ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ประวัติศาสตร์อยุธยา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นายสมานชัย ริดจันดี
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31904 เด็กชายธนดล แซ่โง้ว ม.1/8 2018-11-05 07:41:36
2 31905 เด็กชายธนสิน ทองแถม ม.1/8 2018-11-05 07:42:26
3 31914 เด็กชายพีรพัฒน์ ฟุ้งขจร ม.1/8 2018-11-05 07:44:32
4 31909 เด็กชายนำโชค เกริงรัมย์ ม.1/8 2018-11-05 07:45:10
5 31906 เด็กชายธีรภัทร ไวยวุฒิ ม.1/8 2018-11-05 07:45:39
6 31898 เด็กชายชยานันต์ วงค์หะแทน ม.1/8 2018-11-05 07:48:25
7 31921 เด็กหญิงชยุตรา บัวปั้น ม.1/8 2018-11-05 07:49:41
8 31901 เด็กชายทักษ์ดนัย บานเย็น ม.1/8 2018-11-05 07:58:24
9 31740 เด็กชายธนพล ฤทธิพันธ์ ม.1/4 2018-11-05 09:56:42
10 31694 เด็กชายกฤษฎา จึงบำรุงชัยกุล ม.1/3 2018-11-05 09:56:51
11 31537 เด็กชายไพรพนา เขียวมณี ม.2/9 2018-11-07 09:39:05
12 31121 เด็กชายยศพร สินธุรงค์ ม.3/6 2018-11-07 09:50:29
13 31249 เด็กชายศุภฤกษ์ ม่วงสวย ม.3/6 2018-11-07 09:51:19
14 31575 เด็กชายวัชรากร แจ้งสว่าง ม.2/10 2018-11-07 13:21:20
15 31527 เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีหริ่ง ม.2/9 2018-11-08 11:10:20