ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

วิทยาศาสตร์อาวกาศ
วิทยาศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นายทวี ม่วงมนตรี
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30976 เด็กชายนันทภพ คล้ายสุบรรณ์ ม.3/3 2018-11-05 07:25:16
2 30979 เด็กชายรชต แต้ยินดี ม.3/3 2018-11-05 07:25:35
3 30968 เด็กชายกิตติภัทร์ แสงหิรัญ ม.3/3 2018-11-05 07:25:53
4 30973 เด็กชายธนรัตน์ รุ่งโรจน์วัฒนศรี ม.3/3 2018-11-05 07:26:09
5 30981 เด็กชายวัชรพัทธ์ ศิลป์ดำรง ม.3/3 2018-11-05 07:26:22
6 30972 เด็กชายธนภัทร บุตรจง ม.3/3 2018-11-05 07:26:30
7 31664 เด็กหญิงปุณิกา  ชุมจันทร์ ม.1/1 2018-11-05 13:41:01
8 31130 เด็กหญิงจิราธร ชูวงศ์เจริญลาภ ม.3/7 2018-11-05 20:51:15
9 32050 เด็กหญิงซาโย โอฮาม่า ม.3/7 2018-11-05 20:51:59
10 31127 เด็กหญิงขวัญจิรา โพธิ์สุวรรณ ม.3/7 2018-11-05 20:53:02
11 31125 เด็กหญิงกุลการณ์ สุวรรณนุรักษ์ ม.3/7 2018-11-05 20:53:42
12 31137 เด็กหญิงสุชาดา แสงจันทร์ ม.3/7 2018-11-05 20:55:51
13 31643 เด็กหญิงสโรชา สุคันธปรีชา ม.3/7 2018-11-05 21:31:17
14 31659 เด็กหญิงชนิดา ชัยเบญจกัลยาณี ม.1/1 2018-11-06 09:30:51
15 31815 เด็กชายฐิติพงษ์ เกื้อปัญญา ม.1/6 2018-11-07 07:43:23