ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

สมุนไพรไทยสู่สากล
วิทยาศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นางสาวอโนชา อุทุมสกุลรัตน์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31437 เด็กชายรชต บุญมางำ ม.2/6 2018-11-05 05:45:02
2 31435 เด็กชายมนัส จันทรวงศ์ ม.2/6 2018-11-05 05:50:40
3 31471 เด็กชายวีรภัทร บุญฤทธิ์ ม.2/7 2018-11-05 06:08:19
4 31426 เด็กชายธงชัย กิจทวี ม.2/6 2018-11-05 06:12:29
5 31714 เด็กหญิงทิพรัตน์ สมบัติวงค์ ม.1/3 2018-11-05 07:23:22
6 31557 เด็กหญิงอารดา ปาลกะวงศ์ ม.2/9 2018-11-05 07:33:02
7 31042 เด็กชายเจนภพ เที่ยงแท้ ม.2/9 2018-11-05 07:33:39
8 31558 เด็กหญิงอารยา สมพันธ์แพ ม.2/9 2018-11-05 07:34:12
9 31398 เด็กหญิงกรรวี วิมูลชาติ ม.2/5 2018-11-05 07:34:23
10 31548 เด็กหญิงจารุณี เพียรภักดี ม.2/9 2018-11-05 07:36:08
11 31547 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลับใจบุญ ม.2/9 2018-11-05 07:37:35
12 31462 เด็กชายธนาดล ศรีสังขาร ม.2/7 2018-11-05 07:59:00
13 31459 เด็กชายณัฐพงศ์ อุ่นสวาส ม.2/7 2018-11-05 08:01:01
14 31460 เด็กชายณัฐพล สอนน้อย ม.2/7 2018-11-05 08:02:22
15 31275 เด็กหญิงกันตานา สทธิสม ม.2/1 2018-11-09 13:42:59
16 31276 เด็กหญิงฐิติพร ชัยธวัชวิบูลย์ ม.2/1 2018-11-09 13:43:10
17 31280 เด็กหญิงปุณยภา กิ่งแก้ว ม.2/1 2018-11-09 13:43:24
18 31283 เด็กหญิงมาลิสา ฉิมวัย ม.2/1 2018-11-09 13:43:34