ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิต
วิทยาศาสตร์
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
10 คน
นายธงวุฒิ จันทร์เพชร

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30209 นางสาวกมลรัตน์ ศรีจันทร์ ม.5/3 2018-11-05 07:12:40
2 30391 นางสาวเมธาวี ไฝดง ม.5/3 2018-11-05 07:13:10
3 30342 นางสาวน.ส.กานต์ธิดา บุญมาปัด ม.5/3 2018-11-05 07:14:38
4 30385 นางสาวนุชนารถ ชมดวง ม.5/3 2018-11-05 07:15:03
5 29862 นายมกรธวัช ทองเปลี่ยน ม.5/1 2018-11-06 11:03:32
6 31607 นายฐิติพัฒน์ จุลกะสุทธิ์ ม.5/1 2018-11-06 11:07:46
7 31606 นายพงศธร สายภา ม.5/6 2018-11-09 12:37:12
8 30206 นายสุทธิพร เชาว์สุวรรณ ม.5/5 2018-11-12 09:51:00