ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ซูโดกุ
คณิตศาสตร์
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นางสาวชลธิรา เมืองใจ
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31279 เด็กหญิงปัญญาพร โพธิ์สัมฤทธิ์ ม.2/1 2018-05-18 12:42:17
2 31288 เด็กหญิงศิลกาญจน์ โชคพิชิต ม.2/1 2018-05-18 12:42:33
3 31289 เด็กหญิงสุนิตา นามชาลี ม.2/1 2018-05-18 12:44:55
4 31271 เด็กชายภัทรชนน ปิ่นแก้ว ม.2/1 2018-05-18 13:02:47
5 31532 เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีเหรา ม.2/9 2018-05-18 13:39:36
6 31531 เด็กชายนัฐพงษ์ แซ่โค้ว ม.2/9 2018-05-18 13:40:07
7 31534 เด็กชายปรียวัฒน์ วัฒนานนท์ ม.2/9 2018-05-18 13:40:25
8 31541 เด็กชายยุทธศักดิ์ จันทร ม.2/9 2018-05-18 13:41:20
9 31536 เด็กชายพงษ์พัฒน์ โสรัจนะ ม.2/9 2018-05-19 20:20:26
10 32048 เด็กชายอธิพัฒน์ ห้วยกัน ม.2/9 2018-05-21 14:25:29
11 31538 เด็กชายภาคภูมิ พรมจันทร์ ม.2/9 2018-05-23 05:41:12
12 31053 เด็กชายสิทธิกานต์ ไหลประเสริฐ ม.3/5 2018-05-23 09:26:59
13 31042 เด็กชายเจนภพ เที่ยงแท้ ม.2/9 2018-05-24 13:10:22
14 31540 เด็กชายภูริพัฒน์ พวงประเสริฐ ม.2/9 2018-05-24 13:10:53
15 31530 เด็กชายนฤภัทร ทรัพย์มูล ม.2/9 2018-05-24 13:11:41
16 31544 เด็กชายอภินัฐ อบอุ่น ม.2/9 2018-05-24 13:12:11
17 31465 เด็กชายภูมิภัทร รัตนวรรณวงศ์ ม.2/7 2018-05-24 13:12:33