ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

นิทานคุณธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
12 คน
นางสาวฐมน ม่วงนาพูล

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30722 นางสาวณิชานันท์ คงสนธี ม.4/5 2018-11-05 10:52:01
2 30813 นางสาวพลอยไพลิน กิ่งก้าน ม.4/5 2018-11-05 10:59:25
3 30809 นางสาวณัฐฑนันท์ แดงเดช ม.4/5 2018-11-05 10:59:47
4 30619 นางสาวรชยา ฉายศักดาคุณากร ม.4/5 2018-11-05 10:59:55
5 30726 นางสาวสุมิตรา ประทุมรัตน์ ม.4/5 2018-11-05 11:12:56
6 30415 นายอภิรักษ์ นามวงค์ ม.5/7 2018-11-05 19:38:02
7 30279 นายณัฐพงศ์ เฮงเติม ม.5/7 2018-11-05 19:39:39
8 30367 นายโบ๊ท หาญกล้า ม.5/7 2018-11-05 20:27:20
9 30443 นายปธิญญา แซ่ตั้ง ม.5/7 2018-11-06 08:21:14
10 30801 นายสราปุญ ศรีเกิดครีน ม.4/5 2018-11-12 10:48:08
11 30603 นายอดิเทพ ศรีใหญ่ ม.4/5 2018-11-12 10:48:31