ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ซูโดกุ
คณิตศาสตร์
ม.4 ,
0 คน
10 คน
นายอิทธิกร ภู่สาระ

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30584 นางสาวณัฐธิดา บุญถูก ม.4/3 2018-11-12 09:32:26
2 30559 นายพีรศักดิ์ ทับฤทธิ์ ม.4/3 2018-11-12 09:32:35
3 32027 นายสรวิชญ์ นพเดชากุลจิรา ม.4/3 2018-11-12 09:33:07
4 30624 นางสาวอารดา กนกศิลป์ ม.4/3 2018-11-12 09:33:17