ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ยุวพยาบาล
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
19 คน
นางกิติญา เนิดน้อย
10 คน
นางกิติญา เนิดน้อย

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31514 เด็กหญิงดาวใจ ไพรสว่าง ม.2/8 2018-05-18 10:53:47
2 31523 เด็กหญิงแสงดาว เถาชาลี ม.2/8 2018-05-18 10:53:57
3 31524 เด็กหญิงสุวนันต์ แมมิ้ง ม.2/8 2018-05-18 10:55:15
4 31517 เด็กหญิงน้องฟ้า โรจนหัสดินทร์ ม.2/8 2018-05-18 10:57:56
5 31522 เด็กหญิงสาธิดา นุชพันธ์ ม.2/8 2018-05-18 10:58:16
6 31493 เด็กชายจักรกฤษณ์ สุขรี่ ม.2/8 2018-05-18 11:49:35
7 31512 เด็กหญิงสิริพร ปรีเลิศ ม.2/8 2018-05-18 12:33:50
8 30215 นางสาวน้ำเพชร โตเรืองศรี ม.5/4 2018-05-18 12:42:29
9 31623 นางสาวน.ส.อังคณา สุวรรณ์ ม.5/4 2018-05-18 14:14:27
10 30302 นางสาวจตุพร แววทอง ม.5/3 2018-05-18 15:08:58
11 30224 นางสาวศศิฉาย โพธิ์เตี้ย ม.5/7 2018-05-19 16:29:42
12 30988 เด็กหญิงณิชาภา พลสันต์ ม.3/3 2018-05-20 16:06:00
13 30989 เด็กหญิงธนัชชา ภู่ศิริ ม.3/3 2018-05-20 16:06:43
14 30994 เด็กหญิงพัฒน์นรี วรศิลป์นุสรณ์ ม.3/3 2018-05-20 16:07:15
15 30998 เด็กหญิงวรรณนิศา สกุลณา ม.3/3 2018-05-20 16:07:33
16 30993 เด็กหญิงพริมรตา โพธิ์ทอง ม.3/3 2018-05-20 16:07:57
17 31268 เด็กชายธเนศพล ศาสตราปราเสริฐ ม.2/4 2018-05-21 14:53:37
18 31588 เด็กหญิงณัฐนรี โพธิ์เพชร ม.3/1 2018-05-23 07:59:12
19 30913 เด็กชายธเนศ ประเสริฐ ม.3/1 2018-05-23 08:00:01
20 30985 เด็กหญิงจุฑารัตน์ มีนาคม ม.3/3 2018-05-23 13:40:42
21 30987 เด็กหญิงณิชากมล พลมั่น ม.3/3 2018-05-23 13:41:09
22 30216 นางสาวเบญจพร กล้ามาก ม.5/6 2018-05-24 10:12:22
23 32049 เด็กหญิงปาณิสรา สิมมา ม.3/3 2018-06-01 12:40:35