ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

พับกระดาษโอริกามิ
วิทยาศาสตร์
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
10 คน
นายศิริชัย พงษ์พฤษพรรณ์

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30896 นายณัฐสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ ม.4/4 2018-05-18 11:44:13
2 30668 นายธีร์วรา ฤทธิรงค์ ม.4/4 2018-05-18 11:44:40
3 30794 นายอัศวิน ชูดำ ม.4/4 2018-05-18 11:45:20
4 30598 นายณรงค์เดช ปลื้มสุข ม.4/4 2018-05-18 14:31:24
5 30679 นายปัถย์ วรรณศิลปิน ม.4/2 2018-05-18 17:37:14
6 30763 นายวิสัยทัศน์ แสนแก้ว ม.4/4 2018-05-20 20:54:26
7 30761 นางสาวอรนิดา ขันทอง ม.4/6 2018-05-21 11:37:21
8 30703 นายเทวะ สอนเสนา ม.4/7 2018-05-21 13:35:45
9 30739 นายปัณณฑัต เจือจันทร์ ม.4/7 2018-05-21 13:36:49
10 30666 นายปรเมธ เนตรนงลักษณ์ ม.4/7 2018-05-21 13:37:26