ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

บ้านหมอภาษา
ภาษาไทย
ม.2 ,
19 คน
นางสาวนันทิดา กรับทอง
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31444 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุพรรณ ม.2/6 2018-05-18 13:12:35
2 31450 เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทองคำ ม.2/6 2018-05-18 13:12:39
3 31453 เด็กหญิงธันญ์ชนก อิฐสุวรรณ ม.2/6 2018-05-18 13:12:54
4 31452 เด็กหญิงนริศรา ภาระไพร ม.2/6 2018-05-18 13:13:35
5 31431 เด็กชายพงศกร ตุ้มทอง ม.2/6 2018-05-20 18:07:08
6 31430 เด็กชายนันทณัฐ แซ่เจ็ง ม.2/6 2018-05-20 18:07:37
7 31436 เด็กชายมานะชัย พันกระโทก ม.2/6 2018-05-20 18:59:57
8 31434 เด็กชายภูวนัตถ์ นาคใหม่ ม.2/6 2018-05-20 21:05:40
9 31338 เด็กหญิงกิตติพร บรรเทา ม.2/3 2018-05-21 10:38:19
10 31438 เด็กชายวัชรพล โพธิ์ขาว ม.2/6 2018-05-21 12:07:29
11 32017 เด็กหญิงอินทิรา อุตะโม ม.2/6 2018-05-21 12:14:57
12 31426 เด็กชายธงชัย กิจทวี ม.2/6 2018-05-22 09:32:43
13 31580 เด็กหญิงเกษรินทร์ บัวโฮง ม.2/10 2018-05-24 06:51:56
14 31582 เด็กหญิงปนัดดา กิจภพ ม.2/10 2018-05-24 13:14:22
15 31432 เด็กชายพุฒิพงศ์ อัศวพิเศษ ม.2/6 2018-05-25 13:32:16