ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
คณิตศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นางสาวชลธิรา เมืองใจ
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31751 เด็กหญิงจิรารัตน์ สอนเคน ม.1/4 2018-11-05 17:01:55
2 31726 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ดวงศรี ม.1/3 2018-11-05 17:01:55
3 31991 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ณ นคร ม.1/10 2018-11-05 17:02:29
4 31760 เด็กหญิงทัณฑิกา อินต๊ะขัด ม.1/4 2018-11-05 17:03:29
5 31999 เด็กหญิงพิยดา เพิ่มสารพางค์ ม.1/10 2018-11-05 17:04:35
6 31763 เด็กหญิงนงนภัส เกตุนาค ม.1/4 2018-11-06 07:27:46
7 31755 เด็กหญิงณัชชา เพ็งหนุน ม.1/4 2018-11-06 08:11:36
8 31773 เด็กหญิงสุพรรษา วิบูลย์อรรถ ม.1/4 2018-11-06 08:13:29
9 31764 เด็กหญิงปิ่นมณี กันแจ่ม ม.1/4 2018-11-06 08:15:21
10 31779 เด็กชายธนกฤต ฟักเทศ ม.1/5 2018-11-07 12:31:26
11 31780 เด็กชายธีระศักดิ์ ฉัตรอัศวพิทักษ์ ม.1/5 2018-11-07 12:31:49
12 31777 เด็กชายชัยศิลป์ ผลสมภพ ม.1/5 2018-11-07 12:32:08
13 31812 เด็กหญิงสุพรรณษา นาคนัทที ม.1/5 2018-11-07 14:40:45
14 31785 เด็กชายศิรวิทย์ เจริญกุล ม.1/5 2018-11-07 14:42:33
15 31482 เด็กหญิงทิฆัมพร ถะเกิงสุข ม.2/7 2018-11-08 08:32:15