ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

เล่าข่าวเล่าเรื่อง
ภาษาไทย
ม.3 ,
15 คน
นางสาวปนัดดา หงษ์ทอง
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30977 เด็กชายบุณฤทธิ์ แก้วชนะ ม.3/3 2018-11-05 07:21:48
2 30924 เด็กหญิงฑิตฐิตา แสงกระโทก ม.3/1 2018-11-05 07:29:56
3 31588 เด็กหญิงณัฐนรี โพธิ์เพชร ม.3/1 2018-11-05 16:11:00
4 30912 เด็กชายธนโชติ ติดตารัมย์ ม.3/1 2018-11-09 10:16:37
5 30909 เด็กชายกวินท์ กุรุง ม.3/1 2018-11-09 10:16:55
6 30914 เด็กชายนฤภัทร์ นายะวร ม.3/1 2018-11-09 10:17:06
7 30916 เด็กชายพัฒนะ ศรีพล ม.3/1 2018-11-09 10:17:17