ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ฟุตซอล
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
95 คน
นายอนุศักดิ์ ติรสถิตย์
25 คน
นายอนุศักดิ์ ติรสถิตย์

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31828 เด็กชายพีระพัฒน์ จารุจินดา ม.1/6 2018-11-05 06:00:49
2 31830 เด็กชายมกรธวัช จันเพ็ชร ม.1/6 2018-11-05 06:01:24
3 31823 เด็กชายเจตนิพัทธ์ โพธิ์ตึ ม.1/6 2018-11-05 06:01:48
4 31825 เด็กชายนครินทร์ อินทร์นอก ม.1/6 2018-11-05 06:02:10
5 31822 เด็กชายจักรกฤษณ์ เกษมสานต์ ม.1/6 2018-11-05 06:40:29
6 31164 เด็กหญิงอัญชิสา อยู่เกตุ ม.3/8 2018-11-05 07:10:31
7 31138 เด็กหญิงอาทิตยา พรมด้าว ม.3/8 2018-11-05 07:10:33
8 31163 เด็กหญิงหทัยรัตน์ อุ่นอินต๊ะ ม.3/8 2018-11-05 07:10:55
9 31113 เด็กชายธนพัฒน์ พระวิสัตย์ ม.3/9 2018-11-05 07:17:46
10 30632 นายธีรเทพ ภูมิศาสตร์ ม.4/6 2018-11-05 07:21:44
11 30645 นายณยศ เฮงจินดา ม.4/6 2018-11-05 07:21:49
12 30701 นายโสภณ แก้วจินดา ม.4/6 2018-11-05 07:22:12
13 30628 นายธีรภัทร ทองอุบล ม.4/6 2018-11-05 07:22:13
14 30629 นายศุภโชค สมสกุล ม.4/6 2018-11-05 07:22:48
15 30637 นาย.ชัยชิต นิยมทอง ม.4/6 2018-11-05 07:23:18
16 30242 นายธนธาร นวลศรีดี ม.4/6 2018-11-05 07:25:08
17 31504 เด็กชายปัญญาพล สนามชัยกุล ม.2/8 2018-11-05 07:26:26
18 31213 เด็กชายอดิศร นุชผ่อง ม.3/7 2018-11-05 07:27:47
19 31200 เด็กชายบดีศร คำเจียง ม.3/7 2018-11-05 07:28:08
20 31206 เด็กชายยุทธนา วรเลข ม.3/7 2018-11-05 07:28:20
21 31115 เด็กชายธนินธร นวลศรีดี ม.3/7 2018-11-05 07:28:34
22 31834 เด็กชายสหชัย มณีรอด ม.1/6 2018-11-05 07:31:12
23 31915 เด็กชายภูริพัฒน์ อุ้ยนะ ม.1/8 2018-11-05 07:32:40
24 31132 เด็กหญิงนพรัตน์ เครือวัลย์ ม.3/8 2018-11-05 07:39:39
25 31180 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมฉลาด ม.3/7 2018-11-05 07:40:45
26 31106 เด็กหญิงรัศมี สวนดี ม.3/5 2018-11-05 07:41:41
27 31189 เด็กหญิงอลดา อัศวรัตน์ ม.3/9 2018-11-05 07:42:25
28 31913 เด็กชายพลอธิป สุนทรสุข ม.1/8 2018-11-05 07:43:48
29 31899 เด็กชายณรงค์ น้อยเตี้ย ม.1/8 2018-11-05 07:48:35
30 31965 เด็กชายสิริภัทร ครองสัตย์ ม.1/9 2018-11-05 08:23:43
31 31942 เด็กชายทรัพย์อนันต์ ปองนาน ม.1/9 2018-11-05 08:23:50
32 31969 เด็กชายอนุกิจ ม่วงอ่อน ม.1/9 2018-11-05 08:24:52
33 31952 เด็กชายพีรวัฒน์ คำพาย ม.1/9 2018-11-05 08:25:42
34 31957 เด็กชายยุทธภูมิ วงค์ทอง ม.1/9 2018-11-05 08:25:57
35 31967 เด็กชายสุธิศักดิ์ โฉมไธสง ม.1/9 2018-11-05 08:26:37
36 31949 เด็กชายปิยะพงษ์ สนิทพจน์ ม.1/9 2018-11-05 08:27:23
37 31951 เด็กชายพิเสก อินทร์สกุล ม.1/9 2018-11-05 08:28:15
