ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ป๊อบอัพ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นางสาววิมลมาศ ฟูบินทร์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31313 เด็กหญิงปัณฑารีย์ เจิงกลิ่นจันทน์ ม.2/2 2018-11-05 05:43:25
2 31316 เด็กหญิงวลัยพร เขจรพูล ม.2/2 2018-11-05 05:43:25
3 31728 เด็กหญิงศิริพร ต่วนอินทร์ ม.1/3 2018-11-05 06:25:01
4 31733 เด็กหญิงอิศรา ใจเอื้อ ม.1/3 2018-11-05 06:25:36
5 31710 เด็กหญิงขวัญดาว เพ็งแก้ว ม.1/3 2018-11-05 06:25:42
6 31727 เด็กหญิงวัลลียา โพธิ์ทอง ม.1/3 2018-11-05 06:26:30
7 31719 เด็กหญิงพนิดา ชูดอกไม้ ม.1/3 2018-11-05 06:30:28
8 31485 เด็กหญิงภัทรชพร ศรีนิล ม.2/7 2018-11-05 07:15:38
9 31486 เด็กหญิงภัทรียา ดีพาชู ม.2/7 2018-11-05 07:15:40
10 30983 เด็กชายสรธัญ เตชะแก้วศิริ ม.3/3 2018-11-05 07:18:39
11 30980 เด็กชายวศวัฒน์ จารุภูมิ ม.3/3 2018-11-05 07:19:07
12 31488 เด็กหญิงสุกฤตา พูลสวัสดิ์ ม.2/7 2018-11-05 07:19:39
13 30969 เด็กชายณัฐพงษ์ สุขพัฒน์ ม.3/3 2018-11-05 07:21:02
14 30971 เด็กชายธนกฤต อู่อรุณ ม.3/3 2018-11-05 07:21:33
15 31555 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ปิ่นคล้าย ม.2/9 2018-11-08 09:21:50