ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

เทพหมากฮอส
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นายปรัชญานันท์ พันธเสน
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31433 เด็กชายภูบดินทร์ ศิริอัฐ ม.2/6 2018-11-05 05:42:03
2 31423 เด็กชายณัฐวีณ์ คุ้มประมูล ม.2/6 2018-11-05 05:43:08
3 31463 เด็กชายธราพร อ่อนจันทร์ ม.2/7 2018-11-05 05:46:24
4 31469 เด็กชายวัทธิกร เจริญวงษ์ ม.2/7 2018-11-05 05:46:42
5 31468 เด็กชายวชิรพล พรมจักร ม.2/7 2018-11-05 05:47:38
6 31472 เด็กชายศักดา ศรีโตกลิ่น ม.2/7 2018-11-05 05:48:57
7 31475 เด็กชายสุพศิน แสงงาม ม.2/7 2018-11-05 05:49:20
8 31424 เด็กชายถิรธรรม โกไศยกานนท์ ม.2/6 2018-11-05 05:49:30
9 31422 เด็กชายจิรัญชัย ภัทร์ชยทิพย์ ม.2/6 2018-11-05 05:51:46
10 31478 เด็กชายอรรณพ แผ่พร ม.2/7 2018-11-05 05:51:59
11 31473 เด็กชายสวิตต์ มีสมบูรณ์ทรัพย์ ม.2/7 2018-11-05 05:52:23
12 31466 เด็กชายมนัสนันท์ สุวรรณาดิสัย ม.2/7 2018-11-05 05:52:59
13 31441 เด็กชายอดิศร กวระสูตร์ ม.2/6 2018-11-05 05:53:18
14 31440 เด็กชายสราวุฒิ โพธิ์ไพโรจน์ ม.2/6 2018-11-05 05:54:04
15 31457 เด็กชายณภัทร ไผ่โสภา ม.2/7 2018-11-05 06:06:48