ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

คำศัพท์จับความคล้อง
ภาษาไทย
ม.3 ,
15 คน
นายอำพล แป้นแสง
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30990 เด็กหญิงธัญญารัตน์ วันสีหา ม.3/3 2018-11-06 08:55:17
2 30997 เด็กหญิงวรรณการ แจ้งอรุณ ม.3/3 2018-11-06 08:55:59
3 31000 เด็กหญิงโษชิตา คันนู ม.3/3 2018-11-06 08:56:03
4 30986 เด็กหญิงณัฐณิชา ไตรวิทยากร ม.3/3 2018-11-06 08:56:32
5 30992 เด็กหญิงประกายรุ้ง ถิตย์พงษ์ ม.3/3 2018-11-06 09:01:57
6 31001 เด็กหญิงสรัญญา คำอุดม ม.3/3 2018-11-06 09:02:14
7 30995 เด็กหญิงพัณณิตา พานวงศ์ ม.3/3 2018-11-06 09:02:26