ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

สวดมนต์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.4 , ม.5 ,
0 คน
10 คน
นางสาวยุพา สมนึก

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30815 นางสาวกัญญาณัฐ แอบเพ็ชร ม.4/6 2018-05-18 12:51:10
2 30777 นางสาวปภาวรินทร์ เนียมศิริ ม.4/2 2018-05-18 13:24:42
3 30615 นางสาวอนัญญา เสือไพร ม.4/3 2018-05-18 15:52:35
4 30581 นางสาวพิมมาดา คล้ายละมั่ง ม.4/3 2018-05-18 15:53:29