ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

วิทย์หรรษา
วิทยาศาสตร์
ม.2 ,
15 คน
นางสาวนาถลดา ศรีแก้ว
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31326 เด็กชายเธียรธิติ วิเศษ ม.2/3 2018-11-05 07:23:42
2 31327 เด็กชายบดินทร์ จันสิมมา ม.2/3 2018-11-05 07:24:13
3 31334 เด็กชายรภีภัทร ทองมา ม.2/3 2018-11-05 07:24:34
4 31324 เด็กชายธนภัทร ทิพย์สุวรรณ ม.2/3 2018-11-05 07:24:52
5 31336 เด็กชายศิรสิทธิ์ พนารินทร์ ม.2/3 2018-11-05 07:25:38
6 31322 เด็กชายณภัทร ประเด็จพงษ์ ม.2/3 2018-11-05 07:26:04
7 31332 เด็กชายภคคม มุขเบญจรงค์ ม.2/3 2018-11-05 08:07:40
8 31367 เด็กชายรัชชานนท์ หัสเรืองศรี ม.2/4 2018-11-05 08:47:02
9 31353 เด็กชายกฤษฏา ภู่นาค ม.2/4 2018-11-05 08:47:54
10 32014 เด็กหญิงพัทนันท์ แบบพิมาย ม.2/3 2018-11-05 08:55:50
11 31331 เด็กชายพิพัฒพงษ์ สงพรม ม.2/3 2018-11-05 09:07:34
12 31342 เด็กหญิงชลธิณี สุขมั่น ม.2/3 2018-11-07 08:11:47
13 31349 เด็กหญิงพิมชนก ถาวรเจริญพงศ์ ม.2/3 2018-11-07 08:12:22
14 31347 เด็กหญิงนัฐธิดา ปานนุกุล ม.2/3 2018-11-07 08:12:52