ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

อิตถีวรรณคดีไทย
ภาษาไทย
ม.3 ,
19 คน
นางสาวปนัดดา หงษ์ทอง
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30977 เด็กชายบุณฤทธิ์ แก้วชนะ ม.3/3 2018-05-18 12:43:20
2 30924 เด็กหญิงฑิตฐิตา แสงกระโทก ม.3/1 2018-05-18 14:29:43