ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ป๊อบอัพ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นางสาววิมลมาศ ฟูบินทร์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31001 เด็กหญิงสรัญญา คำอุดม ม.3/3 2018-05-18 12:40:00
2 30995 เด็กหญิงพัณณิตา พานวงศ์ ม.3/3 2018-05-18 12:40:26
3 30992 เด็กหญิงประกายรุ้ง ถิตย์พงษ์ ม.3/3 2018-05-18 12:40:42
4 31728 เด็กหญิงศิริพร ต่วนอินทร์ ม.1/3 2018-05-18 12:43:51
5 30983 เด็กชายสรธัญ เตชะแก้วศิริ ม.3/3 2018-05-18 12:47:35
6 30971 เด็กชายธนกฤต อู่อรุณ ม.3/3 2018-05-18 12:48:00
7 30980 เด็กชายวศวัฒน์ จารุภูมิ ม.3/3 2018-05-18 12:48:07
8 30982 เด็กชายศิฬาพงษ์ เชยจันทร์ผลิ ม.3/3 2018-05-18 12:48:42
9 30969 เด็กชายณัฐพงษ์ สุขพัฒน์ ม.3/3 2018-05-18 12:48:50
10 31048 เด็กชายพุฒิพงศ์ โชติพงศ์ปรีดา ม.3/5 2018-05-18 12:49:55
11 31088 เด็กชายพีรพัฒน์ ตันมาดี ม.3/5 2018-05-18 12:50:18
12 31092 เด็กชายวีระพล แสนพล ม.3/5 2018-05-18 12:50:59
13 31262 เด็กชายเจษฎา เลิศไสว ม.2/1 2018-05-18 12:51:35
14 31209 เด็กชายวายุ คล้ายทอง ม.3/5 2018-05-18 12:58:11
15 31487 เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหมือนอ่วม ม.2/7 2018-05-18 13:01:18
16 31710 เด็กหญิงขวัญดาว เพ็งแก้ว ม.1/3 2018-05-18 13:03:03
17 31709 เด็กชายกมลทิพย์ แก้วชา ม.1/3 2018-05-18 13:03:03
18 31733 เด็กหญิงอิศรา ใจเอื้อ ม.1/3 2018-05-18 13:03:31
19 31486 เด็กหญิงภัทรียา ดีพาชู ม.2/7 2018-05-18 13:03:34