ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

อีสานพาเพลิน
ภาษาต่างประเทศ
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นางสาวพิมพ์พิชชา ผลทิพย์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31384 เด็กหญิงปิยะดา ชำเรืองเนตร ม.2/4 2018-05-18 10:33:59
2 31387 เด็กหญิงพิชญ์ญา อิ่มพงษ์ ม.2/4 2018-05-18 10:34:12
3 31454 เด็กหญิงวิยะดา ทาหาญ ม.2/6 2018-05-18 10:34:52
4 31386 เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือทอง ม.2/4 2018-05-18 10:35:11
5 31379 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สายสุวรรณ ม.2/4 2018-05-18 10:36:00
6 31381 เด็กหญิงติณณ์รดา กลั่นวาที ม.2/4 2018-05-18 10:36:04
7 31482 เด็กหญิงทิฆัมพร ถะเกิงสุข ม.2/7 2018-05-18 10:36:10
8 31556 เด็กหญิงศรสวรรค์ การะเกตุ ม.2/9 2018-05-18 10:36:16
9 31551 เด็กหญิงจุฑารัตน์ รุ่งเรือง ม.2/9 2018-05-18 10:36:43
10 31489 เด็กหญิงสุชาดา ศรีทอง ม.2/7 2018-05-18 10:36:43
11 31642 เด็กหญิงพัชรมน สิงโต ม.2/9 2018-05-18 10:37:06
12 31546 เด็กหญิงกฤจิยาภรณ์ คำดี ม.2/9 2018-05-18 10:37:10
13 31550 เด็กหญิงจิรารักษ์ จันทร์เที่ยง ม.2/9 2018-05-18 10:37:44
14 31699 เด็กชายชัชวาล การินทร์ ม.1/3 2018-05-18 13:00:41
15 31446 เด็กหญิงกรกมล เอมังกุระ ม.2/6 2018-05-18 13:04:09
16 31724 เด็กหญิงมัณฑิตา เกิดอยู่ ม.1/3 2018-05-18 13:15:31
17 31794 เด็กหญิงชลธิชา เล็กท่าข้าม ม.1/5 2018-05-18 13:15:37
18 31804 เด็กหญิงวริษา ชื่นจิตร ม.1/5 2018-05-18 13:16:02
19 31730 เด็กหญิงสิรินทรา ลมลอย ม.1/3 2018-05-18 13:16:23