ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

แบดมินตัน
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
24 คน
นายนันทกรณ์ หนูดี

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30691 นางสาวจิรภาส มุขศรี ม.4/2 2018-05-18 11:27:28
2 30659 นางสาวสิรินกานต์ พรมมานอก ม.4/3 2018-05-18 12:38:15
3 30662 นางสาวณัฐณิต แจ้งอรุณ ม.4/3 2018-05-18 12:38:17
4 30648 นางสาวปานรดา พรายทอง ม.4/3 2018-05-18 12:40:28
5 30830 นางสาววันวิสา มลทองศิริ ม.4/6 2018-05-18 12:43:10
6 30765 นายพิเชษน์ นิยมทวี ม.4/6 2018-05-18 12:48:43
7 30793 นายสุรสิทธิ์ เปรียววงศ์ ม.4/6 2018-05-18 12:49:13
8 30594 นายประธาน หิรัญวีฒน์ ม.4/6 2018-05-18 12:49:57
9 30790 นายอภิรักษ์ สมศักดิ์ ม.4/6 2018-05-18 12:50:21
10 30672 นายณทัด ท่าทองมา ม.4/6 2018-05-18 12:50:41
11 30818 นายธนวันต์ อินทร์สกุล ม.4/6 2018-05-18 12:51:01
12 30676 นายเฉลิมพล ทิกร ม.4/6 2018-05-18 12:51:48
13 30189 นายจักรินทร์ หอมสมบัติ ม.5/6 2018-05-18 14:13:58
14 30217 นางสาวปาริฉัตร ลาภกิตติคุณ ม.5/6 2018-05-18 14:15:14
15 30420 นางสาวชนานา วารี ม.5/6 2018-05-18 14:16:17
16 30546 นางสาวณัฏฐนิชา สุวรรณชัยรบ ม.4/1 2018-05-18 16:40:40
17 30550 นางสาวภัทรานี สายท่าเสา ม.4/1 2018-05-18 16:49:23
18 31603 นางสาวศิริภูมิ แพละออง ม.4/1 2018-05-18 17:38:12
19 32043 นายพิพัฒนชัย นรเอี่ยม ม.4/6 2018-05-21 14:59:05
20 30427 นางสาวปิยะพร เทพวงศ์ ม.5/6 2018-05-23 08:52:16
21 30606 นายนาวี พุกพัก ม.4/5 2018-05-24 10:51:36
22 30809 นางสาวณัฐฑนันท์ แดงเดช ม.4/5 2018-05-24 11:20:01
23 30805 นางสาวรัตนา สุรีย์รัตน์ ม.4/5 2018-05-24 11:20:16
24 30808 นางสาวธินัดดา วิมูลชาติ ม.4/5 2018-05-24 11:20:34