ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ประดิษฐ์ไหมพรม (มีค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นางสาววานิดา เสน่หา
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31483 เด็กหญิงนวรัตน์ พันโนลิตร ม.2/7 2018-11-05 21:26:06
2 31479 เด็กหญิงกัญญาภัค ชูชาติ ม.2/7 2018-11-05 21:27:15
3 31490 เด็กหญิงอริยพร ธรรมรักษ์ ม.2/7 2018-11-05 21:56:53
4 31481 เด็กหญิงฐานิดา ช่วยชู ม.2/7 2018-11-05 22:04:08
5 31518 เด็กหญิงบุศรา แดงเดช ม.2/8 2018-11-06 10:06:44
6 31513 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีเพ็ชร์ ม.2/8 2018-11-06 10:07:02
7 31515 เด็กหญิงธนพร เสนเพ็ชร ม.2/8 2018-11-06 10:08:17
8 31646 เด็กหญิงพิมพ์กานต์ ตรงมา ม.2/8 2018-11-06 10:08:39
9 31520 เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีเพียงจันทร์ ม.2/8 2018-11-06 10:09:29
10 31521 เด็กหญิงสโรชา เชิงเขา ม.2/8 2018-11-06 10:09:51
11 31519 เด็กหญิงวิชญะภา ป้อมสะแก ม.2/8 2018-11-06 10:10:17
12 31169 เด็กชายธนวัฒน์ สามารถ ม.2/8 2018-11-06 11:26:05
13 32006 เด็กหญิงสราสินี หมานหมัด ม.1/10 2018-11-06 11:26:32
14 32002 เด็กหญิงวลีภร อ่อนเจริญ ม.1/10 2018-11-06 11:26:45