ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

บัณฑิตน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
25 คน
นายอรรถกิตติ์ มีเงิน
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31957 เด็กชายยุทธภูมิ วงค์ทอง ม.1/9 2018-05-19 12:56:40
2 31921 เด็กหญิงชยุตรา บัวปั้น ม.1/8 2018-05-23 12:31:21
3 31909 เด็กชายนำโชค เกริงรัมย์ ม.1/8 2018-05-23 12:53:16
4 31908 เด็กชายนัฐพร ขันทอง ม.1/8 2018-05-23 12:54:09
5 31897 เด็กชายชนันธร ชมศรี ม.1/8 2018-05-23 12:55:45
6 31899 เด็กชายณรงค์ น้อยเตี้ย ม.1/8 2018-05-23 12:56:50
7 31911 เด็กชายพรชัย อินทิจักร ม.1/8 2018-05-23 12:59:37
8 31913 เด็กชายพลอธิป สุนทรสุข ม.1/8 2018-05-23 13:00:26
9 31106 เด็กหญิงรัศมี สวนดี ม.3/5 2018-05-23 13:46:56
10 31000 เด็กหญิงโษชิตา คันนู ม.3/3 2018-05-23 13:47:17
11 31216 เด็กหญิงมนัสวรรณ หาญกล้า ม.3/9 2018-05-23 13:47:48
12 31187 เด็กหญิงสุกัญญา โตสัมพันธ์ ม.3/9 2018-05-23 13:48:07
13 30956 เด็กหญิงปาลิตา โตมั่นคง ม.3/2 2018-05-23 13:48:31
14 31882 เด็กหญิงดาริณี ช้างงาม ม.1/7 2018-05-23 13:49:10
15 31884 เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมมิ ม.1/7 2018-05-23 13:49:32
16 31919 เด็กชายกุลณัฐ ฮาหนับ ม.1/8 2018-05-23 13:52:29
17 31925 เด็กหญิงรักศิกานต์ วุฒิบุญญะ ม.1/8 2018-05-23 13:52:58
18 31575 เด็กชายวัชรากร แจ้งสว่าง ม.2/10 2018-05-24 06:50:28
19 31494 เด็กชายจิรวัฒน์ ล้อมเสถียร ม.2/8 2018-05-24 06:55:05
20 31499 เด็กชายธีรภัทร ฤทธิรงค์ ม.2/8 2018-05-24 06:56:30
21 31502 เด็กชายบารมี พุทธคุณ ม.2/8 2018-05-24 06:57:17
22 31504 เด็กชายปัญญาพล สนามชัยกุล ม.2/8 2018-05-24 06:57:42
23 31498 เด็กชายทวีศักดิ์ บานแย้ม ม.2/8 2018-05-24 13:00:30
24 31903 เด็กชายธนกร บุญคอย ม.1/8 2018-05-25 13:11:11