ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

อนุรักษ์ภาษา
ภาษาไทย
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
17 คน
นางสาวรัชนี คตกฤษณ์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31871 เด็กชายมีนา จุลสุข ม.1/7 2018-11-08 14:41:18
2 31864 เด็กชายนพรัตน์ ตรงมา ม.1/7 2018-11-08 14:41:57
3 31989 เด็กหญิงเก็ต เกร็ดพงษา ม.1/10 2018-11-09 08:49:26
4 31997 เด็กหญิงบีม เปลี่ยนสร้าง ม.1/10 2018-11-09 08:49:49
5 31998 เด็กหญิงบุญสิตา จีรภิภัทร์ ม.1/10 2018-11-09 08:50:00
6 31994 เด็กหญิงณิฌา คงเกษม ม.1/10 2018-11-09 08:50:13
7 31976 เด็กชายณัฐภูมิ บุตรทิพย์ ม.1/10 2018-11-09 08:50:40
8 31982 เด็กชายศิริวัฒน์ บำรุงภักดี ม.1/10 2018-11-09 08:50:55
9 31981 เด็กชายวีรยุทธ แจ่มสุนทร ม.1/10 2018-11-09 08:51:09
10 31980 เด็กชายภูสิทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุทธยา ม.1/10 2018-11-09 08:51:28
11 31975 เด็กชายชยพล คูฮกซิ่ว ม.1/10 2018-11-09 08:51:41
12 31985 เด็กชายอนุวัฒน์ ปาเจริญ ม.1/10 2018-11-09 08:51:54
13 31978 เด็กชายนัฐวุฒิ ทองสุข ม.1/10 2018-11-09 08:52:10
14 31445 เด็กหญิงญาณิกา สร้อยสีหราช ม.2/6 2018-11-09 14:52:28
15 31443 เด็กหญิงสิรินทร์ยา ทองยัง ม.2/6 2018-11-09 14:52:40
16 31636 เด็กหญิงฐิตาพร หนุนภักดี ม.2/6 2018-11-09 14:52:52
17 31447 เด็กหญิงพุธิตา ดวงมาลัย ม.2/6 2018-11-09 14:53:06