ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

จราจรอาสา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นายสมานชัย ริดจันดี
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31115 เด็กชายธนินธร นวลศรีดี ม.3/7 2018-05-18 12:43:40
2 31121 เด็กชายยศพร สินธุรงค์ ม.3/6 2018-05-18 12:43:57
3 31200 เด็กชายบดีศร คำเจียง ม.3/7 2018-05-18 12:52:33
4 31213 เด็กชายอดิศร นุชผ่อง ม.3/7 2018-05-18 12:52:58
5 31206 เด็กชายยุทธนา วรเลข ม.3/7 2018-05-18 12:53:22
6 31497 เด็กชายชายชาญ ภูมี ม.2/8 2018-05-18 13:10:41
7 31509 เด็กชายศุภวิชญ์ นวลศรีดี ม.2/8 2018-05-18 13:10:56
8 31501 เด็กชายนราวิชญ์ จุ่นจันทร์ ม.2/8 2018-05-18 13:11:07
9 31738 เด็กชายชนพัฒน์ พุฒิสาร ม.1/4 2018-05-18 15:42:21
10 31814 เด็กชายจิรวัฒณ์ เม่นเขียว ม.1/6 2018-05-18 18:48:15
11 31199 เด็กชายนิติกร วงษ์เทียน ม.3/8 2018-05-19 20:37:48
12 31511 เด็กชายสุรวุฒิ ป้อมนาค ม.2/8 2018-05-19 22:17:41
13 31510 เด็กชายสิทธิชัย สุขเกษม ม.2/8 2018-05-21 07:44:28
14 31862 เด็กชายธีรภัทร ทองนุ่ม ม.1/7 2018-05-21 09:43:05
15 31864 เด็กชายนพรัตน์ ตรงมา ม.1/7 2018-05-21 09:43:54
16 31866 เด็กชายพีรพัฒน์ เชยจันทร์ผล ม.1/7 2018-05-21 09:44:41
17 31872 เด็กชายวีรภัทร เคหะสถาน ม.1/7 2018-05-21 09:46:09
18 31871 เด็กชายมีนา จุลสุข ม.1/7 2018-05-21 09:46:40
19 31876 เด็กชายเอกพล คำแก้ว ม.1/7 2018-05-25 13:03:03