ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

สำรวจโลก
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
15 คน
นางสาวชุติมา พุทธา
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31385 เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ลาภกิตติคุณ ม.2/4 2018-11-05 08:44:50
2 31376 เด็กหญิงอภิสรา แซะจอหอ ม.2/4 2018-11-05 08:45:17
3 31380 เด็กชายวัชระ ทัศนยิ่ง ม.2/4 2018-11-05 08:45:28
4 31371 เด็กหญิงนิศรา ภูกระเดา ม.2/4 2018-11-05 08:45:42
5 31892 เด็กหญิงหริกานต์ คงหญ้าคา ม.1/7 2018-11-05 10:11:18
6 31857 เด็กชายณรงค์รัตน์ หนูไทย ม.1/7 2018-11-05 10:15:39
7 31075 เด็กชายก้องภพ แจ่มศรี ม.3/7 2018-11-05 10:57:47
8 31208 เด็กชายวรินทร ตันสถิตย์คุณ ม.3/6 2018-11-05 10:57:51
9 31497 เด็กชายชายชาญ ภูมี ม.2/8 2018-11-06 07:24:11
10 31503 เด็กชายปณิธาน จำปาทอง ม.2/8 2018-11-06 07:24:38
11 31507 เด็กชายวรชาติ มั่นแช่ม ม.2/8 2018-11-06 07:25:42
12 31499 เด็กชายธีรภัทร ฤทธิรงค์ ม.2/8 2018-11-06 13:18:36
13 31199 เด็กชายนิติกร วงษ์เทียน ม.3/8 2018-11-06 19:28:39
14 31511 เด็กชายสุรวุฒิ ป้อมนาค ม.2/8 2018-11-08 08:41:38
15 31501 เด็กชายนราวิชญ์ จุ่นจันทร์ ม.2/8 2018-11-08 08:44:05