ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

รักสุขภาพ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.3 ,
19 คน
นางสาวบุปผา กาลพัฒน์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31059 เด็กชายฮานิส สายรุ้ง ม.3/5 2018-05-18 13:04:38
2 31046 เด็กชายธนภัทร ฟักมี ม.3/7 2018-05-18 13:06:14
3 31044 เด็กชายฐปณัฐ ยามี ม.3/5 2018-05-18 13:07:34
4 31055 เด็กชายสิทธิพร อ่างสุวรรณ์ ม.3/5 2018-05-18 13:11:21
5 31191 เด็กชายกิตติศักดิ์ หนูอ่อน ม.3/6 2018-05-18 20:19:23
6 31203 เด็กชายพิเศษ เอี่ยมสอาด ม.3/6 2018-05-19 20:47:34
7 31077 เด็กชายณัฐดนัย แวดอยี ม.3/5 2018-05-23 09:42:22
8 31119 เด็กชายปฏิพล ปริกประดับ ม.3/5 2018-05-23 09:42:40
9 31192 เด็กชายโชติวัฒน์ บทเจริญ ม.3/8 2018-05-28 12:26:21
10 31175 เด็กชายภูริภัทร แตงอ่อน ม.3/5 2018-05-30 09:42:38