ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ดอกไม้ประดิษฐ์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นางสาวสุภาวดี พงประสิทธิ์
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31910 เด็กชายพงศธร กฤชปัญญาวโร ม.1/8 2018-11-05 06:27:37
2 31916 เด็กชายวีรภาพ ใบทอง ม.1/8 2018-11-05 07:28:15
3 31896 เด็กชายคิมหัน ศรีคงรักษ์ ม.1/8 2018-11-05 07:30:30
4 31900 เด็กชายทรงกฤต จันทร์ละออ ม.1/8 2018-11-05 07:31:18
5 31104 เด็กหญิงภัคจิรา ภู่เงิน ม.3/6 2018-11-05 07:32:04
6 31157 เด็กหญิงเนตรดาว ซำสันเทียะ ม.3/6 2018-11-05 07:32:29
7 31160 เด็กหญิงวรารัตน์ เหว่าวงษ์สกุล ม.3/7 2018-11-05 07:33:46
8 31183 เด็กหญิงภารดี จุลกะเศียน ม.3/8 2018-11-05 07:40:04
9 31912 เด็กชายพรเพชร แก้วกำไร ม.1/8 2018-11-05 07:40:37
10 31074 เด็กหญิงไอราดา ภักดี ม.3/6 2018-11-05 07:45:18
11 31133 เด็กหญิงนริศรา รุ่งสว่าง ม.3/6 2018-11-05 07:46:22
12 31917 เด็กชายสหัชชัย สิ่วทอง ม.1/8 2018-11-05 09:52:52
13 31850 เด็กหญิงณัฐวรรณ แสงเฟื่อง ม.1/6 2018-11-07 07:27:37
14 31848 เด็กหญิงจารุจิต นุพินรัมย์ ม.1/6 2018-11-07 07:28:58
15 31992 เด็กหญิงชญานี ภาชวงษ์ ม.1/10 2018-11-12 15:37:42