ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

บัณฑิตน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
16 คน
นายอรรถกิตติ์ มีเงิน
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31881 เด็กหญิงณิชชามณ สินเจริญ ม.1/7 2018-11-05 07:16:13
2 31888 เด็กหญิงมณฑกานต์ คล้ายสุบรรณ์ ม.1/7 2018-11-05 07:17:22
3 30952 เด็กหญิงปนัดดา ชมดี ม.3/2 2018-11-05 07:22:21
4 31919 เด็กชายกุลณัฐ ฮาหนับ ม.1/8 2018-11-05 07:25:39
5 30963 เด็กหญิงสาลิตา เจริญสุข ม.3/2 2018-11-05 07:25:45
6 30962 เด็กหญิงวรรณวิสา หลงมี ม.3/2 2018-11-05 07:26:31
7 31925 เด็กหญิงรักศิกานต์ วุฒิบุญญะ ม.1/8 2018-11-05 07:27:06
8 31928 เด็กหญิงศศิกานต์ จรูญแสง ม.1/8 2018-11-05 07:47:51
9 31923 เด็กหญิงปาลิตา ศรีเจริญ ม.1/8 2018-11-05 07:48:03
10 31897 เด็กชายชนันธร ชมศรี ม.1/8 2018-11-05 07:51:51
11 31908 เด็กชายนัฐพร ขันทอง ม.1/8 2018-11-05 07:53:03
12 31971 เด็กหญิงตีรนา พิลายุทธ ม.1/9 2018-11-05 08:28:41
13 31972 เด็กหญิงเสาวรส ศรีแจ่มดี ม.1/9 2018-11-05 08:28:51
14 31882 เด็กหญิงดาริณี ช้างงาม ม.1/7 2018-11-05 08:57:20
15 31877 เด็กชายกรรณณิการ์ วรนาม ม.1/7 2018-11-05 08:58:11
16 31884 เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมมิ ม.1/7 2018-11-07 12:28:33