ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

เทพหมากฮอส
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
20 คน
นายปรัชญานันท์ พันธเสน
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31006 เด็กชายชนพัฒน์ แพงศรี ม.3/4 2018-05-18 10:24:00
2 31010 เด็กชายเทวา จันทร์โอ ม.3/4 2018-05-18 10:24:29
3 31016 เด็กชายศุภโชค โกศลบุญมี ม.3/4 2018-05-18 10:25:11
4 31019 เด็กชายอานนท์ โคตพรม ม.3/4 2018-05-18 10:25:42
5 31007 เด็กชายโชติวิทย์ พยอมแย้ม ม.3/4 2018-05-18 10:26:26
6 31018 เด็กชายใหม่ ทองสุข ม.3/4 2018-05-18 10:26:31
7 31005 เด็กชายกิตติศักดิ์ กิตติวิริยกุล ม.3/4 2018-05-18 10:27:05
8 31011 เด็กชายธนาดล นพคุณ ม.3/4 2018-05-18 10:31:39
9 31318 เด็กชายกฤษติน จันทรสุภานนท์ ม.2/3 2018-05-18 11:40:25
10 31329 เด็กชายปรัชญานนท์ ขุนสะอาดศรี ม.2/3 2018-05-18 11:40:42
11 31337 เด็กชายสรยุทธ โมราเรือง ม.2/3 2018-05-18 11:40:47
12 31325 เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วรุณา ม.2/3 2018-05-18 11:41:01
13 31323 เด็กชายธนพล เขตวิระการณ์ ม.2/3 2018-05-18 11:41:33
14 31328 เด็กชายปณภณ บารมี ม.2/3 2018-05-18 11:41:40
15 31332 เด็กชายภคคม มุขเบญจรงค์ ม.2/3 2018-05-18 11:42:15
16 31333 เด็กชายภูเบศ ร่วมมิตรไมตรี ม.2/3 2018-05-18 11:43:31
17 31335 เด็กชายวทัญญู รูปเหมาะ ม.2/3 2018-05-18 11:43:36
18 31320 เด็กชายคติศักดิ์ บุญเติม ม.2/3 2018-05-18 11:47:07
19 31330 เด็กชายพิชาติ โทประดิษฐ์ ม.2/3 2018-05-18 11:49:51
20 31015 เด็กชายวรรณภูมิ คุณลักษ์ ม.3/4 2018-05-28 14:23:22