ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ฟุตซอล
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
70 คน
นายอนุศักดิ์ ติรสถิตย์
25 คน
นายอนุศักดิ์ ติรสถิตย์

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31362 เด็กชายชัยอนันต์ จันทร์หอม ม.2/4 2018-05-18 10:52:37
2 31359 เด็กชายจิตทวัส ปะทุมสัน ม.2/4 2018-05-18 10:54:16
3 31354 เด็กชายกิตติ แสนเขียว ม.2/4 2018-05-18 10:54:31
4 31360 เด็กชายจิรวัฒน์ เพ็ญไพจิตต์ ม.2/4 2018-05-18 10:55:09
5 31355 เด็กชายกิตติศักดิ์ ภูหลวง ม.2/4 2018-05-18 10:56:37
6 29846 นายวิทวัส ธาราเนตร ม.5/7 2018-05-18 11:54:40
7 30326 นายฐิติศักดิ์ ฉวีมาตย์ ม.5/7 2018-05-18 11:54:43
8 31634 นายรวิชญ์ พลนาค ม.5/7 2018-05-18 11:55:08
9 30204 นายศุภชัย วรทรัพย์ ม.5/7 2018-05-18 11:55:39
10 31633 นายเรืองศักดิ์ เลขาขำ ม.5/7 2018-05-18 11:55:44
11 30362 นายณัฐพงศ์ ท่าทองมา ม.5/7 2018-05-18 11:56:13
12 31148 เด็กชายน๊อต สุระสาย ม.3/9 2018-05-18 12:10:37
13 31145 เด็กชายณภัทร แก้วดี ม.3/9 2018-05-18 12:11:38
14 30798 เด็กชายโต๊ด ปิ่นแดง ม.3/9 2018-05-18 12:12:22
15 31204 เด็กชายภัทรพงศ์ โชชัย ม.3/9 2018-05-18 12:20:54
16 31110 เด็กชายกฤษณะ เกษมสานต์ ม.3/6 2018-05-18 12:33:13
17 30242 นายธนธาร นวลศรีดี ม.4/6 2018-05-18 12:44:29
18 30701 นายโสภณ แก้วจินดา ม.4/6 2018-05-18 12:45:09
19 30632 นายธีรเทพ ภูมิศาสตร์ ม.4/6 2018-05-18 12:45:44
20 30637 นาย.ชัยชิต นิยมทอง ม.4/6 2018-05-18 12:46:25
21 30638 นายธิติ สุภาพ ม.4/6 2018-05-18 12:46:48
22 30645 นายณยศ เฮงจินดา ม.4/6 2018-05-18 12:48:55
23 30629 นายศุภโชค สมสกุล ม.4/6 2018-05-18 12:49:28
24 30628 นายธีรภัทร ทองอุบล ม.4/6 2018-05-18 12:49:58
25 30742 นายนรากร กามูณี ม.4/6 2018-05-18 12:50:18
26 31962 เด็กชายศรัญญู คำเบิก ม.1/9 2018-05-18 13:02:33
27 31938 เด็กชายณฐกร สุริยศ ม.1/9 2018-05-18 13:03:32
28 31951 เด็กชายพิเสก อินทร์สกุล ม.1/9 2018-05-18 13:04:16
29 31967 เด็กชายสุธิศักดิ์ โฉมไธสง ม.1/9 2018-05-18 13:04:57
30 31952 เด็กชายพีรวัฒน์ คำพาย ม.1/9 2018-05-18 13:12:01
31 30764 นายศุภสิทธิ์ เริ่มวิรัตน์ ม.4/5 2018-05-18 13:58:28
32 30568 นายธัญศรัณ รัตนกำเนิด ม.4/1 2018-05-19 14:12:38
33 31828 เด็กชายพีระพัฒน์ จารุจินดา ม.1/6 2018-05-23 07:37:35
34 31820 เด็กชายวรเมธ ดาผะเดิม ม.1/6 2018-05-23 07:38:36
35 31830 เด็กชายมกรธวัช จันเพ็ชร ม.1/6 2018-05-23 07:39:08
36 31822 เด็กชายจักรกฤษณ์ เกษมสานต์ ม.1/6 2018-05-23 11:09:07
37 31739 เด็กชายธนดล เซียะสกุล ม.1/4 2018-05-23 12:12:46
38 31745 เด็กชายพรหมทัต ทรัพย์คงทน ม.1/4 2018-05-23 12:13:25
39 31823 เด็กชายเจตนิพัทธ์ โพธิ์ตึ ม.1/6 2018-05-23 12:21:51
40 31825 เด็กชายนครินทร์ อินทร์นอก ม.1/6 2018-05-23 12:22:57
41 31834 เด็กชายสหชัย มณีรอด ม.1/6 2018-05-23 12:27:06
