ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ศาสตร์พระราชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นางสาวสุภาวดี พงประสิทธิ์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31316 เด็กหญิงวลัยพร เขจรพูล ม.2/2 2018-05-18 17:16:20
2 31488 เด็กหญิงสุกฤตา พูลสวัสดิ์ ม.2/7 2018-05-18 17:16:20
3 31483 เด็กหญิงนวรัตน์ พันโนลิตร ม.2/7 2018-05-18 17:52:15
4 31490 เด็กหญิงอริยพร ธรรมรักษ์ ม.2/7 2018-05-18 17:53:59
5 31481 เด็กหญิงฐานิดา ช่วยชู ม.2/7 2018-05-18 18:35:31
6 31982 เด็กชายศิริวัฒน์ บำรุงภักดี ม.1/10 2018-05-23 09:39:17
7 31910 เด็กชายพงศธร กฤชปัญญาวโร ม.1/8 2018-05-28 11:32:39
8 31162 เด็กหญิงสโรชา จันเทศ ม.3/9 2018-06-01 12:38:18