ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

แบดมินตัน
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
24 คน
นายนันทกรณ์ หนูดี

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30423 นางสาวทัศนีย์ ทาวัน ม.5/3 2018-11-05 07:13:43
2 30317 นางสาวสุภารัตน์ ปากหวาน ม.5/3 2018-11-05 07:14:05
3 30345 นางสาวณัฐกานต์ ภักดีทัย ม.5/3 2018-11-05 07:14:27
4 30356 นางสาวสมนวรรณ สืบวสุธากุล ม.5/3 2018-11-05 07:15:26
5 30355 นางสาววิลาวัณย์ แอบจันทึก ม.5/3 2018-11-05 07:15:43
6 31615 นายอรรถพล นวลละออง ม.5/3 2018-11-05 07:24:17
7 30241 นายต้อน แตงมณี ม.5/5 2018-11-05 07:43:15
8 30256 นางสาวชลธิชา ประนามะ ม.5/5 2018-11-05 07:44:16
9 30271 นางสาวศุภสุตา ดิษฐพงษ์ ม.5/5 2018-11-05 07:44:29
10 30464 นางสาวปาณิศา อินทะนิน ม.5/5 2018-11-05 07:45:08
11 30266 นางสาวแพรมณี ปิตมินทรินทร์ ม.5/5 2018-11-05 07:45:18
12 30352 นางสาวมนรวี โทรจุฬานนท์ ม.5/5 2018-11-05 07:45:49
13 30175 นางสาวรุ้งตะวัน จิระณรงค์ศิริ ม.5/5 2018-11-05 12:55:26
14 30225 นางสาวศุภิสรา เวสา ม.5/5 2018-11-05 12:55:55
15 31628 นางสาวอังคณา จีนแดง ม.5/5 2018-11-05 12:56:38
16 30381 นางสาวจรรยา วงศ์ไพบูลย์ ม.5/5 2018-11-05 12:57:05
17 30662 นางสาวณัฐณิต แจ้งอรุณ ม.4/3 2018-11-05 16:00:14
18 30648 นางสาวปานรดา พรายทอง ม.4/3 2018-11-05 16:00:58
19 30652 นางสาวจุฑากาญจน์ อ่อนตานา ม.4/4 2018-11-05 16:01:32
20 30659 นางสาวสิรินกานต์ พรมมานอก ม.4/3 2018-11-05 16:02:47
21 30189 นายจักรินทร์ หอมสมบัติ ม.5/6 2018-11-05 18:29:27
22 30217 นางสาวปาริฉัตร ลาภกิตติคุณ ม.5/6 2018-11-05 18:29:52
23 30427 นางสาวปิยะพร เทพวงศ์ ม.5/6 2018-11-05 18:31:50
24 30420 นางสาวชนานา วารี ม.5/6 2018-11-05 18:34:57