ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

เครื่องร่อน
วิทยาศาสตร์
ม.1 , ม.2 ,
19 คน
นายสุรจักริ์ แก้วม่วง
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31894 เด็กชายแก้วขวัญ กลีบแก้ว ม.1/8 2018-05-18 13:14:40
2 31902 เด็กชายธงไชย โลหะทัต ม.1/8 2018-05-18 13:15:25
3 31529 เด็กชายธีธัช ทักเสถียร ม.2/9 2018-05-18 13:20:22
4 31543 เด็กชายโสภณัฐ นาโควงค์ ม.2/9 2018-05-18 13:21:23
5 31526 เด็กชายชิตพล หีบจันกรี ม.2/9 2018-05-18 13:22:50
6 31784 เด็กชายวิชานนท์ มุ่งมาตร์ ม.1/5 2018-05-18 13:30:08
7 31525 เด็กชายชนุตร์ รอดหิรัญ ม.2/9 2018-05-18 13:42:08
8 31535 เด็กชายปานระวัฒน์ มีระหงษ์ ม.2/9 2018-05-18 13:42:54
9 31818 เด็กชายรัฐชภูมิ บุญกอง ม.1/6 2018-05-18 16:36:22
10 31696 เด็กชายกันตพงศ์ กันภัย ม.1/3 2018-05-18 16:41:44
11 31922 เด็กหญิงณัฐพร พรมเสน ม.1/8 2018-05-18 17:10:09
12 31734 เด็กชายกิตติทัต เมฆเสรี ม.1/4 2018-05-22 15:48:01