ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ประดิษฐ์กล่องทิชชู่(มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 ,
21 คน
นางสาววานิดา เสน่หา
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31383 เด็กหญิงเบญจวรรณ ห้วยจันทร์ ม.2/4 2018-05-18 10:45:14
2 31375 เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองบุตร ม.2/4 2018-05-18 10:45:49
3 31515 เด็กหญิงธนพร เสนเพ็ชร ม.2/8 2018-05-18 13:10:11
4 31515 เด็กหญิงธนพร เสนเพ็ชร ม.2/8 2018-05-18 13:10:18
5 31520 เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีเพียงจันทร์ ม.2/8 2018-05-18 13:10:44
6 31518 เด็กหญิงบุศรา แดงเดช ม.2/8 2018-05-18 13:11:27
7 31513 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีเพ็ชร์ ม.2/8 2018-05-18 13:12:08
8 31519 เด็กหญิงวิชญะภา ป้อมสะแก ม.2/8 2018-05-18 13:12:30
9 31646 เด็กหญิงพิมพ์กานต์ ตรงมา ม.2/8 2018-05-18 13:21:02
10 31287 เด็กหญิงศิริกุล เขตรักษา ม.2/1 2018-05-18 13:23:32
11 31273 เด็กชายสุชน พุชฌาวัฒน์ ม.2/1 2018-05-18 13:23:32
12 31558 เด็กหญิงอารยา สมพันธ์แพ ม.2/9 2018-05-18 13:40:32
13 31548 เด็กหญิงจารุณี เพียรภักดี ม.2/9 2018-05-18 13:40:57
14 31545 เด็กหญิงกนกพร มณีวัย ม.2/9 2018-05-18 13:41:18
15 31807 เด็กหญิงศิริลักษณ์ เศิกศิริ ม.1/5 2018-05-18 13:42:59
16 31811 เด็กหญิงสุนิดา จันสารคาม ม.1/5 2018-05-18 13:43:44
17 31809 เด็กหญิงสิริวรรณ์ ร้อยฉิมพลี ม.1/5 2018-05-18 15:37:52
18 31521 เด็กหญิงสโรชา เชิงเขา ม.2/8 2018-05-24 06:58:49