ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ยุวบรรณารักษ์ตัวน้อย
ภาษาไทย
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
28 คน
นางสาววิริศรา ทัดดอกไม้
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31289 เด็กหญิงสุนิตา นามชาลี ม.2/1 2018-11-05 07:19:25
2 31279 เด็กหญิงปัญญาพร โพธิ์สัมฤทธิ์ ม.2/1 2018-11-05 07:20:13
3 31288 เด็กหญิงศิลกาญจน์ โชคพิชิต ม.2/1 2018-11-05 07:20:51
4 31692 เด็กหญิงรัตนาวดี วิชาเกวียน ม.1/2 2018-11-05 07:21:07
5 31281 เด็กหญิงพิยดา คำมิ่ง ม.2/1 2018-11-05 07:21:17
6 31690 เด็กหญิงภาวิณี ทีผุย ม.1/2 2018-11-05 07:21:31
7 31271 เด็กชายภัทรชนน ปิ่นแก้ว ม.2/1 2018-11-05 07:21:53
8 31686 เด็กหญิงปภาวรินทร์ โพธิ์ใบ ม.1/2 2018-11-05 07:22:21
9 31691 เด็กหญิงมุทิตา  จิตรักษ์ ม.1/2 2018-11-05 07:23:43
10 31682 เด็กหญิงจตุพร  เป่าตัว ม.1/2 2018-11-05 07:24:01
11 31683 เด็กหญิงชลลดา  แป้นอินทร์ ม.1/2 2018-11-05 07:24:03
12 31684 เด็กหญิงทิพยดา วงค์กิติ ม.1/2 2018-11-05 07:24:34
13 31693 เด็กหญิงอริศรา  แจ้งกรณ์ ม.1/2 2018-11-05 07:24:42
14 31765 เด็กหญิงพัชรพร นงยุทธิ์ ม.1/4 2018-11-05 07:26:24
15 31670 เด็กหญิงอัยลดา  ศรีวิเชียร ม.1/1 2018-11-05 07:36:08
16 31759 เด็กหญิงทรรศิกา ขุนจันทร์ ม.1/4 2018-11-05 07:38:56
17 31761 เด็กหญิงทิพย์เกษร ทรัพย์ศิริ ม.1/4 2018-11-05 07:39:20
18 31758 เด็กหญิงณัฐฐิญา รุ่งศรีทอง ม.1/4 2018-11-05 07:39:54
19 31678 เด็กชายศุภกร เจียมใจ ม.1/2 2018-11-05 07:41:50
20 31672 เด็กชายนฤชิต  จานุพงศ์ ม.1/2 2018-11-05 07:41:52
21 31799 เด็กหญิงพัชรา เนาว์โนนทอง ม.1/5 2018-11-08 15:23:42
22 31813 เด็กหญิงอารียา ธรรมวิภาส ม.1/5 2018-11-08 15:23:59
23 31803 เด็กหญิงลดา วัลลานนท์ ม.1/5 2018-11-08 15:24:21
24 31805 เด็กหญิงวันวิสา รูปสม ม.1/5 2018-11-08 15:24:35
25 31660 เด็กหญิงณัฐธิดา ประดิษฐ์ ม.1/1 2018-11-09 11:57:52
26 31582 เด็กหญิงปนัดดา กิจภพ ม.2/10 2018-11-09 13:53:28
27 31407 เด็กหญิงพิมพ์ชนก รอดมา ม.2/5 2018-11-09 13:53:54
28 31338 เด็กหญิงกิตติพร บรรเทา ม.2/3 2018-11-09 13:54:09