ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ดนตรีไทย
ศิลปะ
ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
19 คน
นายเอกณรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์
10 คน
นายเอกณรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30999 เด็กหญิงวริศรา คำหยุ่น ม.3/3 2018-11-05 09:29:32
2 31792 เด็กหญิงกนกพร โสดาโคตร ม.1/5 2018-11-05 10:04:55
3 30975 เด็กชายนนทพัทธ์ สัญชาติ ม.3/3 2018-11-06 07:46:34
4 32012 เด็กหญิงอุบลวรรณ คงจันทร์ ม.1/10 2018-11-06 09:01:25
5 31983 เด็กชายสมภพ ฟักฟูญาติ ม.1/10 2018-11-06 09:04:28
6 32011 เด็กหญิงอนันดา นทีมหาคุณ ม.1/10 2018-11-06 12:24:38
7 31977 เด็กชายธีรภัทร เชื้อรุ่ง ม.1/10 2018-11-06 12:32:57
8 31049 เด็กชายภาณุพงษ์ ภูมิกาศ ม.3/6 2018-11-07 09:47:21
9 31559 เด็กชายกฤษฎา ตี๊แสง ม.2/10 2018-11-07 13:19:50
10 31358 เด็กชายจาตุรันต์ สืบจากจุล ม.2/4 2018-11-09 06:56:40
11 30557 นายภูชนะ ไตรสมสาตร์ ม.4/4 2018-11-12 09:00:14
12 31869 เด็กชายภาสพงศ์ สุขใย ม.1/7 2018-11-12 12:48:13
13 30643 นายชัยวุฒิ โอษฐิเวช ม.4/6 2018-11-12 14:09:03