38 31962 เด็กชายศรัญญู คำเบิก ม.1/9 2018-11-05 08:28:21
39 31944 เด็กชายธวานนท์ โพธิ์กุล ม.1/9 2018-11-05 08:29:13
40 31946 เด็กชายธีระยุทธ ขุนอาจ ม.1/9 2018-11-05 08:29:43
41 31938 เด็กชายณฐกร สุริยศ ม.1/9 2018-11-05 08:31:21
42 31935 เด็กชายกฤษดา ปานช้อย ม.1/9 2018-11-05 08:34:25
43 31368 เด็กชายวรรณลักษณ์ ปลื้มจิตร์ ม.2/4 2018-11-05 08:42:29
44 31269 เด็กชายธีรพงศ์ นามเสนา ม.2/1 2018-11-05 08:44:24
45 31365 เด็กชายบุณยวีร์ หันจางสิทธิ์ ม.2/4 2018-11-05 08:45:55
46 31364 เด็กชายบารมี คำภิระจิตร ม.2/4 2018-11-05 08:46:21
47 31363 เด็กชายชินโชติ จิตกาง ม.2/4 2018-11-05 08:46:56
48 31359 เด็กชายจิตทวัส ปะทุมสัน ม.2/4 2018-11-05 08:47:44
49 31362 เด็กชายชัยอนันต์ จันทร์หอม ม.2/4 2018-11-05 08:47:57
50 31355 เด็กชายกิตติศักดิ์ ภูหลวง ม.2/4 2018-11-05 08:49:20
51 31360 เด็กชายจิรวัฒน์ เพ็ญไพจิตต์ ม.2/4 2018-11-05 08:49:29
52 31903 เด็กชายธนกร บุญคอย ม.1/8 2018-11-05 08:56:27
53 31895 เด็กชายโกวิท นิ่มสูงเนิน ม.1/8 2018-11-05 08:58:34
54 31366 เด็กชายภูสัน แย้มสรวล ม.2/4 2018-11-05 09:59:42
55 31510 เด็กชายสิทธิชัย สุขเกษม ม.2/8 2018-11-05 11:38:38
56 29846 นายวิทวัส ธาราเนตร ม.5/7 2018-11-05 19:43:26
57 31907 เด็กชายนครินทร์ ใจอารีย์ ม.1/8 2018-11-05 20:01:18
58 31907 เด็กชายนครินทร์ ใจอารีย์ ม.1/8 2018-11-05 20:01:44
59 31829 เด็กชายภูวณัฐ อ่องเปรมวงษ์ ม.1/6 2018-11-05 20:04:47
60 30751 นางสาวพิรุณทิพย์ มงคลกิจ ม.4/1 2018-11-05 20:15:35
61 32021 นางสาวภัคจิรา ฟ้าอำนวย ม.4/1 2018-11-05 20:15:43
62 32022 นางสาวกฤติยา พรมพิมพ์ ม.4/1 2018-11-05 20:30:43
63 31617 นางสาวณัฐสิมา มาสู่ผล ม.5/3 2018-11-05 22:46:26
64 30168 นางสาวน้ำฝน ดลแสง ม.5/3 2018-11-05 22:47:39
65 30597 นายธรรมสรณ์ พิชญทวีทรัพย์ ม.4/5 2018-11-06 09:17:45
66 30764 นายศุภสิทธิ์ เริ่มวิรัตน์ ม.4/5 2018-11-06 09:18:50
67 30700 นายยุทธพงษ์ โชคประเสริฐทอง ม.4/5 2018-11-06 09:29:25
68 32039 นายสุทธิพงษ์ วงษ์มณี ม.4/5 2018-11-06 09:31:37
69 30326 นายฐิติศักดิ์ ฉวีมาตย์ ม.5/7 2018-11-06 09:44:02
70 31634 นายรวิชญ์ พลนาค ม.5/7 2018-11-06 09:45:10
71 30374 นายศักดิ์ชาย จารุขมูล ม.5/7 2018-11-06 09:47:03
72 31633 นายเรืองศักดิ์ เลขาขำ ม.5/7 2018-11-06 09:55:18
73 30204 นายศุภชัย วรทรัพย์ ม.5/7 2018-11-06 09:55:50
74 30742 นายนรากร กามูณี ม.4/6 2018-11-06 10:06:21
75 30362 นายณัฐพงศ์ ท่าทองมา ม.5/7 2018-11-06 10:52:24
76 31212 เด็กชายสรวิศ สุริยจันทร์ ม.3/8 2018-11-06 13:18:37
77 31210 เด็กชายศรัณย์ จิตเพ็ชร ม.3/8 2018-11-06 13:19:38
78 31056 เด็กชายสุพจน์ เพ็งเกตุ ม.3/8 2018-11-06 13:20:05
