ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ประเพณีในอาเซียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นางสาวภรณี สืบเครือ
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31185 เด็กหญิงวิภาวรรณ เพ็งพ่วง ม.3/9 2018-05-18 12:13:10
2 30954 เด็กหญิงประมุข สุรัตนะ ม.3/2 2018-05-18 12:35:14
3 30959 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ คงเจริญ ม.3/2 2018-05-18 12:35:47
4 30948 เด็กหญิงชลิดา วีชะรังสรรค์ ม.3/2 2018-05-18 12:37:08
5 30949 เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วทอง ม.3/2 2018-05-18 12:37:14
6 30951 เด็กหญิงนิราวัลย์ ธโรโกศล ม.3/2 2018-05-18 12:37:20
7 30961 เด็กหญิงรัชดา กองสันเทียะ ม.3/2 2018-05-18 12:38:00
8 30945 เด็กหญิงกรรณิการ์ แตงมณี ม.3/2 2018-05-18 12:39:00
9 30957 เด็กหญิงพนิดา สุดชีแสง ม.3/2 2018-05-18 12:39:35
10 31873 เด็กชายศศิวงศ์ วันแก้ว ม.1/7 2018-05-19 13:41:25
11 31883 เด็กหญิงธราพร สุนทรวร ม.1/7 2018-05-19 13:42:38
12 31887 เด็กหญิงภัทราภรณ์ หวลกำเนิด ม.1/7 2018-05-19 13:43:44
13 31888 เด็กหญิงมณฑกานต์ คล้ายสุบรรณ์ ม.1/7 2018-05-19 13:44:10
14 31892 เด็กหญิงหริกานต์ คงหญ้าคา ม.1/7 2018-05-19 13:44:50
15 31893 เด็กหญิงอาภากรณ์ สมเพราะ ม.1/7 2018-05-19 13:45:16
16 31881 เด็กหญิงณิชชามณ สินเจริญ ม.1/7 2018-05-19 13:46:46
17 30963 เด็กหญิงสาลิตา เจริญสุข ม.3/2 2018-05-21 14:29:19
18 30952 เด็กหญิงปนัดดา ชมดี ม.3/2 2018-05-21 14:29:57
19 30962 เด็กหญิงวรรณวิสา หลงมี ม.3/2 2018-05-22 13:28:08