ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

เครื่องร่อน
วิทยาศาสตร์
ม.1 , ม.2 ,
19 คน
นายสุรจักริ์ แก้วม่วง
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31696 เด็กชายกันตพงศ์ กันภัย ม.1/3 2018-11-12 13:04:13
2 31734 เด็กชายกิตติทัต เมฆเสรี ม.1/4 2018-11-12 13:04:28
3 31784 เด็กชายวิชานนท์ มุ่งมาตร์ ม.1/5 2018-11-12 13:04:42
4 31818 เด็กชายรัฐชภูมิ บุญกอง ม.1/6 2018-11-12 13:05:01
5 31894 เด็กชายแก้วขวัญ กลีบแก้ว ม.1/8 2018-11-12 13:05:38
6 31902 เด็กชายธงไชย โลหะทัต ม.1/8 2018-11-12 13:05:56