ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

ศิลป์สร้างสรรค์
ศิลปะ
ม.1 , ม.2 , ม.3 ,
37 คน
นางสุภัทรา อินต๊ะคำ
0 คน

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 31309 เด็กหญิงณัฐนรี สิงหนาท ม.2/2 2018-11-05 06:03:38
2 31306 เด็กหญิงจิตดาพร ปัญญา ม.2/2 2018-11-05 06:04:22
3 31273 เด็กชายสุชน พุชฌาวัฒน์ ม.2/1 2018-11-05 06:15:31
4 31287 เด็กหญิงศิริกุล เขตรักษา ม.2/1 2018-11-05 06:16:01
5 31383 เด็กหญิงเบญจวรรณ ห้วยจันทร์ ม.2/4 2018-11-05 06:16:20
6 31375 เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองบุตร ม.2/4 2018-11-05 06:24:48
7 31370 เด็กชายเอกพล แจ้งจบ ม.2/4 2018-11-05 06:36:30
8 31357 เด็กชายคีตะรัฐ โชติวชิระพงศ์ ม.2/4 2018-11-05 06:38:11
9 31361 เด็กชายชัยสิทธิ์ แซ่จ้อง ม.2/4 2018-11-05 06:43:38
10 31356 เด็กชายไกซ์ โชติวิสุทธิ์ ม.2/4 2018-11-05 06:44:06
11 30922 เด็กหญิงชนม์นิภา ฌานวังศะ ม.3/1 2018-11-05 07:12:44
12 31860 เด็กชายทวีชนม์ ศรีม่วง ม.1/7 2018-11-05 07:13:42
13 31875 เด็กชายอังศุชวาล พรหมหมอเฒ่า ม.1/7 2018-11-05 07:14:30
14 31873 เด็กชายศศิวงศ์ วันแก้ว ม.1/7 2018-11-05 07:15:17
15 30987 เด็กหญิงณิชากมล พลมั่น ม.3/3 2018-11-05 07:19:01
16 31034 เด็กหญิงพัชรศรี สภาพการ ม.3/4 2018-11-05 07:19:30
17 31025 เด็กหญิงญาดา สาสุนันท์ ม.3/4 2018-11-05 07:20:09
18 31030 เด็กหญิงธิติมา อุดมกันฑ์ ม.3/4 2018-11-05 07:20:57
19 31590 เด็กชายภูวดล ชาติสุรเดช ม.3/7 2018-11-05 07:23:30
20 31072 เด็กหญิงฟ้าใส ข้องวิทยาคม ม.3/5 2018-11-05 07:25:27
21 31070 เด็กหญิงสิริกร ชัยปราบ ม.3/6 2018-11-05 07:26:58
22 31128 เด็กหญิงขวัญชุลีภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง ม.3/6 2018-11-05 07:29:09
23 31015 เด็กชายวรรณภูมิ คุณลักษ์ ม.3/4 2018-11-05 07:29:15
24 31307 เด็กหญิงจีรดา ไวทยะเสวี ม.2/2 2018-11-06 17:27:21
25 31149 เด็กชายณัฐภูมิ สลุงสุข ม.3/8 2018-11-08 11:00:21
26 31139 เด็กชายกฤตณัฐ มากดี ม.3/8 2018-11-08 11:00:41
27 31095 เด็กหญิงขนิษฐา แจ้งไธสง ม.3/5 2018-11-09 12:24:44
28 31100 เด็กหญิงธนิษฐา ขาวเงิน ม.3/5 2018-11-09 12:25:01
29 31102 เด็กหญิงพลอย สุขคง ม.3/5 2018-11-09 12:25:15
30 31108 เด็กหญิงศุภมาส เลือดไทย ม.3/5 2018-11-09 12:25:29
31 31687 เด็กหญิงพลอยนภัส  นาดอน ม.1/2 2018-11-09 14:09:52
32 31685 เด็กหญิงธัญญธร  พลับน้อย ม.1/2 2018-11-09 14:10:09
33 31346 เด็กหญิงนฤมล เชี่ยวชาญ ม.2/3 2018-11-12 13:20:03
34 31403 เด็กหญิงพรรณิษา เชิดฉาย ม.2/5 2018-11-12 13:26:58
35 31404 เด็กหญิงพลอยชมพู สวัสดี ม.2/5 2018-11-12 13:27:18
36 31414 เด็กหญิงวิลาสินี ทัดธสอย ม.2/5 2018-11-12 13:27:36
37 31420 เด็กหญิงอนุสรา เพชรแก้ว ม.2/5 2018-11-12 13:27:50