ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ประวัติศาสตร์ไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
19 คน
นางสาวชุติมา พุทธา
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31764 เด็กหญิงปิ่นมณี กันแจ่ม ม.1/4 2018-05-18 14:41:02
2 31694 เด็กชายกฤษฎา จึงบำรุงชัยกุล ม.1/3 2018-05-18 14:43:13
3 31153 เด็กหญิงช่อทิพย์ ลี้กุล ม.3/8 2018-05-18 15:36:17
4 31181 เด็กหญิงฐิติรัตน์ รอดโต ม.3/8 2018-05-18 15:42:25
5 31140 เด็กชายกิตติพงษ์ หอมพันธ์ ม.3/8 2018-05-18 15:46:43
6 31184 เด็กหญิงมาริสา กรมวัง ม.3/8 2018-05-18 15:47:21
7 31741 เด็กชายธนพัฒน์ พุทธวงษ์ ม.1/4 2018-05-18 17:16:20
8 31741 เด็กชายธนพัฒน์ พุทธวงษ์ ม.1/4 2018-05-18 17:16:21
9 31156 เด็กหญิงดวงฤทัย กิ่งกาญจนา ม.3/8 2018-05-19 10:33:42
10 31217 เด็กหญิงวนิสา การสมบัติ ม.3/8 2018-05-19 10:39:42
11 31161 เด็กหญิงโศภนิต พลเยี่ยม ม.3/8 2018-05-19 11:07:56
12 31595 เด็กหญิงภัทรภร คงหญ้าคา ม.3/8 2018-05-19 12:25:29
13 31906 เด็กชายธีรภัทร ไวยวุฒิ ม.1/8 2018-05-20 11:55:36
14 31740 เด็กชายธนพล ฤทธิพันธ์ ม.1/4 2018-05-21 06:09:14
15 31900 เด็กชายทรงกฤต จันทร์ละออ ม.1/8 2018-05-23 12:51:42
16 31898 เด็กชายชยานันต์ วงค์หะแทน ม.1/8 2018-05-23 12:56:09
17 31904 เด็กชายธนดล แซ่โง้ว ม.1/8 2018-05-23 12:57:59
18 31905 เด็กชายธนสิน ทองแถม ม.1/8 2018-05-23 12:59:10
19 31914 เด็กชายพีรพัฒน์ ฟุ้งขจร ม.1/8 2018-05-23 13:00:51