ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

นิทานคุณธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
10 คน
นางสาวฐมน ม่วงนาพูล

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30722 นางสาวณิชานันท์ คงสนธี ม.4/5 2018-05-18 20:30:29
2 30813 นางสาวพลอยไพลิน กิ่งก้าน ม.4/5 2018-05-18 20:34:26
3 30726 นางสาวสุมิตรา ประทุมรัตน์ ม.4/5 2018-05-18 20:37:06
4 30619 นางสาวรชยา ฉายศักดาคุณากร ม.4/5 2018-05-18 21:22:41
5 30733 นายปารมี แหวนทองคำ ม.4/7 2018-05-21 14:23:31
6 30332 นายภานุวัธน์ รอดใจดี ม.5/7 2018-05-24 10:45:30
7 30639 นายอนุชิต แสงเทียน ม.4/7 2018-06-12 10:11:17