ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

บาสเกตบอล
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
51 คน
นางสาวชลิสา ชำนาญวารี
20 คน
นางสาวชลิสา ชำนาญวารี

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31835 เด็กชายสัญยบูลย์ มีใย ม.1/6 2018-11-05 06:12:57
2 31820 เด็กชายวรเมธ ดาผะเดิม ม.1/6 2018-11-05 06:13:34
3 30946 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เอี่ยมนาม ม.3/2 2018-11-05 07:10:29
4 31123 เด็กชายสรวิศ บัวปั้น ม.3/7 2018-11-05 07:14:24
5 31328 เด็กชายปณภณ บารมี ม.2/3 2018-11-05 07:16:05
6 31319 เด็กชายเขตโสภณ เหมศิริ ม.2/3 2018-11-05 07:17:22
7 31333 เด็กชายภูเบศ ร่วมมิตรไมตรี ม.2/3 2018-11-05 07:17:26
8 31325 เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วรุณา ม.2/3 2018-11-05 07:17:28
9 31329 เด็กชายปรัชญานนท์ ขุนสะอาดศรี ม.2/3 2018-11-05 07:17:42
10 31318 เด็กชายกฤษติน จันทรสุภานนท์ ม.2/3 2018-11-05 07:19:44
11 30974 เด็กชายธิติพันธ์ สนธิพร ม.3/3 2018-11-05 07:19:55
12 31681 เด็กชายอัครวัฒน์  ทังสุบุตร ม.1/2 2018-11-05 07:20:29
13 31093 เด็กชายสิริชัย พงศ์สุเสนีย์ ม.3/5 2018-11-05 07:24:58
14 31396 เด็กชายสุรสิทธิ์ ชยะประจักษ์ ม.2/5 2018-11-05 07:26:43
15 31395 เด็กชายภูเบศร์ วิชญานนท์ ม.2/5 2018-11-05 07:26:50
16 31397 เด็กชายอธิลักษณ์ ลากูล ม.2/5 2018-11-05 07:27:46
17 31211 เด็กชายศักรินทร์ นิลท้วม ม.3/5 2018-11-05 07:28:03
18 31412 เด็กชายรวิศ ล่วงลือ ม.2/5 2018-11-05 07:28:08
19 31394 เด็กชายพันนา ปาสานะเต ม.2/5 2018-11-05 07:28:12
20 31393 เด็กชายพงศกร สีสิงห์ ม.2/5 2018-11-05 07:28:15
21 31388 เด็กชายกิตติธัช ศรีวิมล ม.2/5 2018-11-05 07:28:40
22 30646 เด็กชายชัยรัตน์ รัตนบวรกุล ม.3/5 2018-11-05 07:29:05
23 31166 เด็กชายณพงศ์ ศรสีทอง ม.3/6 2018-11-05 07:29:30
24 31647 เด็กชายกิตติคุณ  สุขสมบูรณ์ ม.1/1 2018-11-05 07:29:35
25 31122 เด็กชายสรธัญ กันหา ม.3/5 2018-11-05 07:29:42
26 31586 เด็กชายกันตินันท์ กัลยาณพันธ์ ม.3/1 2018-11-05 07:30:15
27 31587 เด็กหญิงกันติยา กัลยาณพันธ์ ม.3/1 2018-11-05 07:31:09
28 31261 เด็กชายเจริญชัย แซ่ตั้ง ม.2/1 2018-11-05 07:32:40
29 31918 เด็กชายอิทธิพล เมฆพัฒน์ ม.1/8 2018-11-05 07:43:48
30 31209 เด็กชายวายุ คล้ายทอง ม.3/5 2018-11-05 08:08:28
31 31088 เด็กชายพีรพัฒน์ ตันมาดี ม.3/5 2018-11-05 08:08:29
32 31048 เด็กชายพุฒิพงศ์ โชติพงศ์ปรีดา ม.3/5 2018-11-05 08:08:29
33 31092 เด็กชายวีระพล แสนพล ม.3/5 2018-11-05 08:10:21
34 31196 เด็กชายธีรชาติ คุณละ ม.3/5 2018-11-05 08:20:12
35 31953 เด็กชายพูนลาภ จ้อยจินดา ม.1/9 2018-11-05 08:23:41
36 31934 เด็กชายกฤษดนัย สวัสดิ์จีน ม.1/9 2018-11-05 08:24:51
37 31954 เด็กชายภวิษย์พร บุริมสิทธิกุล ม.1/9 2018-11-05 08:25:27
38 31940 เด็กชายเดชเด่นชัย อินใย ม.1/9 2018-11-05 08:28:10
39 31337 เด็กชายสรยุทธ โมราเรือง ม.2/3 2018-11-05 08:48:23
40 30633 นายธีรวัฒน์ รุ่งเรื่อง ม.4/5 2018-11-05 23:18:36
41 32040 นายเกษมศักดิ์ แตงงาม ม.4/5 2018-11-06 09:08:59
42 30634 นายเมธาสิทธิ์ ศิลปี ม.4/5 2018-11-06 09:10:24
43 31603 นางสาวศิริภูมิ แพละออง ม.4/1 2018-11-06 10:53:35
44 30638 นายธิติ สุภาพ ม.4/6 2018-11-06 11:34:53
45 31467 เด็กชายรัตนชัย กองสวัสดิ์ ม.2/7 2018-11-08 08:30:59
46 31474 เด็กชายสุธี บรรเทิงใจ ม.2/7 2018-11-08 08:31:56
47 31531 เด็กชายนัฐพงษ์ แซ่โค้ว ม.2/9 2018-11-08 09:21:48
48 31456 เด็กชายฉัตราวุฒิ ศิลปเทศ ม.2/7 2018-11-08 10:50:52
49 31147 เด็กชายธัชชัย สายรอด ม.3/8 2018-11-08 10:59:11
50 31214 เด็กชายอนุวัฒน์ กาวินันท์ ม.3/8 2018-11-08 11:01:04
51 31736 เด็กชายเกียรติศักดิ์ นวลจันทร์ ม.1/4 2018-11-08 12:03:59
52 31945 เด็กชายธีรภัทร พวงศิลป์ ม.1/9 2018-11-08 13:19:56
53 31865 เด็กชายบอล สุขสวัสดิ์ ม.1/7 2018-11-08 14:04:59
54 31052 เด็กชายสมนึก จันทร์คงวงษ์ ม.3/5 2018-11-09 06:29:50
55 31492 เด็กชายกันตพัฒน์ ศิลานนท์ ม.2/8 2018-11-09 13:24:02
56 30672 นายณทัด ท่าทองมา ม.4/6 2018-12-25 07:22:22
57 30676 นายเฉลิมพล ทิกร ม.4/6 2018-12-25 07:22:52
58 30818 นายธนวันต์ อินทร์สกุล ม.4/6 2018-12-25 07:23:06
59 30594 นายประธาน หิรัญวีฒน์ ม.4/6 2018-12-25 07:24:18