ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ซูโดกุ
คณิตศาสตร์
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
11 คน
นายอิทธิกร ภู่สาระ

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30559 นายพีรศักดิ์ ทับฤทธิ์ ม.4/3 2018-05-18 13:31:48
2 30584 นางสาวณัฐธิดา บุญถูก ม.4/3 2018-05-18 13:31:49
3 30547 นางสาวนวภรณ์ ศิริบรรณ์ ม.4/1 2018-05-22 10:14:54
4 30751 นางสาวพิรุณทิพย์ มงคลกิจ ม.4/1 2018-05-22 10:15:22
5 30552 นางสาวรัตติกาล เสร็จกิจ ม.4/1 2018-05-22 10:15:27
6 32021 นางสาวภัคจิรา ฟ้าอำนวย ม.4/1 2018-05-22 10:15:45
7 30695 นางสาวปิยฉัตร คำแป้น ม.4/3 2018-05-22 10:16:09
8 30535 นายพงศกร ชัยมา ม.4/1 2018-05-22 10:16:25
9 32023 นางสาวสริลนุช ดาวเดช ม.4/1 2018-05-22 10:16:33
10 30692 นางสาววรัญญา สาสุนันท์ ม.4/2 2018-05-22 10:16:46
11 30624 นางสาวอารดา กนกศิลป์ ม.4/3 2018-05-24 12:03:53