ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

นักภูมิศาสตร์น้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
17 คน
นางสาวภรณี สืบเครือ
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30951 เด็กหญิงนิราวัลย์ ธโรโกศล ม.3/2 2018-11-05 07:16:40
2 30959 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ คงเจริญ ม.3/2 2018-11-05 07:17:05
3 30957 เด็กหญิงพนิดา สุดชีแสง ม.3/2 2018-11-05 07:23:13
4 30945 เด็กหญิงกรรณิการ์ แตงมณี ม.3/2 2018-11-05 07:23:38
5 30948 เด็กหญิงชลิดา วีชะรังสรรค์ ม.3/2 2018-11-05 07:26:05
6 30961 เด็กหญิงรัชดา กองสันเทียะ ม.3/2 2018-11-05 07:26:30
7 30949 เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วทอง ม.3/2 2018-11-05 07:27:02
8 30954 เด็กหญิงประมุข สุรัตนะ ม.3/2 2018-11-05 07:27:34
9 30956 เด็กหญิงปาลิตา โตมั่นคง ม.3/2 2018-11-06 10:10:59
10 31679 เด็กชายศุภณัฏฐ ท่าสะบ้า ม.1/2 2018-11-07 11:09:00
11 31502 เด็กชายบารมี พุทธคุณ ม.2/8 2018-11-09 13:18:36
12 31639 เด็กชายกรกฤต ลาภาชาติ ม.2/8 2018-11-09 13:19:05
13 31118 เด็กชายนาวิน ใหญ่มีศักดิ์ ม.2/9 2018-11-09 13:33:15
14 31529 เด็กชายธีธัช ทักเสถียร ม.2/9 2018-11-09 13:33:56
15 31528 เด็กชายธนาธร มะลิ ม.2/9 2018-11-09 13:34:42
16 31544 เด็กชายอภินัฐ อบอุ่น ม.2/9 2018-11-09 13:34:57
17 31867 เด็กชายเพชร ยินดีทรง ม.1/7 2018-11-12 12:47:24