ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

รักสุขภาพ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
15 คน
นางสาวบุปผา กาลพัฒน์
10 คน
นางสาวบุปผา กาลพัฒน์

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31141 เด็กชายกิตติพล พันธ์ศรี ม.3/9 2018-11-05 17:44:08
2 30577 นางสาวพัชรพรรณ ปาลกะวงศ์ฯ ม.4/2 2018-11-06 11:09:21
3 30587 นางสาววันวิสา ฤกษ์วิเชียร ม.4/2 2018-11-06 11:09:46
4 31119 เด็กชายปฏิพล ปริกประดับ ม.3/5 2018-11-06 21:40:02
5 31059 เด็กชายฮานิส สายรุ้ง ม.3/5 2018-11-06 21:40:23
6 31077 เด็กชายณัฐดนัย แวดอยี ม.3/5 2018-11-06 21:45:38
7 31142 เด็กชายกิติพงษ์ มินบุรี ม.3/9 2018-11-07 12:40:56
8 31202 เด็กชายพันธวัช วราศรัย ม.3/9 2018-11-07 12:41:18
9 31046 เด็กชายธนภัทร ฟักมี ม.3/7 2018-11-07 20:07:21
10 31192 เด็กชายโชติวัฒน์ บทเจริญ ม.3/8 2018-11-08 11:07:40
11 31175 เด็กชายภูริภัทร แตงอ่อน ม.3/5 2018-11-09 12:29:07
12 31247 เด็กชายณภัทร แป้นประเสริฐ ม.3/5 2018-11-09 12:29:25
13 31086 เด็กชายพลอธิป ชาวกงจักร์ ม.3/5 2018-11-09 12:31:22
14 30673 นายณัฐวุฒิ สนธิกรณ์ ม.4/6 2018-11-12 09:29:59