ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

พับกระดาษโอริกามิ
วิทยาศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
15 คน
นายศิริชัย พงษ์พฤษพรรณ์
10 คน
นายศิริชัย พงษ์พฤษพรรณ์

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31535 เด็กชายปานระวัฒน์ มีระหงษ์ ม.2/9 2018-11-08 09:29:27
2 31533 เด็กชายนาวิน แท่นทอง ม.2/9 2018-11-08 09:30:01
3 31543 เด็กชายโสภณัฐ นาโควงค์ ม.2/9 2018-11-08 09:30:15
4 31525 เด็กชายชนุตร์ รอดหิรัญ ม.2/9 2018-11-08 09:31:04
5 31526 เด็กชายชิตพล หีบจันกรี ม.2/9 2018-11-08 09:31:40
6 32000 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ยุวภากรณ์กุล ม.1/10 2018-11-09 08:53:05
7 32005 เด็กหญิงศิริลักษณ์ อำไพจิตต์ ม.1/10 2018-11-09 08:53:22
8 31517 เด็กหญิงน้องฟ้า โรจนหัสดินทร์ ม.2/8 2018-11-09 13:14:03
9 31512 เด็กหญิงสิริพร ปรีเลิศ ม.2/8 2018-11-09 13:14:29
10 31522 เด็กหญิงสาธิดา นุชพันธ์ ม.2/8 2018-11-09 13:14:40
11 31523 เด็กหญิงแสงดาว เถาชาลี ม.2/8 2018-11-09 13:14:50
12 31514 เด็กหญิงดาวใจ ไพรสว่าง ม.2/8 2018-11-09 13:15:07
13 31524 เด็กหญิงสุวนันต์ แมมิ้ง ม.2/8 2018-11-09 13:15:23
14 30353 นางสาวเมวดี พุฒได้สุข ม.5/5 2018-11-12 09:50:07
15 30761 นางสาวอรนิดา ขันทอง ม.4/6 2018-11-12 10:39:44
16 32001 เด็กหญิงวรรณิภา เกตุมณี ม.1/10 2018-12-14 15:03:39