42 31835 เด็กชายสัญยบูลย์ มีใย ม.1/6 2018-05-23 12:27:33
43 31933 เด็กหญิงสุภัค โล่ห์ตระกูล ม.1/8 2018-05-23 12:32:04
44 31935 เด็กชายกฤษดา ปานช้อย ม.1/9 2018-05-23 12:33:55
45 31945 เด็กชายธีรภัทร พวงศิลป์ ม.1/9 2018-05-23 12:36:42
46 31946 เด็กชายธีระยุทธ ขุนอาจ ม.1/9 2018-05-23 12:37:06
47 31949 เด็กชายปิยะพงษ์ สนิทพจน์ ม.1/9 2018-05-23 12:38:34
48 31956 เด็กชายภูวนาท แสงไชย ม.1/9 2018-05-23 12:39:59
49 31966 เด็กชายสุทธิพงศ์ นุ่มอ่อน ม.1/9 2018-05-23 12:41:40
50 31969 เด็กชายอนุกิจ ม่วงอ่อน ม.1/9 2018-05-23 12:44:16
51 31971 เด็กหญิงตีรนา พิลายุทธ ม.1/9 2018-05-23 12:45:26
52 31979 เด็กชายพงศธร ยืนยัง ม.1/10 2018-05-23 12:46:24
53 31984 เด็กชายสิทธิกร ตรังคตระการ ม.1/10 2018-05-23 12:47:06
54 31063 เด็กหญิงพนิดา เฉลิมสิทธิ์ ม.3/7 2018-05-23 13:54:38
55 31069 เด็กหญิงศศิกานต์ ทองคำ ม.3/7 2018-05-23 13:55:07
56 31047 เด็กชายบาส เลขาขำ ม.3/7 2018-05-23 13:55:30
57 31593 เด็กหญิงกาญจนา ลอยแก้ว ม.3/7 2018-05-23 13:57:25
58 31594 เด็กหญิงสุจิรา จินดาโชติ ม.3/7 2018-05-23 13:58:19
59 31592 เด็กหญิงสุพิศชา ปองนาน ม.3/7 2018-05-23 13:58:42
60 31863 เด็กชายนพรัตน์ กิมสือ ม.1/7 2018-05-23 14:36:35
61 31870 เด็กชายภูสิงห์ แย้มสรวล ม.1/7 2018-05-23 14:36:59
62 31563 เด็กชายชาคริต คงอนันต์ ม.2/10 2018-05-24 06:46:49
63 31565 เด็กชายธีรภัทร ศรีทะวงษ์ ม.2/10 2018-05-24 06:47:59
64 31566 เด็กชายธีรภัทร พรหมจันทร์ ม.2/10 2018-05-24 06:48:19
65 31569 เด็กชายนวมงคล มินคำ ม.2/10 2018-05-24 06:49:06
66 31570 เด็กชายปฎิภาณ สุคนธมัต ม.2/10 2018-05-24 06:49:25
67 31571 เด็กชายปิยะพงษ์ งามเหลือ ม.2/10 2018-05-24 06:49:45
68 31577 เด็กชายอภิธาร คุ้ยกระบวน ม.2/10 2018-05-24 06:51:06
69 31578 เด็กชายอรรณพ มัณฑนะศิริ ม.2/10 2018-05-24 06:51:25
70 31924 เด็กหญิงพรนภา นิตย์พิบูลย์ ม.1/8 2018-05-24 07:36:09
71 31944 เด็กชายธวานนท์ โพธิ์กุล ม.1/9 2018-05-24 07:37:31
72 32039 นายสุทธิพงษ์ วงษ์มณี ม.4/5 2018-05-24 10:49:40
73 32041 นายวชิระ มลานวน ม.4/5 2018-05-24 10:50:15
74 30597 นายธรรมสรณ์ พิชญทวีทรัพย์ ม.4/5 2018-05-24 10:52:11
75 30700 นายยุทธพงษ์ โชคประเสริฐทอง ม.4/5 2018-05-24 11:21:51
76 31442 เด็กชายอดิศักดิ์ เอี่ยมละออ ม.2/6 2018-05-24 13:00:52
77 31527 เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีหริ่ง ม.2/9 2018-05-24 13:16:11
78 31915 เด็กชายภูริพัฒน์ อุ้ยนะ ม.1/8 2018-05-25 12:58:51
79 31040 เด็กชายกาจพน แก้วระยับ ม.3/8 2018-05-28 12:18:28
80 31056 เด็กชายสุพจน์ เพ็งเกตุ ม.3/8 2018-05-28 12:19:20
81 31112 เด็กชายณรงฤทธิ์ สามคุ้มทิม ม.3/8 2018-05-28 12:19:58
82 31172 เด็กชายธิปไตย สุนทรวร ม.3/8 2018-05-28 12:20:27
83 31210 เด็กชายศรัณย์ จิตเพ็ชร ม.3/8 2018-05-28 12:21:01
84 31164 เด็กหญิงอัญชิสา อยู่เกตุ ม.3/8 2018-05-28 12:21:36