ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

สมุนไพรไทยสู่สากล
วิทยาศาสตร์
ม.1 , ม.2 ,
19 คน
นางสาวอโนชา อุทุมสกุลรัตน์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31557 เด็กหญิงอารดา ปาลกะวงศ์ ม.2/9 2018-05-18 13:05:36
2 31554 เด็กหญิงพิทยรัตน์ อารีย์วงศ์ ม.2/9 2018-05-18 13:06:00
3 31549 เด็กหญิงจิรประภา ปานฮวบ ม.2/9 2018-05-18 13:06:12
4 31553 เด็กหญิงธนภรณ์ ทองยวน ม.2/9 2018-05-18 13:06:36
5 31547 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลับใจบุญ ม.2/9 2018-05-18 13:07:04
6 31555 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ปิ่นคล้าย ม.2/9 2018-05-18 13:07:31
7 31275 เด็กหญิงกันตานา สทธิสม ม.2/1 2018-05-18 13:10:42
8 31283 เด็กหญิงมาลิสา ฉิมวัย ม.2/1 2018-05-18 13:11:17
9 31280 เด็กหญิงปุณยภา กิ่งแก้ว ม.2/1 2018-05-18 13:12:10
10 31478 เด็กชายอรรณพ แผ่พร ม.2/7 2018-05-18 13:12:20
11 31462 เด็กชายธนาดล ศรีสังขาร ม.2/7 2018-05-18 13:12:28
12 31276 เด็กหญิงฐิติพร ชัยธวัชวิบูลย์ ม.2/1 2018-05-18 13:12:41
13 31473 เด็กชายสวิตต์ มีสมบูรณ์ทรัพย์ ม.2/7 2018-05-18 13:13:14
14 31466 เด็กชายมนัสนันท์ สุวรรณาดิสัย ม.2/7 2018-05-18 13:13:55
15 31437 เด็กชายรชต บุญมางำ ม.2/6 2018-05-18 13:17:20
16 31471 เด็กชายวีรภัทร บุญฤทธิ์ ม.2/7 2018-05-18 13:17:20
17 31435 เด็กชายมนัส จันทรวงศ์ ม.2/6 2018-05-18 13:17:49
18 31461 เด็กชายทองสี ทวีทรัพย์ ม.2/7 2018-05-18 13:18:16
19 31457 เด็กชายณภัทร ไผ่โสภา ม.2/7 2018-05-18 13:24:26