ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

วิทย์หรรษา
วิทยาศาสตร์
ม.2 ,
19 คน
นางสาวนาถลดา ศรีแก้ว
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31331 เด็กชายพิพัฒพงษ์ สงพรม ม.2/3 2018-05-18 11:37:38
2 31322 เด็กชายณภัทร ประเด็จพงษ์ ม.2/3 2018-05-18 12:34:52
3 31334 เด็กชายรภีภัทร ทองมา ม.2/3 2018-05-18 12:34:57
4 31336 เด็กชายศิรสิทธิ์ พนารินทร์ ม.2/3 2018-05-18 12:35:47
5 31326 เด็กชายเธียรธิติ วิเศษ ม.2/3 2018-05-18 13:10:55
6 31324 เด็กชายธนภัทร ทิพย์สุวรรณ ม.2/3 2018-05-18 13:11:56
7 31327 เด็กชายบดินทร์ จันสิมมา ม.2/3 2018-05-18 13:12:27
8 31363 เด็กชายชินโชติ จิตกาง ม.2/4 2018-05-18 13:17:31
9 31364 เด็กชายบารมี คำภิระจิตร ม.2/4 2018-05-18 13:18:00
10 31353 เด็กชายกฤษฏา ภู่นาค ม.2/4 2018-05-18 21:04:17
11 31366 เด็กชายภูสัน แย้มสรวล ม.2/4 2018-05-18 21:49:16
12 31365 เด็กชายบุณยวีร์ หันจางสิทธิ์ ม.2/4 2018-05-19 11:36:19
13 31460 เด็กชายณัฐพล สอนน้อย ม.2/7 2018-05-24 13:06:39