ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

เครื่องหอมและเครื่องแขวนไทย
วิทยาศาสตร์
ม.1 , ม.2 ,
19 คน
นายธงวุฒิ จันทร์เพชร
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31853 เด็กหญิงสุภาดา อิศรานนท์ ม.1/6 2018-05-18 20:39:31
2 31815 เด็กชายฐิติพงษ์ เกื้อปัญญา ม.1/6 2018-05-20 12:26:26
3 31926 เด็กหญิงรัตนพร เชียรประภา ม.1/8 2018-05-20 21:23:24
4 31767 เด็กหญิงเพชรา ชัยนัด ม.1/4 2018-05-22 19:18:38
5 31757 เด็กหญิงนัฐกาญ กลิ่นคำหอม ม.1/4 2018-05-23 06:46:33
6 31901 เด็กชายทักษ์ดนัย บานเย็น ม.1/8 2018-05-23 06:57:21
7 31781 เด็กชายนพดล บารมี ม.1/5 2018-05-23 09:23:50
8 31780 เด็กชายธีระศักดิ์ ฉัตรอัศวพิทักษ์ ม.1/5 2018-05-23 09:24:27
9 31787 เด็กชายอดุลวัส ทะวงษ์ศรี ม.1/5 2018-05-23 09:25:01
10 31786 เด็กชายสุรเดช บุญอยู่ ม.1/5 2018-05-23 09:25:22
11 31776 เด็กชายเจษฏา หมื่นพรมไพร ม.1/5 2018-05-23 12:15:08
12 31972 เด็กหญิงเสาวรส ศรีแจ่มดี ม.1/9 2018-05-24 07:27:49
13 31973 เด็กหญิงอาริสา เสาร์วิบูลย์ ม.1/9 2018-05-24 07:28:34
14 31980 เด็กชายภูสิทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุทธยา ม.1/10 2018-05-24 07:41:42
15 31994 เด็กหญิงณิฌา คงเกษม ม.1/10 2018-05-24 08:02:28