ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ห้องสมุด
ภาษาไทย
ม.1 ,
21 คน
นางสาววิริศรา ทัดดอกไม้
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31783 เด็กชายรัฐภูมิ เอี่ยมวิสูตร ม.1/5 2018-05-18 13:01:35
2 31690 เด็กหญิงภาวิณี ทีผุย ม.1/2 2018-05-18 13:04:47
3 31789 เด็กชายอภิเชษฐ์ กัณหาพันธุ์ ม.1/5 2018-05-18 13:05:17
4 31692 เด็กหญิงรัตนาวดี วิชาเกวียน ม.1/2 2018-05-18 13:05:44
5 31678 เด็กชายศุภกร เจียมใจ ม.1/2 2018-05-18 13:07:13
6 31790 เด็กชายอาทิตย์ บุญประธาน ม.1/5 2018-05-18 13:07:54
7 31672 เด็กชายนฤชิต  จานุพงศ์ ม.1/2 2018-05-18 13:08:03
8 31679 เด็กชายศุภณัฏฐ ท่าสะบ้า ม.1/2 2018-05-18 13:09:24
9 31763 เด็กหญิงนงนภัส เกตุนาค ม.1/4 2018-05-18 13:09:59
10 31677 เด็กชายรพีภัทร  มหามนตรี ม.1/2 2018-05-18 13:10:01
11 31855 เด็กชายจักรรินทร์ โพธิกุล ม.1/7 2018-05-18 13:13:28
12 31684 เด็กหญิงทิพยดา วงค์กิติ ม.1/2 2018-05-18 13:16:43
13 31773 เด็กหญิงสุพรรษา วิบูลย์อรรถ ม.1/4 2018-05-18 13:19:21
14 31683 เด็กหญิงชลลดา  แป้นอินทร์ ม.1/2 2018-05-18 13:19:53
15 31759 เด็กหญิงทรรศิกา ขุนจันทร์ ม.1/4 2018-05-18 13:20:47
16 31765 เด็กหญิงพัชรพร นงยุทธิ์ ม.1/4 2018-05-18 13:21:59
17 31761 เด็กหญิงทิพย์เกษร ทรัพย์ศิริ ม.1/4 2018-05-18 13:22:54
18 31777 เด็กชายชัยศิลป์ ผลสมภพ ม.1/5 2018-05-18 13:25:16
19 31812 เด็กหญิงสุพรรณษา นาคนัทที ม.1/5 2018-05-18 13:25:23
20 31686 เด็กหญิงปภาวรินทร์ โพธิ์ใบ ม.1/2 2018-07-11 12:44:21
21 31691 เด็กหญิงมุทิตา  จิตรักษ์ ม.1/2 2018-07-11 12:45:05