ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

หมอภาษา
ภาษาไทย
ม.2 ,
18 คน
นางสาวนันทิดา กรับทอง
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31428 เด็กชายธนารักษ์ แสงผลส่ง ม.2/6 2018-11-05 06:39:04
2 31427 เด็กชายธนภัทร บุตรสง่า ม.2/6 2018-11-05 06:39:53
3 31438 เด็กชายวัชรพล โพธิ์ขาว ม.2/6 2018-11-05 06:40:30
4 31431 เด็กชายพงศกร ตุ้มทอง ม.2/6 2018-11-05 06:41:02
5 31430 เด็กชายนันทณัฐ แซ่เจ็ง ม.2/6 2018-11-05 06:41:22
6 31436 เด็กชายมานะชัย พันกระโทก ม.2/6 2018-11-05 06:41:41
7 32046 เด็กหญิงธนภรณ์ แพละออง ม.2/6 2018-11-05 06:43:46
8 31454 เด็กหญิงวิยะดา ทาหาญ ม.2/6 2018-11-05 06:44:24
9 31439 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ บู่ทอง ม.2/6 2018-11-05 08:04:32
10 31446 เด็กหญิงกรกมล เอมังกุระ ม.2/6 2018-11-05 09:47:41
11 32047 เด็กหญิงสุพัตรา ภิญญาน ม.2/7 2018-11-05 09:47:45
12 32017 เด็กหญิงอินทิรา อุตะโม ม.2/6 2018-11-05 09:49:05
13 32017 เด็กหญิงอินทิรา อุตะโม ม.2/6 2018-11-05 09:49:07
14 31444 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุพรรณ ม.2/6 2018-11-05 11:12:11
15 31453 เด็กหญิงธันญ์ชนก อิฐสุวรรณ ม.2/6 2018-11-05 11:13:29
16 31452 เด็กหญิงนริศรา ภาระไพร ม.2/6 2018-11-09 11:28:41
17 31450 เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทองคำ ม.2/6 2018-11-09 11:29:00
18 31449 เด็กหญิงณัฐการณ์ วงษ์อ่อน ม.2/6 2018-11-09 11:29:15