ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

เทควันโด
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นางสาวกัลยา ทองโชติ
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31014 เด็กชายเพชรรัตน์ เอี่ยมเขียว ม.3/4 2018-05-18 10:22:39
2 31382 เด็กหญิงปวีณ์สุดา คูณขุนทด ม.2/4 2018-05-18 10:48:44
3 31084 เด็กชายบุลากร เกตุถนอม ม.3/6 2018-05-18 11:00:50
4 31144 เด็กชายชานนท์ ดำเนิน ม.3/6 2018-05-18 11:01:22
5 31079 เด็กชายธนพร มังคุด ม.3/6 2018-05-18 11:01:49
6 31090 เด็กชายภูวเดช วานนท์ ม.3/6 2018-05-18 11:03:27
7 31775 เด็กชายเจษฎา บุญวัฒน์ ม.1/5 2018-05-18 11:08:40
8 31081 เด็กชายธีรวัฒน์ ถุงทอง ม.3/6 2018-05-18 12:33:47
9 31349 เด็กหญิงพิมชนก ถาวรเจริญพงศ์ ม.2/3 2018-05-18 12:36:38
10 31342 เด็กหญิงชลธิณี สุขมั่น ม.2/3 2018-05-18 12:37:05
11 31347 เด็กหญิงนัฐธิดา ปานนุกุล ม.2/3 2018-05-18 12:38:29
12 31537 เด็กชายไพรพนา เขียวมณี ม.2/9 2018-05-18 16:35:33
13 31774 เด็กชายจิรชัย เกตุถนอม ม.1/5 2018-05-23 12:14:17
14 31917 เด็กชายสหัชชัย สิ่วทอง ม.1/8 2018-05-24 07:30:31