ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

บาสเกตบอล
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
40 คน
นางสาวชลิสา ชำนาญวารี
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31009 เด็กชายทศพล กงเดิน ม.3/4 2018-05-18 10:25:50
2 31792 เด็กหญิงกนกพร โสดาโคตร ม.1/5 2018-05-18 10:45:41
3 31147 เด็กชายธัชชัย สายรอด ม.3/8 2018-05-18 11:51:55
4 30946 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เอี่ยมนาม ม.3/2 2018-05-18 12:38:45
5 31214 เด็กชายอนุวัฒน์ กาวินันท์ ม.3/8 2018-05-18 12:43:33
6 31396 เด็กชายสุรสิทธิ์ ชยะประจักษ์ ม.2/5 2018-05-18 12:45:58
7 31394 เด็กชายพันนา ปาสานะเต ม.2/5 2018-05-18 12:46:42
8 31122 เด็กชายสรธัญ กันหา ม.3/5 2018-05-18 12:47:14
9 30646 เด็กชายชัยรัตน์ รัตนบวรกุล ม.3/5 2018-05-18 12:49:26
10 31093 เด็กชายสิริชัย พงศ์สุเสนีย์ ม.3/5 2018-05-18 12:49:52
11 31196 เด็กชายธีรชาติ คุณละ ม.3/5 2018-05-18 12:50:40
12 31211 เด็กชายศักรินทร์ นิลท้วม ม.3/5 2018-05-18 12:50:55
13 31388 เด็กชายกิตติธัช ศรีวิมล ม.2/5 2018-05-18 12:53:46
14 31395 เด็กชายภูเบศร์ วิชญานนท์ ม.2/5 2018-05-18 12:55:10
15 31052 เด็กชายสมนึก จันทร์คงวงษ์ ม.3/5 2018-05-18 12:56:31
16 31412 เด็กชายรวิศ ล่วงลือ ม.2/5 2018-05-18 12:56:51
17 31397 เด็กชายอธิลักษณ์ ลากูล ม.2/5 2018-05-18 12:58:26
18 31389 เด็กชายจิตบุณย์ ทรัพย์สำเริง ม.2/5 2018-05-18 12:59:06
19 31681 เด็กชายอัครวัฒน์  ทังสุบุตร ม.1/2 2018-05-18 13:02:08
20 31392 เด็กชายปฎิภาณ แก้วมา ม.2/5 2018-05-18 13:02:27
21 31817 เด็กชายนฤบดินทร์ สุวรรณแย้ม ม.1/6 2018-05-23 09:15:01
22 31950 เด็กชายพันธวัธน์ สกุลเต็ม ม.1/9 2018-05-23 09:18:55
23 31934 เด็กชายกฤษดนัย สวัสดิ์จีน ม.1/9 2018-05-23 12:32:34
24 31492 เด็กชายกันตพัฒน์ ศิลานนท์ ม.2/8 2018-05-24 06:54:26
25 31940 เด็กชายเดชเด่นชัย อินใย ม.1/9 2018-05-24 07:33:29
26 31736 เด็กชายเกียรติศักดิ์ นวลจันทร์ ม.1/4 2018-05-24 07:35:46
27 31937 เด็กชายฐาปน บุญมางำ ม.1/9 2018-05-24 07:37:14
28 31907 เด็กชายนครินทร์ ใจอารีย์ ม.1/8 2018-05-24 07:38:08
29 31912 เด็กชายพรเพชร แก้วกำไร ม.1/8 2018-05-24 07:38:29
30 31393 เด็กชายพงศกร สีสิงห์ ม.2/5 2018-05-24 13:04:39
31 31467 เด็กชายรัตนชัย กองสวัสดิ์ ม.2/7 2018-05-24 13:05:27
32 31918 เด็กชายอิทธิพล เมฆพัฒน์ ม.1/8 2018-05-25 12:58:15
33 31953 เด็กชายพูนลาภ จ้อยจินดา ม.1/9 2018-05-25 13:00:31
34 31865 เด็กชายบอล สุขสวัสดิ์ ม.1/7 2018-05-25 13:02:42
35 31456 เด็กชายฉัตราวุฒิ ศิลปเทศ ม.2/7 2018-05-28 10:09:10
36 31821 เด็กชายสมกิจ ฟักฟูญาติ ม.1/6 2018-06-07 10:09:42