ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ภาษาจีน
ภาษาต่างประเทศ
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
ครูจีน
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31012 เด็กชายนภสินธุ์ สะเทียนรัมย์ ม.3/4 2018-05-18 10:28:16
2 31036 เด็กหญิงมณีกานต์ หิรัญคำ ม.3/4 2018-05-18 10:29:12
3 31028 เด็กหญิงทอฝัน เจียมเจริญ ม.3/4 2018-05-18 10:30:12
4 31033 เด็กหญิงพรชนก แจ่มสว่าง ม.3/4 2018-05-18 10:31:54
5 31311 เด็กหญิงปณิษา ปัถะพี ม.2/2 2018-05-18 13:49:40
6 31307 เด็กหญิงจีรดา ไวทยะเสวี ม.2/2 2018-05-18 13:51:09
7 31306 เด็กหญิงจิตดาพร ปัญญา ม.2/2 2018-05-18 13:59:10
8 31308 เด็กหญิงญาดา ศรีจันทร์ ม.2/2 2018-05-18 14:05:33
9 31721 เด็กหญิงพัชราพร เขตรกลาง ม.1/3 2018-05-18 15:52:35
10 31714 เด็กหญิงทิพรัตน์ สมบัติวงค์ ม.1/3 2018-05-18 16:09:23
11 31841 เด็กหญิงปัญญพร อุดทุม ม.1/6 2018-05-18 18:57:54
12 31837 เด็กหญิงธนัชชา รอดเลี้ยง ม.1/6 2018-05-18 19:11:29
13 31795 เด็กหญิงณัฐฐิชา อินทรสูตร ม.1/5 2018-05-21 06:51:38
14 31798 เด็กหญิงบัณฑิตา แป้นห้วย ม.1/5 2018-05-21 06:52:12
15 31753 เด็กหญิงชนากานต์ ด่านจง ม.1/4 2018-05-21 06:52:46
16 31793 เด็กหญิงชนิสรา ถาดไธสงค์ ม.1/5 2018-05-21 10:29:34
17 31769 เด็กหญิงภัทรพร สืบวสุธากุล ม.1/4 2018-05-23 07:45:24
18 31769 เด็กหญิงภัทรพร สืบวสุธากุล ม.1/4 2018-05-23 07:45:32
19 31806 เด็กหญิงวิภานันท์ ฉิมเครือวัลย์ ม.1/5 2018-05-23 11:00:46