ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ยุวพยาบาล
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.2 , ม.3 , ม.5 ,
8 คน
นางกิติญา เนิดน้อย
2 คน
นางกิติญา เนิดน้อย

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30988 เด็กหญิงณิชาภา พลสันต์ ม.3/3 2018-11-06 08:49:06
2 30993 เด็กหญิงพริมรตา โพธิ์ทอง ม.3/3 2018-11-06 08:49:24
3 30994 เด็กหญิงพัฒน์นรี วรศิลป์นุสรณ์ ม.3/3 2018-11-06 08:49:34
4 32049 เด็กหญิงปาณิสรา สิมมา ม.3/3 2018-11-06 08:49:46
5 30989 เด็กหญิงธนัชชา ภู่ศิริ ม.3/3 2018-11-06 08:50:12
6 30985 เด็กหญิงจุฑารัตน์ มีนาคม ม.3/3 2018-11-06 08:50:59
7 30998 เด็กหญิงวรรณนิศา สกุลณา ม.3/3 2018-11-06 08:51:33
8 30913 เด็กชายธเนศ ประเสริฐ ม.3/1 2018-11-08 15:19:52
9 30302 นางสาวจตุพร แววทอง ม.5/3 2018-11-12 09:48:45
10 30215 นางสาวน้ำเพชร โตเรืองศรี ม.5/4 2018-11-12 09:49:17