ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

เทควันโด
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
18 คน
นางสาวกัลยา ทองโชติ
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31843 เด็กหญิงลักษณา ภูวนาท ม.1/6 2018-11-05 06:38:21
2 31382 เด็กหญิงปวีณ์สุดา คูณขุนทด ม.2/4 2018-11-05 06:41:13
3 31392 เด็กชายปฎิภาณ แก้วมา ม.2/5 2018-11-05 07:24:11
4 31389 เด็กชายจิตบุณย์ ทรัพย์สำเริง ม.2/5 2018-11-05 07:24:44
5 31014 เด็กชายเพชรรัตน์ เอี่ยมเขียว ม.3/4 2018-11-05 07:24:48
6 31005 เด็กชายกิตติศักดิ์ กิตติวิริยกุล ม.3/4 2018-11-05 07:25:38
7 31010 เด็กชายเทวา จันทร์โอ ม.3/4 2018-11-05 07:26:13
8 31006 เด็กชายชนพัฒน์ แพงศรี ม.3/4 2018-11-05 07:26:14
9 31009 เด็กชายทศพล กงเดิน ม.3/4 2018-11-05 07:26:56
10 31011 เด็กชายธนาดล นพคุณ ม.3/4 2018-11-05 07:27:41
11 31019 เด็กชายอานนท์ โคตพรม ม.3/4 2018-11-05 07:28:01
12 31007 เด็กชายโชติวิทย์ พยอมแย้ม ม.3/4 2018-11-05 07:28:21
13 31018 เด็กชายใหม่ ทองสุข ม.3/4 2018-11-05 07:28:52
14 31016 เด็กชายศุภโชค โกศลบุญมี ม.3/4 2018-11-05 07:29:26
15 31840 เด็กหญิงปนัดดา งามสวัสดิ์ ม.1/6 2018-11-05 07:34:56
16 31084 เด็กชายบุลากร เกตุถนอม ม.3/6 2018-11-07 12:29:26
17 31079 เด็กชายธนพร มังคุด ม.3/6 2018-11-07 12:29:40
18 31144 เด็กชายชานนท์ ดำเนิน ม.3/6 2018-11-07 12:29:55