ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

เด็กกิจกรรม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
15 คน
นางสาวณัฐรินีย์ สมนึก

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30135 นางสาวเพชรลดา พลับน้อย ม.5/7 2018-11-05 07:15:09
2 30435 นางสาวอรลดา โปนา ม.5/7 2018-11-05 07:15:39
3 31635 นางสาวณัฐวดี เจริญคำ ม.5/7 2018-11-05 07:16:06
4 30471 นางสาวสุชาวดี ปฐมรัตน์ ม.5/7 2018-11-05 07:16:40
5 30547 นางสาวนวภรณ์ ศิริบรรณ์ ม.4/1 2018-11-05 07:21:23
6 32023 นางสาวสริลนุช ดาวเดช ม.4/1 2018-11-05 07:22:04
7 30581 นางสาวพิมมาดา คล้ายละมั่ง ม.4/3 2018-11-05 08:29:28
8 30615 นางสาวอนัญญา เสือไพร ม.4/3 2018-11-05 08:30:18
9 30815 นางสาวกัญญาณัฐ แอบเพ็ชร ม.4/6 2018-11-05 08:51:18
10 30777 นางสาวปภาวรินทร์ เนียมศิริ ม.4/2 2018-11-05 10:56:40
11 30422 นางสาวณัฐพร ไกลถิ่น ม.5/3 2018-11-05 21:56:35
12 31624 นางสาวอรวรรณ บัวงาม ม.5/4 2018-11-06 10:55:36