ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

เรียนรู้จากข่าวสาร
วิทยาศาสตร์
ม.1 ,
15 คน
นางสาวหทัยรัตน์ เจริญหลิ่วค้ำฟ้า
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31838 เด็กหญิงธนาภรณ์ ชื่นฤทธิ์ ม.1/6 2018-11-08 13:13:06
2 31844 เด็กหญิงศศิกานต์ พงศ์สุเสนีย์ ม.1/6 2018-11-08 13:13:31
3 31845 เด็กหญิงศศินันท์ พงศ์สุเสนีย์ ม.1/6 2018-11-08 13:13:48
4 31950 เด็กชายพันธวัธน์ สกุลเต็ม ม.1/9 2018-11-09 14:04:29
5 31936 เด็กชายไชยวัฒน์ เกตุแพง ม.1/9 2018-11-09 14:04:53
6 31947 เด็กชายนนท์ธวัฒน์ ทิมนิ่ม ม.1/9 2018-11-09 14:05:04
7 31963 เด็กชายสดุดี สืบวงศ์ ม.1/9 2018-11-09 14:05:15
8 31958 เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์ดำ ม.1/9 2018-11-09 14:05:30