 2018-11-05 10:38:36
7 31028 เด็กหญิงทอฝัน เจียมเจริญ ม.3/4 2018-11-05 10:39:06
8 31097 เด็กหญิงชญานี แจ่มแจ้ง ม.3/6 2018-11-07 09:51:57
9 31107 เด็กหญิงศิริพร บุญยืน ม.3/6 2018-11-07 09:51:58
10 31109 เด็กหญิงอัญชิสา บุตรแวว ม.3/6 2018-11-07 09:52:34
11 31105 เด็กหญิงมนัชฎา โพธิ ม.3/7 2018-11-07 09:54:43
12 32020 เด็กหญิงชนิดาภา มั่งมณี ม.3/7 2018-11-07 09:55:09
13 31477 เด็กชายอภิชาต สุดสาคร ม.2/7 2018-11-08 08:45:58
14 31461 เด็กชายทองสี ทวีทรัพย์ ม.2/7 2018-11-08 08:46:21
15 31470 เด็กชายวิษณุ ผูกพันธ์ ม.2/7 2018-11-08 08:46:37