ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

รู้รักษ์ภาษาไทย
ภาษาไทย
ม.1 ,
15 คน
นายอุดมชัย ไพศรี
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31800 เด็กหญิงพัณณิตา เมฆเปา ม.1/5 2018-11-07 12:30:18
2 31791 เด็กหญิงกชวรรณ หาญผักแว่น ม.1/5 2018-11-07 12:31:49
3 31810 เด็กหญิงสุธิกานต์ มะลิลา ม.1/5 2018-11-07 12:32:30
4 31807 เด็กหญิงศิริลักษณ์ เศิกศิริ ม.1/5 2018-11-07 12:35:04
5 31872 เด็กชายวีรภัทร เคหะสถาน ม.1/7 2018-11-08 14:05:41
6 31858 เด็กชายณัฐกิตติ์ ปวงมาลัย ม.1/7 2018-11-08 14:06:41
7 31868 เด็กชายภควัฒน์ แสงทอง ม.1/7 2018-11-09 14:06:18
8 31920 เด็กหญิงจิตลาวัลย์ ดอกไม้จีน ม.1/8 2018-11-12 12:51:22
9 31924 เด็กหญิงพรนภา นิตย์พิบูลย์ ม.1/8 2018-11-12 13:03:30