ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

รายละเอียดชุมนุม

นาฎศิลป์ไทย
ศิลปะ
ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 ,
30 คน
นางสาวรังษิยา ชูขันทร์
10 คน
นางสาวรังษิยา ชูขันทร์

ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียน

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่ลงทะเบียน
1 30955 เด็กหญิงปัทมพร ปัญญาจิตร ม.3/2 2018-11-05 07:18:18
2 31718 เด็กหญิงปิยธิดา สามกลิ่น ม.1/3 2018-11-05 07:20:51
3 30950 เด็กหญิงธาริณี รณเกียรติเมธา ม.3/2 2018-11-05 07:25:10
4 30947 เด็กหญิงจิรัชญา ดนตรี ม.3/2 2018-11-05 07:25:18
5 31922 เด็กหญิงณัฐพร พรมเสน ม.1/8 2018-11-05 07:25:20
6 30967 เด็กหญิงอชิรญา เตชะกาญจนวัฒน์ ม.3/2 2018-11-05 07:25:59
7 30966 เด็กหญิงเหมือนฝัน ปิ่นเพ็ชร์ ม.3/2 2018-11-05 07:26:15
8 31926 เด็กหญิงรัตนพร เชียรประภา ม.1/8 2018-11-05 07:42:15
9 31154 เด็กหญิงฐิติพร สิงหรา ม.3/5 2018-11-05 08:15:42
10 31155 เด็กหญิงณัฐณิชา เชื้อเกิด ม.3/6 2018-11-05 08:16:22
11 31068 เด็กหญิงวิจิตตรา แดงพลอย ม.3/5 2018-11-05 08:20:57
12 31064 เด็กหญิงพิชาพร เจริญผล ม.3/5 2018-11-05 08:21:19
13 31066 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เอี่ยมโอฐ ม.3/5 2018-11-05 08:21:42
14 30460 นางสาวเนย เอมแจ้ง ม.5/7 2018-11-06 05:13:01
15 30657 นางสาวมัณฑนา พาพินิจ ม.4/3 2018-11-06 07:02:11
16 30208 นางสาวกมลฉัตร บูชา ม.5/3 2018-11-06 07:49:02
17 30210 นางสาวกัลยาเนตร ยิ้มฟุ้งเฟื่อง ม.5/3 2018-11-06 07:49:33
18 30222 นางสาวรุจิรา เลิศวราภรณ์พงษ์ ม.5/3 2018-11-06 07:50:01
19 30179 นางสาว.สมิตา ปานาพรม ม.5/3 2018-11-06 07:50:48
20 30984 เด็กหญิงกนกวรรณ รักสุจริตโยธิน ม.3/3 2018-11-06 09:10:52
21 31572 เด็กชายพันธวัศ ผ่องสว่าง ม.2/10 2018-11-07 13:21:41
22 31581 เด็กหญิงนางฟ้า พระวิสัตย์ ม.2/10 2018-11-07 13:22:14
23 31585 เด็กหญิงสริตา ดีมีศรี ม.2/10 2018-11-07 13:22:28
24 31583 เด็กหญิงฬีญานันท์ โตภะ ม.2/10 2018-11-07 13:22:43
25 31493 เด็กชายจักรกฤษณ์ สุขรี่ ม.2/8 2018-11-08 08:52:12
26 31990 เด็กหญิงจีรนันท์ ธุวะนุติ ม.1/10 2018-11-08 10:11:06
27 32003 เด็กหญิงวันวิสา โกไศยกานนท์ ม.1/10 2018-11-08 11:32:02
28 32007 เด็กหญิงสิดาพร ศรีวงษ์ ม.1/10 2018-11-08 11:32:21
29 31993 เด็กหญิงชลธิชา มั่งมณี ม.1/10 2018-11-08 11:32:38
30 32009 เด็กหญิงสุภาพร ศรีสวัสดิ์กุล ม.1/10 2018-11-08 11:32:59
31 31421 เด็กชายคมกฤช เดอริคสัน ม.2/6 2018-11-09 09:00:19
32 31286 เด็กหญิงวรรธน์ศจี แก้วม่วง ม.2/1 2018-11-09 12:16:20