ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ภาษาไทยในนิทาน
ภาษาไทย
ม.1 ,
20 คน
นายเชาว์วัฒน์ ดีดอม
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31707 เด็กชายอัครพน ถมยา ม.1/3 2018-05-18 13:23:36
2 31698 เด็กชายชยธัช ชาติชัย ม.1/3 2018-05-18 13:26:15
3 31803 เด็กหญิงลดา วัลลานนท์ ม.1/5 2018-05-18 13:53:13
4 31746 เด็กชายพีรพล นันทแกล้ว ม.1/4 2018-05-18 14:52:25
5 31749 เด็กชายสุริยะ เอกกลาง ม.1/4 2018-05-18 15:03:45
6 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-05-18 15:52:44
7 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-05-18 15:52:48
8 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-05-18 15:52:49
9 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-05-18 15:52:50
10 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-05-18 15:52:52
11 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-05-18 15:52:52
12 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-05-18 15:52:54
13 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-05-18 15:52:54
14 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-05-18 15:52:54
15 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-05-18 15:52:54
16 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-05-18 15:52:54
17 31701 เด็กชายณัฐภพ ลิมะกุล ม.1/3 2018-05-18 15:52:54
18 31725 เด็กหญิงมาริสา ถะเกิงผล ม.1/3 2018-05-18 16:49:58
19 31713 เด็กหญิงณัฏนรินทร์ จรัสสกุล ม.1/3 2018-05-18 19:21:29
20 31791 เด็กหญิงกชวรรณ หาญผักแว่น ม.1/5 2018-08-10 12:35:47