79 31112 เด็กชายณรงฤทธิ์ สามคุ้มทิม ม.3/8 2018-11-06 13:21:06
80 31207 เด็กชายรัชโยทัย หินทอง ม.3/8 2018-11-06 13:21:48
81 31131 เด็กหญิงชลธิชา ชูขำ ม.3/8 2018-11-06 15:51:50
82 31126 เด็กหญิงเกียร์ สอาดเงิน ม.3/8 2018-11-06 15:52:21
83 31135 เด็กหญิงเมริสรา พลพิชัย ม.3/8 2018-11-06 15:52:32
84 31096 เด็กหญิงจารุวรรณ ยุพลา ม.3/8 2018-11-06 15:52:46
85 31591 เด็กหญิงสิริรัตน์ ปานจิ๋ว ม.3/9 2018-11-06 15:53:01
86 31216 เด็กหญิงมนัสวรรณ หาญกล้า ม.3/9 2018-11-06 15:57:31
87 31110 เด็กชายกฤษณะ เกษมสานต์ ม.3/6 2018-11-07 09:47:27
88 31866 เด็กชายพีรพัฒน์ เชยจันทร์ผล ม.1/7 2018-11-07 10:56:51
89 30798 เด็กชายโต๊ด ปิ่นแดง ม.3/9 2018-11-07 12:39:47
90 31204 เด็กชายภัทรพงศ์ โชชัย ม.3/9 2018-11-07 12:42:39
91 31565 เด็กชายธีรภัทร ศรีทะวงษ์ ม.2/10 2018-11-07 13:28:53
92 31577 เด็กชายอภิธาร คุ้ยกระบวน ม.2/10 2018-11-07 13:29:12
93 31563 เด็กชายชาคริต คงอนันต์ ม.2/10 2018-11-07 13:29:26
94 31578 เด็กชายอรรณพ มัณฑนะศิริ ม.2/10 2018-11-07 13:30:14
95 31571 เด็กชายปิยะพงษ์ งามเหลือ ม.2/10 2018-11-07 13:30:31
96 31570 เด็กชายปฎิภาณ สุคนธมัต ม.2/10 2018-11-07 13:30:44
97 31567 เด็กชายนนธวัช ขำท้วม ม.2/10 2018-11-07 13:31:01
98 31579 เด็กชายเอกณัฐ ประสงค์รัตนกุล ม.2/10 2018-11-07 13:31:24
99 31576 เด็กชายวัชรพงษ์ คามนา ม.2/10 2018-11-07 13:31:55
100 31569 เด็กชายนวมงคล มินคำ ม.2/10 2018-11-07 13:32:28
101 31044 เด็กชายฐปณัฐ ยามี ม.3/5 2018-11-07 13:49:49
102 31291 เด็กชายกิตติพัฒน์ ม่วงมี ม.2/2 2018-11-07 14:43:12
103 31304 เด็กชายอัครพล ปัตภี ม.2/2 2018-11-07 14:56:26
104 31040 เด็กชายกาจพน แก้วระยับ ม.3/8 2018-11-08 11:02:28
105 31172 เด็กชายธิปไตย สุนทรวร ม.3/8 2018-11-08 11:06:08
106 31047 เด็กชายบาส เลขาขำ ม.3/7 2018-11-08 12:25:50
107 31063 เด็กหญิงพนิดา เฉลิมสิทธิ์ ม.3/7 2018-11-08 12:26:09
108 31151 เด็กชายอภิรัตน์ พลศรี ม.3/7 2018-11-08 12:26:24
109 31193 เด็กชายไชยพงศ์ ศรีสุข ม.3/7 2018-11-08 12:26:43
110 31592 เด็กหญิงสุพิศชา ปองนาน ม.3/7 2018-11-08 12:27:11
111 31593 เด็กหญิงกาญจนา ลอยแก้ว ม.3/7 2018-11-08 12:27:27
112 31069 เด็กหญิงศศิกานต์ ทองคำ ม.3/7 2018-11-08 12:27:40
113 31354 เด็กชายกิตติ แสนเขียว ม.2/4 2018-11-08 20:02:45
114 31442 เด็กชายอดิศักดิ์ เอี่ยมละออ ม.2/6 2018-11-09 09:01:48
115 32041 นายวชิระ มลานวน ม.4/5 2018-11-12 10:50:20
116 31956 เด็กชายภูวนาท แสงไชย ม.1/9 2018-11-12 14:26:53
117 31187 เด็กหญิงสุกัญญา โตสัมพันธ์ ม.3/9 2018-11-16 13:38:18
118 31911 เด็กชายพรชัย อินทิจักร ม.1/8 2018-11-22 09:58:46
119 31984 เด็กชายสิทธิกร ตรังคตระการ ม.1/10 2018-11-22 09:59:18