ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

DIY สร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์
ม.1 ,
20 คน
นางสาวหทัยรัตน์ เจริญหลิ่วค้ำฟ้า
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31719 เด็กหญิงพนิดา ชูดอกไม้ ม.1/3 2018-05-18 14:27:39
2 31727 เด็กหญิงวัลลียา โพธิ์ทอง ม.1/3 2018-05-18 14:27:40
3 31923 เด็กหญิงปาลิตา ศรีเจริญ ม.1/8 2018-05-18 14:33:09
4 31797 เด็กหญิงนิรมล สุนทะวงค์ ม.1/5 2018-05-18 15:06:44
5 31928 เด็กหญิงศศิกานต์ จรูญแสง ม.1/8 2018-05-18 15:07:13
6 31711 เด็กหญิงจารุกัณย์ สังข์เงิน ม.1/3 2018-05-18 15:14:17
7 31997 เด็กหญิงบีม เปลี่ยนสร้าง ม.1/10 2018-05-18 15:15:05
8 31857 เด็กชายณรงค์รัตน์ หนูไทย ม.1/7 2018-05-18 15:36:06
9 31998 เด็กหญิงบุญสิตา จีรภิภัทร์ ม.1/10 2018-05-18 16:35:50
10 32010 เด็กหญิงสุภารัตน์ คำประเวศน์ ม.1/10 2018-05-18 16:36:24
11 32002 เด็กหญิงวลีภร อ่อนเจริญ ม.1/10 2018-05-18 16:41:46
12 31844 เด็กหญิงศศิกานต์ พงศ์สุเสนีย์ ม.1/6 2018-05-18 18:19:17
13 31845 เด็กหญิงศศินันท์ พงศ์สุเสนีย์ ม.1/6 2018-05-18 18:25:48
14 31838 เด็กหญิงธนาภรณ์ ชื่นฤทธิ์ ม.1/6 2018-05-18 19:20:10
15 31879 เด็กหญิงญาดา คำโคม ม.1/7 2018-05-19 09:29:51
16 31880 เด็กหญิงฐานิดา ศรีนุช ม.1/7 2018-05-19 09:32:57
17 31750 เด็กหญิงกุลปริยา ลิมบุรีธรรม ม.1/4 2018-05-20 14:55:24
18 31674 เด็กชายประกาสิทธิ์  รอดกรรม ม.1/2 2018-05-20 17:44:19
19 31743 เด็กชายธนาวุฒิ หูวอง ม.1/4 2018-05-20 17:59:14
20 31999 เด็กหญิงพิยดา เพิ่มสารพางค์ ม.1/10 2018-08-10 12:42:18